Hoseseses - beth yw'r proffesiwn hwn, manteision ac anfanteision

Hostess - beth yw'r proffesiwn hwn? Mewn unrhyw sefydliad gwahoddir gwesteion, a beth fydd y cyfarfod yn argraff bellach y sefydliad. Mae'n dibynnu ar y gwesteiwr a fydd y gwestai yn dod neu'n rhedeg i ffwrdd heb edrych yn ôl ac os mai dim ond yn ddiweddar y gellid dod o hyd i'r hostess yn y sefydliadau mwyaf drud, heddiw mae mewn unrhyw gaffi.

Hoseseses - pwy yw hwn?

Ar y safleoedd chwilio am swyddi, gallwch weld y cynigion - gwesteion yn y gwesty, gwesteion yn y bwyty. Mae llawer yn rhyfeddu - gwestai - beth yw'r proffesiwn hwn? Yn Saesneg, mae hostess yn golygu hostess, mae'r gair hon wedi mynd trwy lawer o drawsnewidiadau a'r ystyr cyntaf, mewn cyfieithiad o'r Lladin, roedd y gwrthwyneb - "gwestai". O'r cyfieithiadau hyn, mae'n amlwg eisoes bod y gwesteiwr yn llythrennol yn "cyfarfod gwesteion" mewn unrhyw sefydliad: bwyty, gwesty, ac ati. Prif dasg y gwesteion yw gwrdd â gwesteion a mynd gyda nhw, ewch i'r cerdyn, wynebu'r sefydliad.

Yfed gwesteion - beth ydyw?

Mae lletygarwch yn gyffredin mewn bwytai. Mae gwesteion merched yn cyfathrebu â chleientiaid, eistedd i lawr yn eu bwrdd, eu diddanu gyda sgwrs, os yw cyfathrebu'n cyflenwi i bleser y cleient, gall archebu bwyd, diodydd, merch. Ar gyfer y gorchymyn hwn, mae'r ferch gwestai yn cael ei chanran. Mae nod y gwesteiwr yn hollol, yn weithgar ac yn oddefol, yn anymwthiol i orfodi'r cleient i wneud gorchmynion ychwanegol.

Mae crynhoi yn alcoholig ac nad yw'n alcohol, yn weithredol ac yn oddefol.

 1. Actif - mae'r ferch ei hun yn dewis cleient, yn eistedd ato ac yn dechrau sgwrs, os nad oes ganddo ddim yn ei erbyn. Mae hi'n aros ar y bwrdd, mae'r cleient yn gwneud gorchymyn iddi hi.
 2. Gwesteion o fwyta goddefol - nid yw'r merched yn mynd at gleientiaid, ond eistedd yn y bar, ar y seddi neu ddawns, gwên ar y dynion sy'n dod i mewn, yn gyffredinol, denu sylw iddo, felly gwahoddodd am ei fwrdd.

Credir yn gryf fod defnydd gwesteion yn gysylltiedig yn uniongyrchol â gwasanaeth gwesteion agos. Nid yw'n debyg i hynny. Mae yna sefydliadau â gwasanaeth tebyg, ond mae hyn yn cael ei drafod ar wahân ac ni all y ferch gael ei orfodi. I'r gwrthwyneb, mae llawer o sefydliadau yn gwerthfawrogi eu henw da yn fanwl iawn ac yn llym yn monitro delwedd foesol y merched gwestai, mewn rhai gyrwyr bwytai yn mynd â nhw i'w cartrefi ar ôl gwaith.

Hosteilydd Lobi - beth yw hyn?

Mae proffesiwn gwesteion mewn gwestai yn gyffredin iawn. Mae gan lawer o westai bariau lobïo, hynny yw, bar wedi'i leoli ger y neuadd dderbynfa, bron yn y fynedfa. Beth mae hostess yn y lobi yn ei olygu? Mae hon yn ferch sy'n gweithio mewn bar lobi. Dylai gwrdd â gwesteion wrth y fynedfa a mynd i'r ddesg dderbynfa, ond prif dasg y gwesteiwr yn yr achos hwn yw gwên braf, yn gwahodd gwesteion i ymlacio o'r ffordd ym mhen lobi y gwesty, neu os yw'r ciw dderbynfa, mae'r gweinyddwr yn brysur yn cofrestru, yr un bar lobi, lle "helpu" nhw i wneud gorchymyn.

