Myfyrdod - beth yw hi mewn athroniaeth a seicoleg?

Mewn rhythm o fywyd rhyfedd, weithiau nid oes gan berson modern ddigon o amser ar gyfer y peth pwysicaf - ei fyd mewnol ei hun. Mae'r gallu i ystyried a deall eich camgymeriadau yn hynod bwysig i bob person. Awgrymwn ddarganfod pa fath o ddulliau o fyfyrio a beth yw adlewyrchiad emosiynol.

Myfyrdod - beth ydyw?

Mae arbenigwyr yn dweud bod adlewyrchiad yn fath o sylw rhywbeth penodol i chi, yn ogystal ag ymwybyddiaeth eich hun, cynhyrchion eu gweithgaredd a'u haddysgu. Yn yr ystyr traddodiadol - cynnwys a swyddogaeth eu hymwybyddiaeth, sy'n cynnwys strwythurau personoliaeth, meddwl, mecanweithiau canfyddiad, gwneud penderfyniadau, ymateb emosiynol, patrymau ymddygiad a llawer mwy.

Myfyrio mewn athroniaeth

Fel arfer, ystyrir myfyrdod fel term athronyddol sy'n nodweddu ffurf gweithgaredd meddwl yr unigolyn, gyda'r nod o ddeall ei weithredoedd. Mae myfyrio mewn athroniaeth yn ddull y gall un ddatgelu manylion byd ysbrydol ac ysbrydol dyn. Mae'n bwysig deall y gall y cysyniad hwn, ynghyd â chymhwyso iaith categoreiddiol, nodweddu meddwl athronyddol. Os ydym yn cyffredinoli, yna gallwn ddweud mai'r athroniaeth gyfan yw adlewyrchiad y meddwl, sy'n adlewyrchiad ar gategorïau o'r fath fel meddyliau a sylwadau.

O fewn fframwaith damcaniaethau a chysyniadau athronyddol unigol, ystyrir mai adlewyrchiad yw'r eiddo mwyaf hanfodol o ymwybyddiaeth. Diolch i hyn mae'n dod yn amlwg y gellir galw'n ymwybodol bod y rhai sy'n eithriadol o allu bod yn ymwybodol o gyflwr eu seic eu hunain. Fodd bynnag, nid yw cefnogwyr cysyniad bwriadol yr ymwybyddiaeth yn derbyn dulliau o'r fath.

Myfyrdod mewn Seicoleg

Derbynnir yn gyffredinol bod myfyrio mewn seicoleg yn un o'r ffurfiau o ymyrraeth ac mae'n apêl i ymwybyddiaeth yr unigolyn i ddadansoddi meddyliau a gweithredoedd ei hun. Un o'r rhai cyntaf i weithio gyda'r tymor hwn mewn seicoleg A. Buseman. Mae'n berchen ar y syniad o arwahanu'r adlewyrchiad i mewn i adran ar wahân. Yn ei farn ef, mae'r cysyniad hwn yn golygu trosglwyddo profiadau o'r tu allan i fyd mewnol person. Dadleuodd S. Rubenstein y gall personoliaeth llawn aeddfed ffurfio os gall person ddeall ffiniau ei "I". Mae'r broses hon yn cynnwys y gallu i hunan-ddadansoddi.

Trwy weithred adfywio, deallir stopio'r holl brosesau a datganiadau meddwl. Mae pontio o awtomeiddio i ymwybyddiaeth, y broses o ddealltwriaeth bersonol o fyd mewnol eich hun. Canlyniad gweithgareddau o'r fath yw ffurfio yn yr unig unigolyn yn ffordd nodweddiadol o beidio â meddwl, meddwl, ond hefyd yn byw yn gyffredinol.

Mathau o Fyfyrio

Weithiau bydd y cwestiwn yn dod yn union beth yw gwir, pa fath o adlewyrchiad sydd yno. Mae'n arferol i wahanu'r mathau canlynol:

 1. Mae adlewyrchiad sefyllfaol yn ddangosydd o "ysgogiad" a "hunan-barch", gan sicrhau bod y pwnc yn cael ei gynnwys yn y sefyllfa, ymwybyddiaeth o'i gydrannau. Mae'r math hwn o fyfyrio yn cynnwys gallu'r pwnc i gymharu ei weithredoedd â sefyllfa benodol, cydlynu a rheoli cydrannau'r gweithgaredd yn unol ag amodau a allai newid.
 2. Adlewyrchiad ôl-weithredol - hwyluso'r dadansoddiad o'r gweithgareddau perfformio a digwyddiadau blaenorol.
 3. Myfyrdod arfaethedig - mae'n cynnwys adlewyrchiadau ar weithgareddau yn y dyfodol, cyflwyno gweithgareddau, cynllunio, gan ddewis y ffyrdd mwyaf effeithiol i'w weithredu, a rhagweld canlyniadau posibl

Myfyrdod a hunan-ddatblygiad

Mae'n bwysig iawn datblygu myfyrdod i newid person er gwell. I wneud hyn, mae angen:

 1. Gallu dadansoddi eich gweithredoedd ar ôl digwyddiadau gwirioneddol bwysig.
 2. Meddyliwch am eich gweithredoedd a sut y gallai camau gweithredu edrych yng ngolwg pobl eraill.
 3. Gorffen eich diwrnod trwy ddadansoddi popeth a ddigwyddodd.
 4. Weithiau, gwiriwch eich barn am eraill.
 5. Cymaint â phosib i gyfathrebu â phobl anghyffredin.

Myfyrio mewn chwaraeon

Yn aml, gallwch chi glywed am y cysyniad o fyfyrio mewn chwaraeon a diwylliant corfforol. Erbyn y tymor hwn, mae sgil arbennig yn cael ei ddeall yma sydd wedi'i anelu at hunan-ymwybyddiaeth, y gallu i olrhain emosiynau, gweithredoedd eich hun, y gallu i'w dadansoddi a'u gwerthuso. Os i siarad yn haws, mae'n fath o sgwrs gyda chi'ch hun. Nid yw addysgu hanfodion myfyrio mewn dosbarthiadau addysg gorfforol yn yr ysgol yn syml ac yn aml iawn. Mae'n amlwg na ellir ei ddysgu mewn dim ond un wers. Ar yr un pryd, mae'r broses hon yn aml-gyffelyb ac yn un sy'n gyson yn dod yn fwy cymhleth.

Beth sy'n dylanwadu ar allu person i adlewyrchu?

Mae rhywbeth o'r fath yn adlewyrchiad personol. Os ydym yn siarad am y gallu i fyfyrio, yna gallant ddatblygu, fel pob gallu arall yng nghyd-destun gweithgaredd penodol. Gellir cyflwyno'r cyfleoedd hyn o fewn strwythur penodol. Enghraifft yw strwythur meddwl a chyfathrebu. Gellir galw person sy'n gallu myfyrio yn berson a all ddatrys problemau yn llwyddiannus trwy chwilio am ymadael o sefyllfa anodd, ailystyried ei ymwybyddiaeth ei hun.

Ymarferion ar fyfyrio

Mae'n effeithiol iawn galw ymarferion o'r fath ar fyfyrio mewn hyfforddiant:

 1. Hunan-bortread - yn cyfrannu at ffurfio sgiliau i adnabod person anhysbys, datblygu sgiliau disgrifio pobl ar sail wahanol. Yma mae angen i chi ddychmygu bod angen i chi gwrdd â dieithryn a bod angen i chi ddisgrifio'ch hun fel ei fod yn gallu adnabod chi. Dylai'r gwaith hwn ddigwydd mewn parau.
 2. Heb fwg , mae'n helpu i gael gwared ar wasanaeth emosiynol ac ymddygiadol, i ffurfio sgiliau datganiadau diffuant er mwyn dadansoddi ei hun. Mae pob cyfranogwr yn derbyn cerdyn lle mae ymadrodd heb derfyn. Heb baratoi mae'n angenrheidiol gorffen yr ymadrodd. Rhaid i'r ateb fod yn ddidwyll.
 3. