Profion i bobl ifanc yn eu harddegau

Pan fydd plentyn yn dod i mewn i oed trosiannol, yn aml iawn mae ei gyflwr meddyliol yn ansefydlog. I ddeall beth sy'n digwydd iddo, bydd profion i bobl ifanc yn eich cynorthwyo, gan ganiatáu amser i adnabod problemau seicolegol a rhwystro ymyriadau posibl mewn ymddygiad.

Heddiw, mae mwy na ychydig gannoedd o holiaduron yn hysbys, a fydd yn help ardderchog yn y gwaith nid yn unig o addysgwyr, ond hefyd o rieni. Ymhlith y profion mwyaf diddorol ar gyfer pobl ifanc, rydym yn gwahaniaethu'r canlynol:

Y prawf "Graddfa Ymosodedd"

Gwahoddwch i'r myfyriwr ysgol uwchradd ateb yn onest a yw'n credu bod y datganiadau canlynol yn wir amdano'i hun:

 1. Ni allaf aros yn dawel os yw rhywbeth yn achosi fy anfodlonrwydd.
 2. Mae'n anodd iawn imi ddadlau.
 3. Rwy'n mynd yn ddig os yw'n ymddangos i mi fod rhywun yn gwneud hwyl i mi.
 4. Rwy'n hawdd cyhuddo, gallaf hyd yn oed ad-dalu'r troseddwr yn gorfforol.
 5. Yr wyf yn siŵr y gallaf wneud unrhyw waith yn well na'm cyfoedion.
 6. Weithiau rwyf am ymrwymo gweithred drwg sy'n sioc pobl o'm cwmpas.
 7. Rwy'n hoffi twyllo anifeiliaid.
 8. Mae'n digwydd fy mod eisiau mudo heb unrhyw reswm da.
 9. Os yw oedolion yn dweud wrthyf beth i'w wneud, yr wyf am wneud y gwrthwyneb.
 10. Rwy'n ystyried fy hun yn annibynnol ac yn benderfynol.

Nawr mae angen gwerthuso canlyniadau'r prawf hwn am ymosodol ar gyfer glasoed. Mae pob ateb cadarnhaol yn un pwynt. Mae 1-4 pwynt yn dangos ymosodolrwydd isel y plentyn, 4-8 pwynt - dangosydd o ymosodol cyfartalog, a 8-10 pwynt - signal larwm i rieni ac athrawon, sy'n nodi lefel uchel o ymosodol.

Prawf am straen

O ran y datganiadau o'r prawf hwn, dylai'r plentyn yn eu harddegau roi un o dri ateb posibl: "Na" (amcangyfrifir ar 0 pwynt), "Ydw, yn sicr" (amcangyfrifir yn 3 pwynt) a "Ydw, weithiau" (amcangyfrifir yn 1 pwynt). Mae'r holiadur wedi'i gynllunio i nodi a yw'r plentyn yn blino:

 1. Arogli cryf persawr?
 2. Pryd mae rhaid i ffrind neu gynghorydd dosbarth aros drwy'r amser?
 3. Os yw rhywun yn chwerthin yn gyson heb reswm?
 4. Os yw rhieni neu athrawon yn aml yn fy nysgu i?
 5. Sgyrsiau uchel mewn trafnidiaeth gyhoeddus?
 6. Mae pobl yn sylweddoli wrth gyfathrebu?
 7. Wrth roi pethau di-ddiddordeb a diangen i mi?
 8. Pryd ydw i'n dweud stori'r llyfr yr wyf am ei ddarllen?
 9. Os yn y sinema o'm blaen mae rhywun yn troi'n gyson ac yn sgyrsiau?
 10. Os yw rhywun yn brath ar fy ewinedd?

Mae canlyniadau'r prawf hwn ar gyfer gwrthsefyll straen ar gyfer pobl ifanc yn edrych fel hyn: 26-30 o bwyntiau - mae'r plentyn mewn cyflwr o straen mawr, 15-26 o bwyntiau - mae'n blino'n unig gan bethau annymunol iawn, ac nid yw trivia'r aelwyd yn gallu ei gymryd allan o gydbwysedd, llai na 15 pwynt - yn ifanc yn eu harddegau tawelu a diogelu rhag straen.

Prawf am bryder i bobl ifanc

Bydd angen i'r glasoed asesu a yw unrhyw un o'r datganiadau ar y raddfa ganlynol yn gweddu iddo: "Bron bob amser" (gradd 4 pwynt), "Yn aml" (amcangyfrifir yn 3 phwynt), "Weithiau" (yn rhoi 2 bwynt) a "Peidiwch byth" (yn rhoi 1 pwynt). Mae'r holiadur ei hun yn edrych fel hyn:

 1. Mae'n ymddangos i mi fy mod yn berson cytbwys iawn.
 2. Cynnwys yw fy nghyflwr arferol.
 3. Yn aml mae'n rhaid i mi fod yn nerfus ac yn poeni.
 4. Hoffwn fod mor hapus ag eraill.
 5. Rwy'n teimlo fel methiant.
 6. Pan fyddaf yn meddwl am fy materion a materion dyddiol, rwy'n teimlo'n anghyfforddus.
 7. Rwyf bob amser yn canolbwyntio, yn dawel ac yn waed oer.
 8. Hunanhyder yw'r hyn sydd gennyf.
 9. Yn aml, rwy'n profi tensiwn.
 10. Mae'r dyfodol yn fy dychryn.

Mae canlyniad 30 i 40 o bwyntiau'n dangos bod pryder wedi dod yn gydymaith cyson i'r plentyn, rhwng 15 a 30 o bwyntiau - mae'r plentyn yn eu harddegau'n peri pryder, ond nid yw hyn yn effeithio ar ei seic, llai na 15 pwynt - nid yw'r myfyriwr yn agored i bryder yn gyffredinol.