Maethiad priodol ar gyfer Ayurveda i fenywod - blasu a chyfuniad o fwydydd

Mae'n ffasiynol iawn i siarad am ffordd iach o fyw . Fodd bynnag, os mai dim ond ddydd Llun y maent yn trafod ac yn breuddwydio, y byddant yn dechrau eu bywyd newydd, ac mae eraill eisoes yn ceisio gwneud yn hapus ac yn iach yn ystod yr wythnos. Un o'r systemau mwyaf enwog yn y byd yw Ayurveda.

Rheolau sylfaenol Ayurveda

Mae pawb sydd am fod yn iach ac yn byw bywyd hir hapus wedi clywed am fwyta yn y system Ayurveda, sydd â'i reolau ei hun:

 1. Dylai bwyd helpu i lanhau'r meddwl a'r ymwybyddiaeth. Rhaid i chi ddechrau coginio gyda dwylo glân, meddyliau da ac mewn cyflwr ymlacio. Fel arall, gellir trosglwyddo egni negyddol i'r prydau hynny y mae person yn eu paratoi.
 2. Bwyta bwyd ar yr un pryd. Yn ddelfrydol - mae gweithgaredd y system dreulio yn digwydd.
 3. Dylai'r prif bryd fod ar hanner dydd.
 4. Ar ôl machlud, mae'n annymunol.
 5. Bwyta bwyd mewn amgylchedd hamddenol a dim ond eistedd. Ni allwch wylio'r teledu, darllen a thynnu sylw atoch chi ar unrhyw beth arall.
 6. Ni argymhellir bwyta tra mewn cyflwr emosiynol uwch. Mae angen aros nes bod y meddwl yn cwympo i lawr.
 7. Dylai bwyd gael edrych ac arogl deniadol.
 8. Ni ddylai bwyd fod yn boeth iawn nac yn oer iawn.
 9. Dylai'r chwe chwaeth Ayurvedig fod yn bresennol yn y bwyd.
 10. Mae'n bwysig dilyn rheolau cydweddedd bwyd yn y diet ar gyfer Ayurveda.
 11. Mae angen cymedroli. Ar ôl bwyta, dylai fod lle am ddim yn y stumog.
 12. Ni argymhellir yfed bwyd gyda dŵr. Yn ddelfrydol, gallwch chi yfed te neu ddŵr cyn prydau bwyd. Felly gallwch chi gymell ychydig o fwyd arnoch chi. Ar ôl bwyta, yfed heb fod yn gynharach nag awr.

Mathau o fwyd yn Ayurveda

Mae cynigwyr maeth Ayurveda yn gwybod am y ffaith bod gan bob cynnyrch ei dosha ei hun. Os bydd cynrychiolydd o'r dosha yn bwyta bwyd yr un doshas ag y mae'n ei wneud, bydd ei dosha yn cynyddu, gan greu anghydbwysedd sy'n aml yn achosi llawer o afiechydon. Mae'n dweud bod angen i chi fwyta gwahanol i'ch bwyd dosha eich hun. Diffinio bwyd o'r fath gan y math o ffigwr ayurveda:

 1. Nodweddir haeniad gan sychder, goleuni, eglurder, anhrefnus, garw, chwerwder, sbeis. Gan fod Vata yn defnyddio ynni sych oer, dylai person sydd â dosha o'r fath osgoi bwyd sych oer. Mae cynhyrchion defnyddiol fel bwyd poeth a llaeth, llysiau a ffrwythau (gwres a drinir), hufen sur, mwdys, melys, sur, hallt.
 2. Pitta - yn wahanol i olewoldeb, lleithder, goleuni, lleithder, dwyster, asidedd, cywilydd, halltedd. Argymhellir cynrychiolydd y dosha hwn i fwyta prydau, llysiau a ffrwythau cynnes neu oer mewn ffurf amrwd, llaeth ffres, a chynhyrchion llaeth sur, bwyd tun a melysion.
 3. Nodweddir Kapha gan oerwch, sefydlogrwydd, melysrwydd, halltedd, lleithder, ystwythder a sefydlogrwydd. Ni fydd bwyta yn Ayurveda Kapha yn addas i gynrychiolwyr y doshas hwn. Maent yn ganlyniad i dân treulio gwan i fwyta bwydydd calorïau isel mewn darnau bach ac ar yr un pryd ychwanegu llawer o fwyd sbeislyd.

Bwydydd Ayurvedic - beth ydyw?

Maethiad priodol yn Ayurveda yw'r allwedd i fywyd hir hapus. Mae'r egwyddorion hyn yn cael eu harwain gan y system fwyd enwog. Mae bwydydd ayurvedig yn fwydydd sy'n ddefnyddiol i'r corff dynol, gan gynnwys:

Ayurveda - Bwydydd Blas

Mae gan system adnabyddus ar draws y byd ei reolau ei hun. Mae egwyddorion sylfaenol maethiad yn Ayurveda yn gwahaniaethu â chwe blas:

 1. Melys - yn ofynnol mewn symiau sylweddol, oherwydd ei fod yn un o elfennau pwysicaf bwyd. Mae'n gallu cynyddu ynni hanfodol, yn cymryd rhan yn y gwaith adeiladu ac ar yr un pryd yn cryfhau meinweoedd y corff.
 2. Salch - yn cael effaith gref, oherwydd mae angen ei fwyta mewn symiau bach. Mae'r blas hwn yn gallu cael effaith emollient, laxative a sedative.
 3. Sur - yn ofynnol mewn symiau cyfyngedig ac mae ganddo effaith adfywiol. Mae cynhyrchion asid yn cyffroi archwaeth, yn gallu gwella treuliad ac er bod y corff yn gyfrifol am ynni.
 4. Mae angen llym ar gyfer normaleiddio prosesau metabolig yn y corff. Gall y blas hwn gael effaith ysgogol a diafforetig.
 5. Bitter - mae angen corff dynol arnoch mewn dosau bach. Mae'n gallu puro'r gwaed a gwella metaboledd , dileu toriad a llosgi.
 6. Yn rhy uchel - mae angen cymedroli i gryfhau'r meinweoedd. Gall y blas hwn achosi sych ceg a'i sugno mewn lleithder, yn atal gwaedu.

Cyfuniad o gynhyrchion Ayurveda

I fod yn iach a byw bywyd hir, mae'n bwysig dysgu sut i fwyta'n iawn. Mae diet iach yn Ayurveda yn awgrymu:

 1. Ni ddylid bwyta cynhyrchion llaeth gyda ffrwythau sur, neu sitrws a bwyd arall.
 2. Nid oes angen i chi fwyta melon a grawnfwyd gyda'ch gilydd. Os yw'r llysiau melyn yn cael ei dreulio'n gyflym, yna mae'r grawn, i'r gwrthwyneb, yn hir. Gall y cyfuniad hwn ofidu'r system dreulio. Dylid bwyta melon yn unig, heb gynhyrchion bwyd eraill.
 3. Ni chaniateir i fwyta llaeth gyda chynhyrchion protein eraill .
 4. Ni ddylid bwyta llaeth a melon gyda'i gilydd.
 5. Nid y cyfuniad gorau yw ffrwythau, iogwrt a llaeth.

Ayurveda - cynhyrchion niweidiol

Mae'r system fwyd hon yn galw cynhyrchion bwyd, y dylid eu taflu yn eu diet. Cynhyrchion Ayurvedic Angnorant:

Maethiad priodol yn Ayurveda

Mae pawb yn gwybod mai maethiad yw'r prif ffactor sy'n effeithio ar y corff dynol. Mae Ayurveda yn dadlau y gall diffyg maeth arwain at lawer o afiechydon. Yn ôl y system hon, mae gan fwyd nodweddion cadarnhaol a negyddol. Mae cynhyrchion bwyd ar Ayurveda yn cynnwys y rhai mwyaf defnyddiol ac ar yr un pryd yn amrywiol. Cynhyrchion menywod yn Ayurveda - cynhyrchion llaeth, ffrwythau, chwistrellau, melysion.

Bwyta Ayurveda i Ferched

Mae'r system hon yn darparu rheolau ar wahân ar gyfer maethiad Ayurveda i ferched:

 1. Peidiwch â bwyta cyffelyb i frecwast. Mae'n well rhoi blaenoriaeth i ffrwythau a chynhyrchion llaeth. Mae bore melys i fenyw yn opsiwn gwych.
 2. Mae llaeth yn ei ffurf pur yn cael ei fwyta hyd at chwech gyda'r nos.
 3. Rhowch fwyd trwm a dogn mawr. Ar ôl brecwast, dylai fod lle am ddim yn y stumog.
 4. Mae angen bwyta'n aml, ond ar yr un pryd mewn darnau bach.
 5. Yn ystod cinio, gallwch chi fwyta bwydydd, ffa a blawd brasterog.
 6. Caniateir swper dim hwyrach na chwech yn y nos.

Maethiad Ayurveda ar gyfer colli pwysau

Mae cefnogwyr y system fwyd hon yn dadlau bod, yn dilyn rhai argymhellion, yn cael gwared â chryn bwysau. Mae bwyta yn Ayurveda i'r rhai sydd am golli pwysau yn awgrymu defnyddio te Ayurvedic arbennig, y gall pawb ei goginio. Yn ogystal, mae'n helpu i ddod o hyd i ffigur prydferth zhirobotelnaya sesni. Ffordd arall arall o gael gwared â gormod o bwys yw defnyddio 51% o fwyd yn ystod cinio.

Te Ayurvedig

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio:

 1. Mae'r holl gydrannau'n cysgu yn y thermos ac yn arllwys pedwar cwpan o ddŵr berw.
 2. Mae te yn feddw ​​trwy gydol y dydd mewn sipiau bach.

Deiet kapha ar ayurveda

Mae diet Kapha yn helpu llawer o aelodau o'r dosha hwn i deimlo'n egnïol, golau a hapus. Mae'r deiet Ayurveda yn cynnwys rheolau o'r fath:

 1. Bob tro dewiswch brydau poeth. Mae cynhyrchion gwresogi ayurveda yn awgrymu disodli'r oer.
 2. Cyn prydau bwyd, ysgogwch yr awydd gyda chymorth blasau blasau chwerw neu astringent.
 3. Ychwanegu tymherdiadau gyda chwaeth astringent.
 4. Brecwast yw "lansio'r system," ac nid proses o dirlawnder.
 5. Mae llysiau crai, salad a ffrwythau yn ddelfrydol ar gyfer Kapha.
 6. Osgoi rostio bwyd dwfn.

Gall hwn fod yn fwydlen fras ar gyfer Kapha:

 1. Brecwast: un ffrwyth i'w ddewis neu paned o de.
 2. Cinio: llysiau wedi'u stiwio neu wedi'u rhostio, neu gawl llysiau â chorbys, pysgodlys a bara bezdozhzhevoy .
 3. Cinio: cawl ffa gyda ffa wedi'i stiwio, neu gawl pys gyda bara rhygyn.