Beth yw cyfeillgarwch - sut i ddysgu bod yn ffrindiau yn gywir?

Ni fydd geiriau'r gân blant enwog "ffrind mewn angen yn rhoi'r gorau iddi" yn enghraifft fywiog o sut mae person yn gweld cysylltiadau cyfeillgar. Beth yw cyfeillgarwch ac a ydyw yn y byd modern, lle mae pobl yn cyfathrebu trwy rwydweithiau cymdeithasol, ac anaml iawn y maent yn digwydd mewn bywyd go iawn.

A oes cyfeillgarwch?

Ystyriwyd y cysyniad o gyfeillgarwch ers canrifoedd lawer gan gynrychiolwyr o gyfresydd athronyddol amrywiol, ond y prif ymchwilwyr oedd awduron, beirdd a seicolegwyr. Nid yw ffenomen cyfeillgarwch wedi'i gyfyngu i fframwaith penodol, ond yn y farn gyffredinol am y rhan fwyaf o bobl, mae cyfeillgarwch yn berthynas agos ac ymddiriedol rhwng pobl, yn seiliedig ar atyniad ar y cyd mewn diddordebau, ffordd o fyw a dealltwriaeth reddfol o'i gilydd.

Seicoleg Cyfeillgarwch

Mae problem cyfeillgarwch yn bodoli, mae cymdeithasegwyr yn credu. Yn ystod cyfnod cyflym technoleg gyfrifiadurol, mae'n well gan bobl gyfathrebu mewn ffyrdd symudol, ond yn aml nid oes amser ar gyfer cyfarfod personol. Mae pobl yn colli llawer: nid oes patiau cyfeillgar ar yr ysgwydd, cyswllt gweledol, a didwylledd yn absennol yn ymarferol. Mae seicolegwyr o'r farn bod gwerth cyfeillgarwch mewn cyfarfodydd, cysylltiad uniongyrchol uniongyrchol, a gall diffyg cyfathrebu llawn achosi iselder ysbryd . Daw seicoleg cyfeillgarwch i'r casgliad mewn agweddau cadarnhaol:

Mathau o gyfeillgarwch

Pam mae pobl yn ffrindiau? Mae'r sôn gyntaf am bwysigrwydd cyfeillgarwch hyd yn oed mewn triniaethau hynafol. Mae beirdd yn gogoneddu gwerth yr ysgwydd, sy'n dod o hyd iddi ei hun mewn munud anodd agos a'r awydd i gynnal teimladau cyfeillgar trwy gydol oes. Mewn cymdeithas, mae'n gyffredin rhannu cyfeillgarwch o ran oed a rhyw. Mathau o gyfeillgarwch:

 1. Plentyn - mae'r plentyn yn dysgu'r byd ac yn ceisio meithrin perthynas ag eraill, i ddysgu rhywbeth newydd diddorol gyda'i gilydd. Plant yn rali trwy gemau cyffredin.
 2. Ieuenctid - mae angen i chi fynegi eich hun, eich teimladau. Mae gan gyfeillgarwch yn yr oed hwn dâl uchel emosiynol. Mae rhinweddau a gorchmynion rhinweddau eraill yn cael eu gorbwysleisio - mewn synnwyr da, mae'n helpu i oroesi eiliadau anodd mewn bywyd: anfodlonrwydd rhieni, teimladau o israddoldeb. Gall cyfeillgarwch ieuenctid ddod yn gariad.
 3. Oedolyn - weithiau dyma'r cyfeillgarwch a ffurfiwyd yn ystod plentyndod a'i gryfhau dros y blynyddoedd. Mae ffrindiau o'r fath yn gwybod yr holl bethau sy'n gysylltiedig â'i gilydd - mae cyfeillgarwch o'r fath yn ffenomen anghyffredin iawn, felly mae'n werthfawr iawn. Mae yna sawl math o gyfeillgarwch i oedolion: sefyllfaol, gyfeillgar, busnes.
 4. Cyfeillgarwch gwrywaidd - mae chwedlau yn cael eu hadeiladu amdani, mae caneuon yn cael eu canu a llyfrau gwych wedi'u hysgrifennu. Beth yw cyfeillgarwch gwrywaidd, a ddangosir yn dda yn y ffilm Sofietaidd "Three Musketeers": cymorth ar y cyd, derbyn person yn llwyr â'i holl ddiffygion, ymddiriedaeth a chymorth hyd yn oed mewn sefyllfaoedd lle roedd ffrind mewn trafferthion trwy ei fai ei hun. Yn aml mewn menywod, mae cyfeillgarwch gwrywaidd yn achosi camddealltwriaeth ac yn warthus.
 5. Cyfeillgarwch merched - mae dynion yn credu nad yw hynny'n bodoli mewn natur. Beth yw cyfeillgarwch menywod i'w weld ar enghraifft y ffilm "Rhyw a Dinas".

Ar gyfer y rhyw decach mewn cyfeillgarwch yn bwysig:

Beth yw cyfeillgarwch go iawn?