Hosteilydd Gweinyddwr - pwy yw hwn?

Yn aml, cyfunir y hostess â gweinyddiaeth. Gweinyddes y gwestai - nid yn unig yw gwesteion sy'n cyd-fynd â thabl mewn bwyty neu i'r derbynnydd mewn gwesty. Mae hi'n hostess llawn y sefydliad, mae'n cyfathrebu â'r gwesteion, yn gwylio gwaith y staff, os yw'r gwesteion yn diflasu neu'n anfodlon â rhywbeth, maen nhw'n ceisio eu diddanu trwy gynnig rhywbeth ychwanegol o raglen y sefydliad. Mewn achos o wrthdaro, dylai'r hostis ymyrryd cyn gynted ā phosib a'i dalu, gyda cholledion enw da i'r sefydliad.

Beth mae'r hostis yn ei wneud mewn bwyty?

Y gwestai mwyaf cyffredin yw bwyty. Beth yw'r proffesiwn hwn - gwesteiwr yn yr achos hwn? O weithredoedd y gwasanaeth hostess yn y rhan fwyaf o achosion yn dibynnu - a fydd y cleient yn dychwelyd i'r bwyty. Gwaith cymwys yw cynnig bwrdd da i westeion, i'w meddiannu, wrth baratoi pryd, i gynnig aperitif - i leihau'r disgwyliad i'r lleiafswm.

Dyletswyddau'r gwesteiwr yn y bwyty.

 1. Gwybodaeth am eitemau ffôn a nodweddion archebu.
 2. Cwrdd â'r gwestai wrth y fynedfa, daliwch i'r tabl a ddewiswyd, o gofio'r llwyth o'r bwyty a'r ymwelwyr.
 3. Gwybod am amrywiaeth y prydau, map gwin.
 4. Hysbyswch y gwesteion am y camau a gynhelir gan y bwyty.
 5. Cyflwyno'r fwydlen (bob amser yn y ffurflen agored), dywedwch yn fyr am y prydau.
 6. Cynnal gwesteion trwy alw tacsi os oes angen.
 7. Dywedwch wrth westeion am hyrwyddo'r dyddiau, gwneud cyhoeddiad am ddigwyddiadau yn y dyfodol, er mwyn ennyn diddordeb y gwestai i ddod i'r bwyty eto.
 8. Gwybodaeth am iaith dramor, yn aml yn Saesneg.
 9. Calmness, amynedd, gwrthsefyll straen.

Hoseseses - y manteision a'r anfanteision

Prif ddyletswydd y gwesteiwr yw gwenu, felly bydd rhywun sy'n ddi-fwlio yn ei chael yn anodd iawn yn y swydd hon. Nid yw dyletswyddau'r westai yn helaeth iawn ac nid oes angen ymdrech ddeallusol arbennig arnynt. Yn y gwaith hwn, mae yna lawer o fanteision - y prif un, dyma'r diffyg atebolrwydd. Os ydych chi'n hoffi esgidiau a gwisgoedd mawr - gwestai ar eich cyfer chi, ond peidiwch ag anghofio - dim lliwiau sgrechian a chwythiad enfawr, mae popeth yn hynod o ddeniadol.

Gellir ystyried cyfathrebu aml-gyffyrddiad yn ogystal, ond nid yw pob un o'r ymwelwyr yn gwenu yn ôl, mae yna hefyd y rhai sy'n ystyried bod gwesteion yn rhywbeth fel dodrefn, a dyma y lleiafrifoedd y proffesiwn yn dechrau - mae'n rhaid ichi wenu ar bawb, p'un a yw rhywun yn ddymunol i chi ai peidio, dylech chi ymddiheurwch amdanoch chi a'ch gilydd, ar eich cyfer chi ac ar gyfer y dyn hwnnw, a hefyd yr holl shifft i'w gynnal ar sodlau mewn gweithle sydd wedi'i sefydlogi'n fanwl ac, hyd yn oed os nad oes ymwelwyr, ni allwch ei adael.

