Therapi celf mewn seicoleg - dulliau a thechnegau

Mae'r enw "therapi celf" yn cael ei gyfieithu o'r Lladin fel "triniaeth gelf". Mae'r maes hwn o seicotherapi'n gymharol ifanc, ond mae'n datblygu'n gyflym oherwydd yr effaith a gyflawnir yn ystod triniaeth. Mae ganddi lawer o fathau ac is-berffaith, sy'n gyfleoedd agored i gael gwared â phroblemau seicolegol .

Beth yw therapi celf?

I ddechrau, roedd yn ymwneud â therapi lluniau, hynny yw, trin celf gain, ond yn ddiweddarach fe ymddangosodd ffurfiau eraill o greadigrwydd - canu, dawnsio, actio, modelu, ac eraill, sy'n helpu person nid yn unig ymlacio a thynnu sylw at dasgau hanfodol, ond hefyd yn mynd yn ddyfnach i wybod eu hunain , ei fewnol "I", gan gael gwared ar ei gymhlethdodau a'i wrthddywediadau, gwella'r hwyliau, cysoni cyflwr meddwl. Nid oes gan therapi celf sgîl-effeithiau annymunol ac nid yw'n achosi gwrthiant mewn person, oherwydd yn yr achos hwn mae'r broses ei hun yn bwysig, nid y canlyniad.

Beth yw therapi celf mewn seicoleg?

Cyflwynwyd y cysyniad hwn gan feddyg ac artist Prydain Adrian Hill, a oedd yn gweithio gyda chleifion twbercwlosis ac yn sylwi bod y llun yn eu cynorthwyo i ymladd â'r afiechyd. Defnyddiwyd therapi celf mewn seicoleg hefyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd mewn perthynas â phlant a ryddhawyd o'r gwersylloedd crynhoi. Heddiw fe'i cynhelir ar ffurf gweithgareddau unigol a grŵp. Gellir gwneud therapi celf, hyd yn oed heb adael cartref, prynu antistres lliwgar, a ddyfeisiwyd gan Joanna Busford.

Amcanion therapi celf

Wrth fynd i'r afael â thriniaeth â chelf, mae'r cleient yn sylweddoli hunan-wybodaeth, hunan-fynegiant a hunan-ddadansoddiad, sy'n caniatáu cysoni ei gyflwr meddyliol . Nod therapi gyda chreadigrwydd yw gwella'r cefndir seicolegol ac emosiynol, lleddfu straen, cael gwared ar ofnau a ffobia, ymosodol, pryder, cymhlethdod, iselder, gwella bywiogrwydd a hwyliau.

Yn ogystal â chysoni cyflwr meddyliol y seicolegydd gydag elfennau therapi celf, dilynir y tasgau canlynol:

 1. I ddatgelu potensial creadigol rhywun, ei doniau a'i alluoedd.
 2. Cyflymu adferiad mewn llawer o afiechydon.
 3. Sefydlu cyswllt rhwng y therapydd a'r cleient, sefydlu perthynas ymddiriedol rhyngddynt.
 4. Helpu'r claf i ganolbwyntio ar brofiadau mewnol a dysgu sut i reoli eu hemosiynau.
 5. Helpu person i addasu yn gymdeithasol.
 6. Rhowch ysgogiad i fynegi eu teimladau a'u meddyliau na all person neu nad ydynt am fynegi yn y ffordd arferol.

Beth yw manteision therapi celf?

Mae therapi celf yn effeithio ar y meddwl yn ysgafn, yn anymwthiol, oherwydd mae'r broses driniaeth ei hun yn debyg i hobi. Yn aml, mae'r claf mewn cyflwr isel ac mae'n anodd sefydlu cyfathrebu, ac mae posibilrwydd therapi celf yn caniatáu i un fynegi ei "I" trwy gelf weledol. Mae'r dull o driniaeth o'r fath yn seiliedig ar yr egwyddor bod cynnwys "ego" mewnol y claf yn cael ei adlewyrchu yn y delweddau gweledol ar hyn o bryd pan mae'n troi, yn tynnu, yn dawnsio neu'n canu, gan arwain at gysoni cyflwr y psyche.