Beth mae'n ei olygu i fod yn ffrindiau - nid yn unig i ddod at ei gilydd a yfed coffi gyda'i gilydd o dro i dro, ond ar gyfer go iawn? Mae pobl sydd heb ffrindiau yn aml yn teimlo unigrwydd ac afiechyd acíwt. Mae'r gyfeillgarwch go iawn yn perthyn i gyfranogiad a gwir ddiddordeb mewn cariad, pan fo ffrindiau'n rhannu tristwch a llawenydd. Enaidoedd cysylltiedig - mae un o'r damcaniaethau o ail-ymgarniad yn esbonio ffenomen cyfeillgarwch trwy ymgnawdau ar y cyd yn y gorffennol. Mae eyniaid yn ymdrechu i ddod o hyd i'w gilydd ac yn ddiweddarach, pan fyddant yn cwrdd, mae teimlad cryf eu bod wedi adnabod ei gilydd ers amser maith, pan fyddant yn cyfarfod am y tro cyntaf.

Beth mae cyfeillgarwch yn ei roi i berson?

Cyfeillgarwch ym mywyd person yw un o'r gwerthoedd uchaf sy'n mynd ar ôl teulu. Mae ffrind yn ddrych lle gwelwch eich myfyrdod. Pa werthoedd y mae cyfeillgarwch yn ei ychwanegu at y berthynas:

Beth yw'r prif beth mewn cyfeillgarwch?

O ran y cyfeillgarwch, dywedir llawer, ond sut i benderfynu pa baramedr yw'r pwysicaf mewn perthynas a phwy sy'n gyfaill go iawn? Mae gan bob person ei farn ei hun ar hierarchaeth gwerthoedd cyfeillgarwch: i rywun mae'n ddidwylledd a'r cyfle i ymddiried yn holl gyfrinachau, sy'n nodweddiadol i ferched, ar gyfer dynion - mae'r rhain yn gyd-anturiaethau: pysgota, heicio, hela. Y meini prawf cyffredin o gyfeillgarwch yw rhinweddau tragwyddol tragwyddol: gwedduster, caredigrwydd a diddordeb diffuant yn ei gilydd.

Sut i ddysgu i fod yn ffrindiau?

I rai pobl, mae'r broblem o gymhlethdod adeiladu perthynas â phobl yn wirioneddol ac, o ganlyniad, mae unigrwydd yn cael ei ffurfio. Mae llawer o bobl am gael ffrindiau agos, ond am nifer o resymau na allant hyd yn oed gynnal cysylltiadau ffurfiol. Sut i fod yn ffrindiau ac mae yna rai rheolau cyfeillgarwch penodol? Mae seicolegwyr cymdeithasol yn rhoi nifer o argymhellion sy'n helpu i sefydlu cyfathrebu â pherson yr ydych yn ei hoffi a datblygu perthnasau sy'n tyfu i fod yn gyfeillgarwch, ar gyfer hyn mae angen:

Beth sy'n dinistrio cyfeillgarwch?

Mae'r prawf cyfeillgarwch yn digwydd gydag amser. Mae pobl gyda'i gilydd yn mynd trwy gyfnodau penodol o fywyd gyda phrofion amrywiol, nid yw pob un ohonynt yn goroesi. Y rhesymau pam y gall hyd yn oed y bondiau cyfeillgar cryfaf cwympo:

 1. Mae cariad ffrindiau wedi codi i un person.
 2. Mae un o'r ffrindiau yn dod yn gyfoethog yn gyflym, mae'r ail yn anodd derbyn statws cymdeithasol gwahanol.
 3. Betrayal a dwysedd. Gall y rhesymau fod yn wahanol - ond mae'n digwydd (mae'r ffrind / cariad gorau yn tynnu gwraig / gwraig i ffwrdd).

Llyfrau am gyfeillgarwch

Roedd beirdd ac awduron yn canmol gwerth cyfeillgarwch. Sut i fod yn ffrindiau gyda phobl a bod yn gyfaill go iawn - gellir dysgu'r gwersi pwysig hyn o lyfrau llenyddiaeth clasurol a modern:

 1. "Tri Musketeers". A. Dumas . - Llyfr am gariad, ymroddiad i anrhydedd ac egwyddorion. Y gwaith hwn yw'r mwyaf ffilmiedig yn y byd i gyd.
 2. "Calonnau Tri". D. Llundain . - Nofel am hunan-aberth er mwyn ffrind ac na fydd cyfoeth yn disodli cariad a chyfeillgarwch.
 3. "Three Comrades," Erich Maria Remarque . - Llyfr am deimladau gwirioneddol, diffuant, y mae'r awdur wedi eu cyfleu mor feirniadol.
 4. "Jane Eyre. S. Bronte . " - Anhunanoldeb a chyfeillgarwch rhwng y prif gymeriadau, sy'n cael eu tyfu'n gariad.
 5. "Gath stryd o'r enw Bob . " J. Bowen. - Mae cyfeillgarwch, rhwng dyn ac anifail, yn helpu i oresgyn iselder ysgafn a chaethiwed James.