Cynnydd o wefusau gydag asid hyaluronig - a yw'n werth penderfynu ar y weithdrefn?

Ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r cynnydd mewn gwefusau gydag asid hyaluronig wedi mwynhau galw mawr. Yma gwnaethpwyd cyfraniad enfawr gan sylfaenwyr ffasiwn, sy'n pennu eu rheolau. Yn ôl y postulates hyn, dylai'r gwefusau fod yn brawf, yn synhwyrol ac yn rhywiol. Nid yw'n anodd cyflawni canlyniad o'r fath, oherwydd bod cosmetoleg chwistrellu yn dod i'r achub.

Sut i gynyddu'r gwefusau gydag asid hyaluronig?

Mae'r sylwedd a ddefnyddir ar gyfer y driniaeth hon yn elfen bwysig o'r corff. Cynhyrchir asid hyaluronig gan feinweoedd cysylltiol. Mae gan yr elfen hon un nodwedd werthfawr: mae'n gallu denu a chadw moleciwlau dŵr sydd 1000 gwaith yn fwy na'u hunain. Mae'r eiddo hwn wedi canfod ei gais mewn cosmetology, gan gynnwys gyda chynnydd y gwefusau.

Mae gweithdrefn wyrth o'r fath ar gael i bawb sydd wedi croesi'r marc 17 mlynedd. Eithriadau yn unig yw'r bobl hynny sydd â chwyddiadau asid hyaluronig ar y gwefusau yn cael eu gwrthgymdeithasol. Fodd bynnag, mae yna rai na allant wneud heb weithdrefn o'r fath:

Asid Hyaluronig ar gyfer Lips - Paratoadau

Gellir rhannu'r holl geliau a ddefnyddir i berfformio pigiadau yn amodol yn ddau grŵp:

 1. Cyffuriau "Dros Dro" - maent yn diddymu ac yn cael eu hysgogi gan y corff 10-12 mis ar ôl y pigiad. Mae geliau o'r fath yn cynnwys cydrannau naturiol.
 2. Cyffuriau "Cyson" - pan ddefnyddir, mae ehangu gwefusau yn digwydd gydag asid hyaluronig ac ychwanegion synthetig, er enghraifft, siliconau. Gall geliau o'r fath aros o dan y croen am bum mlynedd neu fwy. Mae'n well gan lawer o gleifion y cyffuriau hyn, ond nid yw cosmetolegwyr yn rhannu'r farn hon. Mae'r geliau hyn, oherwydd presenoldeb cydrannau synthetig yn eu cyfansoddiad, yn aml yn cynhyrchu cymhlethdodau difrifol.

Mae arbenigwyr yn y rhan fwyaf o achosion yn defnyddio asid hyaluronig ar gyfer y gwefusau:

Y weithdrefn ar gyfer cynyddu'r gwefusau gydag asid hyaluronig

Cyn ymosodiadau gwyrth, mae angen ichi basio paratoad bach. I wneud hyn, mae angen cynnal alergotest, sy'n caniatáu adnabod adwaith y corff i'r cyffur wedi'i chwistrellu. Yn ogystal, dylai ar y noswylio yfed cwrs o feddyginiaethau i atal herpes rhag dechrau. Yn fwy aml, mae Dicinon neu Acyclovir wedi'i ragnodi ar gyfer hyn. Nid yw'r weithdrefn gyfan yn para hir.

Mae'r dechneg o ehangu gwefusau gydag asid hyaluronig fel a ganlyn:

 1. Mae'r meistr yn prosesu'r ardal lle bydd y pigiadau'n cael eu perfformio, gyda gel anesthetig, hufen neu asiant rhewi arall.
 2. Pan fydd y gwefusau'n syfrdanol, mae'r arbenigwr yn elwa i gyflawni'r weithdrefn. Mae hyd y driniad yn dibynnu ar y dechneg a ddewisir.
 3. Mae tylino ysgafn yn cynnwys pigiadau, gan ganiatáu i'r cyffur gael ei ddosbarthu'n gyfartal.
 4. Cymhwysir pecyn iâ i'r ardal a gafodd ei drin, ac ar ôl hynny mae'r meistr yn rhoi argymhellion ar y gofal dilynol.

