Gallu dyn

Mae gan lawer ohonom ddiddordeb yn y cwestiwn: a oes pobl â phŵer bŵer? Yn wir, mae hyn yn ddiddorol iawn.

Wrth gwrs, mae pobl sydd â phŵer bŵer yn bodoli! Mae enghreifftiau o bobl o'r fath yn llyfr enwog Gines, ac felly gallwch chi gyfarfod mewn bywyd, hyd yn oed bob dydd. Dim ond nad ydych bob amser yn cael gwybod amdano. Ychydig iawn o bobl sy'n siarad am hyn ym mhob cornel. Felly - peidiwch â synnu!

Gall y rhesymau dros ddatblygu superpower fod yn llawer. Gallant fod yn naturiol ac yn feddal, ac yn anniogel.

Mae gallu supernormal yr ymennydd a'r ymwybyddiaeth yn linell iawn iawn rhwng y byd go iawn a'r dychymyg. Yr unig wahaniaeth yw ein bod ni'n arfer gweld y byd yn union fel hyn, yr un safonol. Ac mae'r dychymyg yn caniatáu i ddynoliaeth edrych ychydig yn ddyfnach, cyffwrdd yr hyn na allwn ei weld gyda'n llygaid, ond gallwn ni ei deimlo!

Sut i adnabod amlygiad o uwch-allu?

Er mwyn ateb y cwestiwn hwn, mae angen i chi wybod beth sy'n atal person cyffredin rhag darganfod superpower.

 1. Y gred y gall person dderbyn grym uwch heb ei ymdrechion ei hun. Mae'r syniad ei fod yn cael ei roi i ni yn gamgymeriad. Wedi'r cyfan, mae'n haws i chi feddwl felly a gwneud dim ar yr un pryd.
 2. Diddanwch. Mae hon yn ffenomen eithaf cyffredin. Dim sylwadau.
 3. Diffyg dychymyg. Dychmygwch eich hun ar ynys sydd heb ei breswylio. Sut ydych chi'n teimlo? Beth ydych chi'n ei weld a'i weld? Pa synau ydych chi'n eu clywed? Pe baech chi'n llwyddo i ddiffodd yn gyfan gwbl a theimlo'r awyrgylch hwn, yna rydych chi'n iawn gyda'r dychymyg.
 4. Anallu i gyflawni cyflwr trance dwfn. Dim ond ymarfer fydd yn helpu yma.
 5. Diffyg pwrpas. Os nad oes nod gennych, ni fydd eich ymdrechion yn cael eu goroni erioed. Gofynnwch y cwestiwn i chi'ch hun, pam mae ei angen arnoch chi.
 6. Unbelief. Heb ffydd, gallwch droi unrhyw fusnes yn gyfan gwbl. Oherwydd nid oes gennych unrhyw gymhelliant na'r hyn a fyddai'n eich gwthio i fyny ac nid rhoi'r gorau iddi, i ddatblygu.
 7. Diffyg amser. Mae hunan-addysg bob amser wedi gofyn am ymdrech ac amser aruthrol. Mae llawer o amser, yn fawr iawn. Ydych chi'n barod ar gyfer hyn? A oes gennych yr amynedd a'r amser rhydd y byddech yn ei wario, ac nid er anfantais i'ch teulu (gwaith, astudio, iechyd)? Nid yw mynd ar drywydd gorchwylion yn colli synnwyr cyffredin!
 8. Dewis gormodol - rydych chi'n colli. Yn ein hamser o lif gwybodaeth ormodol, mae dewis anhygoel o ddulliau a dulliau hunan-ddatblygu. Gall person roi cynnig ar un, i beidio â gorffen a rhoi'r gorau iddi. I fynd ar ôl un arall, taflu eto hanner ffordd. Bydd y mater yn gorffen gyda'r ffaith y gellir newid dulliau o'r fath yn llawer! Yna i ddechrau ar gyfer y trydydd, ar gyfer y pedwerydd ... ffordd o gyflawniadau uwch. Mae hyn yn waethaf oll. Oherwydd na fydd un sy'n ymdrechu mor gryf yn gweld y canlyniad! Felly, gorffen y swydd i'r diwedd. Dileu taflu o un dull datblygu i un arall.
 9. Rhagfarnau crefyddol. Mae llawer o bobl yn credu nad yw Duw am i ni wybod ein hunain a'r byd yn gyffredinol. Ond mae rhywun wedi ei ddyfeisio, ac mae'r rhan fwyaf yn ei gredu. I'r gwrthwyneb, mae angen datblygu a dysgu, yn gyson.

Fel y gwyddoch eisoes, nid yw galluoedd uwch yn hawdd o gwbl. Felly, peidiwch â bod yn amheus am berson mor arbennig. Yn fwyaf tebygol, bu'n gweithio'n galed ar ei hun i gyflawni unrhyw ganlyniadau. Ond dyma'ch barn chi, ac nid oes gan neb yr hawl i ddweud wrthych pa safbwyntiau sydd angen i chi ei chael. Os ydych chi'n meddwl os oes gennych allu uwch, yna gwnewch yn siŵr eich hun bob dydd. Yn gyson, ceisiwch brawf ar gyfer galluoedd super, rhowch aseiniadau ac ymarferion. Bydd hyn yn eich helpu i gael eich hun.

Beth yw copwerau dynol?

 1. Cof hollol.
 2. Gwrandawiad anhygoel.
 3. Canfyddiad golau gwell.
 4. "Echo-leoliad." Mae'r rhan fwyaf yn aml yn cael eu datblygu yn y dall. Maent yn allyrru sain, a thrwy ei adleisio, penderfynwch ble i ddod o hyd i'r gwrthrych a ddymunir.
 5. "Blas blasus".
 6. "Super-synnwyr o arogli."