Twymyn llygoden - sut i amddiffyn eich hun rhag heintiad rhyfeddol?

Mae cyrffod yn gludwyr nodweddiadol o glefydau peryglus iawn i bobl. Mae llygod y maes a'r ty yn aml yn trosglwyddo hantavirws, a all achosi twymyn hemorrhagic gyda syndrom arenol difrifol. Heb driniaeth ddigonol, gall patholeg arwain at gymhlethdodau anadferadwy a hyd yn oed marwolaeth.

Twymyn llygoden - sut allwch chi gael eich heintio?

Mae'r grŵp o risg arbennig o haint a ddisgrifir gan y clefyd yn cynnwys trigolion gwledig a chariadon twristiaeth. Sut y trosglwyddir y twymyn llygoden:

 1. Dull llwch aer. Mae'r person yn anadlu gronynnau bach gyda feces y cludwr-cludydd.
 2. Cyswllt. Daw niwed i'r croen i gysylltiad ag unrhyw wrthrychau sydd wedi'u heintio â firws twymyn y mur.
 3. Ffordd Alimaric. Defnyddio dŵr neu gynhyrchion sydd wedi'u heintio ag eithriad.

Cyfnod deori twymyn y mur

Ar ôl yr haint cyn i arwyddion nodweddiadol ymddangos 4-46 diwrnod, yn aml bydd y cam hwn yn cymryd 20-25 diwrnod. Mae firws y twymyn llygoden am yr amser penodedig yn lluosi ac yn lledaenu trwy'r corff. Celloedd pathogenig yn cronni mewn meinweoedd a nodau lymff, gan ysgogi symptomau cynnar. Mae'r gyfradd y mae twymyn y muriau yn ei wneud yn y cyfnod deori yn dibynnu'n unig ar sefydlogrwydd y system imiwnedd. Po fwyaf gweithgar ydyw, po hiraf bydd y corff yn ymladd haint.

Twymyn llygoden - symptomau

Mae gan y llun clinigol o'r patholeg dan sylw 3 cham:

 1. Y cychwynnol. Mae'r llwyfan yn para tua 72 awr, yn aml - llai. Nid yw'r amlwg yn niweidiol, felly mae diagnosis y firws yn y cyfnod hwn yn anodd.
 2. Yr oligurig. Mae arwyddion arennol a hemorrhagic o dwymyn llwyd. Mae'r cyfnod yn para 5-11 diwrnod.
 3. Polyurig. Mae difrifoldeb symptomau'r clefyd yn lleihau, mae'r cyfnod adennill yn dechrau.

Yr arwyddion cyntaf o dwymyn llwyd

Mae clinig gynnar yr haint a gyflwynir yn debyg iawn i glefyd anadlol acíwt. Symptomau cyntaf twymyn y murin:

Weithiau mae'r twymyn llwyd yn amlygu'n llai sydyn, gan ei gwneud yn brydlon ei fod yn teimlo'n beswch ysgafn, yn sarhau ac yn gysglyd. Mewn sefyllfaoedd o'r fath, mae hi'n aml yn cael ei ddryslyd â rhywbeth cyffredin oer ac nid yw'n mynd i'r afael ag arbenigwr. Ar ôl 2-3 diwrnod, mae'r symptomau hyn yn datblygu'n gyflym, ac mae patholeg yn mynd i'r cam datblygu mwyaf anoddaf nesaf - oligurig.

Dadansoddiad ar gyfer twymyn y mur

Mae diagnosis o'r clefyd a ddisgrifir yn digwydd pan fo arwyddion clinigol amlwg o haint firaol. Mae twymyn llygoden yn symptom o'r ail gam ymlaen:

Ar ôl yr oligurig, mae'r polyurig, y cyfnod olaf o ddatblygiad y twymyn llwyd, yn dechrau. Mae'r holl arwyddion hyn, ac eithrio gwendid a throwndod, wedi'u tanio, rhyddhau wrin mewn symiau cynyddol, hyd at 5 litr y dydd. Mae arferoli archwaeth a chwsg yn dangos adferiad graddol. Gyda thrin gwall y murin yn gywir, caiff gweithrediad yr arennau ei adfer yn llwyr.

Cynhelir diagnosis o'r clefyd ar ôl archwiliad trylwyr a hanes manwl. Ar y 5ed o 7fed diwrnod o'r adeg a ragwelir ar gyfer yr haint â thwymyn, mae prawf gwaed serolegol, coagwlogram a wriniaeth gyffredinol, yn cael eu rheoli hefyd gan ddwrsiswm. Mewn rhai achosion, mae'r chwiliad am wrthgyrff (immunoglobulins M) i hantavirus yn cael ei berfformio.

Twymyn llygoden - triniaeth

Datblygir therapi heintio yn unigol ac fe'i cynhelir yn unig mewn ysbyty dan oruchwyliaeth arbenigwyr. Rhagnodir y claf yn gorffwys gwely llym (hyd at 4 wythnos) a meddyginiaeth. Na i drin twymyn llygoden:

Wrth i therapi cynnal a chadw gael eu plygu'n rheolaidd â glwcos (5%) a datrysiad ffisiolegol, caiff cymhlethdodau fitamin eu gweinyddu mewn ffordd. Gall twymyn llygoden gyda chymhlethdodau a difrod yn yr arennau ei gwneud yn ofynnol bod hemodialysis yn y cyfnod oligurig o ddilyniant. Ar ôl adfer swyddogaethau'r system wrinol, derfynir y gweithdrefnau.

Gyda thwymyn llygoden

Os yw'r clefyd yn normal, heb ganlyniadau difrifol a dirywiad aciwt o weithgarwch arennol, argymhellir y claf rhif bwrdd rhif 4 ar gyfer Pevzner. O'r diet rhaid eithrio:

Pan fo amhariad difrifol o'r system wrinol yn cynnwys twymyn murineidd hemorrhagic, dylai bwydydd y claf clefyd heintus fod yn gyfoethog o fitaminau B, C a K, rhagnodir diet Rhif 1. Mae'r diet hwn yn fwy estynedig, yn yr achos hwn caniateir:

Twymyn llygoden - canlyniadau

Prif gymhlethdod hantavirws yw difrod i'r arennau:

Mae twymyn llygoden weithiau'n ysgogi canlyniadau mwy peryglus:

Twymyn llygoden - atal

Mae atal haint gyda'r feirws yn hawdd, os byddwch chi'n gwahardd cyswllt uniongyrchol ac anuniongyrchol â chreigod. Mae'n gamgymeriad i gredu bod twymyn y llygoden yn cael ei drosglwyddo o berson i berson. Gall Hantavirus gael ei heintio yn unig gan anifeiliaid, felly mae'n bwysig:

 1. Diogelu bwyd, ffynonellau dŵr.
 2. Golchwch ddwylo cyn pob pryd.
 3. Peidiwch â bwyta bwyd sydd wedi'i ddifrodi mewn llygod.
 4. Prosesu'r cynhyrchion yn thermol.
 5. Gwiriwch yr holl fwyd sy'n cael ei storio mewn seleriau neu leoedd eraill sydd ar gael i rodennod.
 6. Peidiwch â chysylltu â chynhyrchion anifeiliaid.