Nid yw triniaeth o'r fath yn achosi'r cleient i wrthod nac i wrthod, sy'n bwysig iawn i bobl sydd mewn straen. Mae bob amser yn wirfoddol a diogel. Yn y broses o ragweld profiadau mewnol ar ei greu, nid yw person yn sylweddoli eu bod yn mynd allan yn anymwybodol. Os byddwn yn ystyried y broses o safbwynt seico-wahaniaethu, yna ei brif fecanwaith yw tynhau. Trwy ddelweddau gweledol a gwrthrychau artistig, mae'r anymwybodol yn rhyngweithio â'u hymwybyddiaeth, ac mae'r therapydd yn helpu'r claf i ddeall beth mae ei "anymwybodol" am ei ddweud.

Mathau o therapi celf

Mae'r dechneg hon o ddiddordeb cynyddol, sy'n creu'r rhagofynion ar gyfer ehangu ei ffiniau ac ymddangosiad holl "offer" celf feddygol newydd. Mae'r therapi celf yn cynnwys:

Therapi celf i fenywod

Ar gyflymder bywyd modern, pan bwysleisir pobl yn rheolaidd, mae therapi celf yn eu helpu i ddeall eu hunain, eu lle mewn bywyd a dod o hyd i ffyrdd i gyflawni eu dymuniadau. Mae therapi celf i oedolion yn rhoi cyfle i gryfhau eu hegni eu hunain, ennill hunanhyder a thawelwch meddwl. Trwy ddelweddau gweledol artistig, crëir darlun o fywyd ei hun - y math o berson sydd am ei weld.

Therapi celf i'r henoed

Mae arbenigwr yn dewis cyfeiriad y driniaeth bob amser, o ystyried cymhlethdod pob math o greadigrwydd. Ac os yw pobl ifanc yn eu harddegau yn fwy addas i chwarae mewn theatr neu ddawnsio amatur, yna mae therapi celf i'r henoed yn golygu dewis technegau tawellach a haws sy'n hawdd eu rheoli, ac nad oes angen sgiliau arbennig ar eu cyfer. Wrth weithio gyda'r henoed mae'n bwysig iawn annog person i ddechrau ac nid ymdrechu i gyflawni canlyniad penodol. Dyma'r cam anoddaf, gan nad yw llawer o bobl yn yr oes hon bellach yn credu yn eu cryfder, ac eithrio maen nhw'n credu bod angen talent arbennig ar hyn.

Therapi celf - ymarferion

Mae yna lawer o ffyrdd i ddatrys eich problemau mewnol. Dyma rai ohonynt:

 1. Wrth weithio gyda phlentyn, gofynnwch iddo dynnu ei ofn. I ofni droi yn ôl, rhaid ei wneud yn ddoniol a doniol. Er enghraifft, i dynnu bwa crocodile, ac adenydd pinc coch drwg.
 2. Mae'r technegau therapi celf yn cynnwys ymarfer o'r enw "Kalyaki Malyaki". Gwahoddir y claf i dynnu nonsens, ac yna ei ystyried yn ofalus a dewis delwedd ystyrlon, tynnu ef, tynnu llun, ac wedyn disgrifio'r llun.
 3. Mae'r therapi celf yn cynnwys y dechneg "collage". Yng nghyd-destun y pwnc a roddir, gludwch, cerflunio a thynnu ar bapur unrhyw beth. Cynhelir y dadansoddiad gan ystyried maint a lleoliad yr elfennau, lliw, plot, cytgord, ac ati.

Llyfrau ar therapi celf

Mae'r therapi gyda hunan-fynegiant creadigol yn cael ei gynnwys yn y gwaith canlynol:

 1. "Technegau o therapi celf sy'n canolbwyntio ar y corff" A.I. Kopytina . Canllaw ymarferol sy'n helpu i ddelio ag anafiadau a phethau amrywiol.
 2. "Ymarfer therapi celf: dulliau, diagnosteg, systemau hyfforddi" L.D. Lebedevoi . Mae'r awdur mewn ffurf syml a hygyrch yn rhoi disgrifiad manwl o'r technegau o drin celf, yn rhestru popeth sy'n angenrheidiol ar gyfer hyn, yn disgrifio technegau diagnostig.
 3. "Therapi gyda hunan-fynegiant creadigol" Mae'n stormog . Mae'r llyfr yn rhestru'r holl ystod o dechnegau therapiwtig yn seiliedig ar gelf a chreadigrwydd.