Mae technegau o'r fath yn ychwanegu atchwanegiad lip ag asid hyaluronig:

Mae pob techneg o'r fath yn cynnwys chwistrellu i wahanol rannau o'r gwefusau. Am y rheswm hwn, mae'n rhaid i'r meistr feistroli sgiliau'r weithdrefn yn y lle cyntaf. Yn ychwanegol, mae'n bwysig cyfrifo'n gywir swm y cyffur a weinyddir yn gywir. Dim ond arbenigwr all wneud hyn. Pan ragorir ar y dos, mae "peli" yn cael eu ffurfio yng nghelloedd y meinweoedd, oherwydd yr hyn y mae'r geg yn ei gael yn ymddangosiad cariad.

Beth i'w wneud ar ôl ychwanegiad gwefusau gydag asid hyaluronig?

Yn ystod y cyfnod adsefydlu, mae'r rhestr o gyfyngiadau yn enfawr ac yn amrywiol. Yn y cyfnod cynradd, mae chwyddo a llid. Ar ôl wythnos mae'r sefyllfa'n gwella. Fodd bynnag, dyma beth na ellir ei wneud ar ôl cynyddu'r gwefusau gydag asid hyaluronig:

 1. Cyffwrdd â'ch dwylo i'ch ceg, hyd yn oed os ydych chi wir wirio a yw popeth mewn trefn.
 2. Wedi'i fynegi yn fynegi, a hefyd yn fawr ac yn uchel i siarad. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'n eithaf posibl cael gwên bach, negyddol neu gymeradwyo symudiadau'r pen.
 3. Gwnewch chwaraeon gweithgar, ymweld â gweithdrefnau sba, solariwm a sawna. Dylanwad thermol ac uwchfioled yn negyddol ar strwythur hyaluronate.
 4. Bwyta prydau poeth a phoeth. Yn ogystal, yn ystod yr wythnos gyntaf, mae angen i chi roi'r gorau i ffrwythau, llysiau a chynhyrchion eraill sydd angen cnoi trylwyr.
 5. Yfed alcohol a diodydd poeth.
 6. Ysmygu - gwaharddir bibell, hookah a hyd yn oed sigaréts electronig.
 7. Caniatáu aerio'r gwefusau a defnyddio colur addurnol. Rhaid i lanhau'r un dannedd fod yn ofalus iawn, gan geisio peidio â chyffwrdd â'r geg.
 8. Mynd yn flinedig, gan y gall hyn ysgogi ailddosbarthu'r sylwedd wedi'i chwistrellu.

Gwelliad ysgafn gydag asid hyaluronig - gofal

Er mwyn osgoi cymhlethdodau, mae'n rhaid i chi ddilyn argymhellion y meistr. Mae gofalu am y gwefusau ar ôl cynyddu asid hyaluronig fel a ganlyn:

 1. Defnyddiwch ointmentau, gels ac antiseptig rhagnodedig.
 2. Cymerwch gyffuriau antiallergic rhagnodedig.
 3. Gwneud tylino ysgafn.

Ychwanegiad lip ag asid hyaluronig - argymhellion

Ar ôl y weithdrefn, mae angen i chi ddefnyddio unedau penodedig a gels penodedig y meistr. Dyna sut i chwistrellu eich gwefusau ar ôl cynyddu asid hyaluronig:

Tylino lip ar ôl cynyddu asid hyaluronig

Dylai gofal ar ôl y driniaeth fod yn arbennig. Ar y naill law, mae'n rhaid amddiffyn gwefusau, ac ar y llaw arall, mae angen dylanwad allanol arnynt. Diolch i'r tylino, mae cylchrediad gwaed mewn meinweoedd yn gwella. O ganlyniad, mae nifer y gwefusau yn cynyddu ac mae tebygolrwydd canlyniadau negyddol yn cael ei leihau. Yn yr achos hwn, ac mae chwyddo ar ôl ychwanegiad gwefusau gydag asid hyaluronig yn digwydd yn llai aml.

Dylid gwneud tylino ddwywaith y dydd: yn y bore ac yn yr oriau. Ei dechneg yw hyn:

 1. Mae'r weithdrefn yn cael ei berfformio gan ochr gefn y brws dannedd.
 2. Dylai'r symudiadau fod yn hawdd (o gornel y geg i'r ganolfan).
 3. Ar ddiwedd y driniaeth, gorchuddir yr arwyneb a gafodd ei drin gyda lleithder.

Chwistrelliadau asid hyaluronig - manteision ac anfanteision

Mae gan y dechneg hon ei fanteision a'i anfanteision. Mae'r cyntaf yn cynnwys nodweddion o'r fath:

Mae gan chwistrelliadau asid hyaluronig anfanteision o'r fath:

Pa mor hir mae liposuction yn hongian gydag asid hyaluronig?

Cyfrifwch ar y ffaith na fydd yr effaith ar ôl y pigiad cyntaf yn para am amser hir, yn werth chweil. Mae cywiro cyfnodol ar ychwanegiad lip ag asid hyaluronig. Mae diraddio cyffuriau'n digwydd yn raddol. Gan nad yw'r corff yn canfod asid hyaluronig fel sylwedd estron, caiff pigiadau dilynol eu trosglwyddo fel rheol. Am y rheswm hwn, gall y meistr argymell gweithdrefn ailadroddus flwyddyn ar ôl y cyntaf.

Ychwanegiad lip ag asid hyaluronig - gwrthgymeriadau

Mae galw mawr ar y weithdrefn hon. Fodd bynnag, mae yna nifer o amgylchiadau pan fydd yn rhaid ei adael. Mae chwistrelliadau o wrthdrawiadau asid hyaluronig fel a ganlyn:

Ychwanegiad lip ag asid hyaluronig - y canlyniadau

Bydd gofal priodol yn lleihau'r cymhlethdodau. Mae cynyddu siâp a chyfaint y gwefusau gydag asid hyaluronig yn ymyrraeth ymledol, felly mae perygl y bydd y clwyfau yn gwella ers amser maith. Yn ogystal, gall cymhlethdodau o'r fath godi:

 1. Ymddangoswch lympiau ar ôl ychwanegiad gwefusau gydag asid hyaluronig. Gall "bumps" o'r fath fod yn ffenomen arferol, a fydd yn datrys yn annibynnol. Yn aml mae crompiau yn arwydd o orddos cyffuriau. Er mwyn dileu'r effaith hon, mae pigiadau hyaluronidase yn cael eu cynnal.
 2. Anghydryth y gwefusau - er mwyn sicrhau nad yw'r cymhlethdod hwn yn bresennol, caiff y claf ei neilltuo i'r meistr 2 wythnos ar ôl y driniaeth. Os bydd angen, bydd yn ychwanegu'r cyffur i ardaloedd tenau.
 3. Mae lipiau'n galed ar ôl cynyddu'r asid hyaluronig, ac mae'r syniad anhygoel hwn yn cael ei gwmpasu â lledaeniad y croen. Er mwyn atal necrosis meinwe, bydd angen help beautis arnoch chi.
 4. Mae'r gwefusau wedi'u hongian - bydd gweithdrefnau ffisiotherapi yn helpu i gael gwared â phroblem o'r fath.
 5. Hematomau - gall ddigwydd oherwydd anaf y llong, a phryd ei wasgu â chlot o gel chwistrellu. Yn amlach mewn wythnosau 1,5-2, mae'r cymhlethdod hwn ynddo'i hun yn trosglwyddo.