Faint mae'r hostel yn ei ennill?

Mae cyflog mewn hysbysebion fel "hostess gwaith" yn dechrau o 12,000 - 15,000,000 rubles, yn dibynnu ar ranbarth a dosbarth y sefydliad (cyflog cyfartalog hostesses ym Moscow yw 25,000-35,000 mil). Os oes gan yr ymgeisydd wybodaeth dda am iaith dramor - mae hyn yn gynnydd diriaethol i'r cyflog. Mewn bwytai, gwestai, gall hostesses gael awgrymiadau. Gwneir y taliad naill ai neu ddwywaith y mis, neu am shifft (o 2000 i 5000 mil) - ar gyfer y shifft yn aml yn cael ei dalu ar gyfer hostel y diwrnod i ffwrdd.

Sut i ddod yn hostess?

Mae gwestai yn cyflogi myfyrwyr heb addysg arbennig. Nid oes angen - mae'r hyfforddiant yn digwydd yn y fan a'r lle ac nid yw'n cymryd mwy na phythefnos. Y prif beth yw gwybod y fwydlen, y cerdyn gwin, y rheolau cyfathrebu â chwsmeriaid. Yn y hysbysebion swydd nid oes colofn "addysg arbennig" neu mae yna dash - nid oes angen, ond mae'r proffesiwn gwestai yn croesawu'r arbenigedd - "gwasanaeth cymdeithasol a diwylliannol a thwristiaeth" neu "fusnes bwyty".

Bydd yn fantais fawr os oes gan yr ymgeisydd addysg seicolegol - bydd hyn yn helpu mewn gwahanol sefyllfaoedd gyda chleientiaid i beidio â cholli eu hunanreolaeth a'u tawelu. Yn aml mae gwesteion yn gofyn am arbenigwyr sydd â Saesneg llafar da, ac iaith Lenyddol Rwsia da - dim geiriau parasitiaid. Felly, er nad oes angen gwybodaeth arbennig ar y proffesiwn hwn, nid yw addysg sylfaenol yn brifo.

Sut mae'r hostel yn edrych?

Beth ddylai hostess edrych - mae'r ateb yn syml iawn - yn ddiffygiol. Gwallt glân, cyfansoddiad meddal, dillad niwtral, gwên ar ei wyneb - dyna ddelwedd y ferch gwestai. Mae dillad yn siwt cain, mae llawer o sefydliadau'n rhoi gwisgoedd. Mae yna farn mai dim ond y modelau all weithio yn y hostess - uchel, ysblennydd. Mae hyn yn anghywir, dylai'r gwesteyll achosi emosiynau cadarnhaol yn unig ymhlith y gwesteion, ysbrydoli hyder a hyder mai ef yw'r gwestai mwyaf gwerthfawr a mwyaf croesawus yn y sefydliad hwn.

Beth yw cyfrifoldeb y hostess?

Yn dibynnu ar y math o westeiniaeth, mae dyletswyddau'n amrywio ychydig. Beth yw gwaith gwesteion yn dibynnu ar wahanol fathau o sefydliadau?

 1. Bwyty - i gwrdd â gwesteion, eistedd ar fwrdd, i gynnig bwydlen. Pan fydd y gwesteion yn mynd i adael - daliwch nhw.
 2. Mae angen gwesteion yn y gwesty - bron yr un fath ag yn y bwyty, dim ond i'w wario i'r ddesg dderbynfa neu yn yr ystafell.
 3. Clwb nos. Yn ychwanegol at y cyfarfod, dylai'r gwesteyllwr sicrhau na fydd unrhyw un o'r gwesteion yn diflasu, neu fel arall yn cynnig adloniant ychwanegol gan raglen y clwb.
 4. Rhaid i'r gwestaeses ddeall bwnc a thema'r arddangosfa yn drylwyr, gwybod yr ateb i unrhyw fater thematig, dal gwesteion yn y parth arddangosfa sydd o ddiddordeb iddynt.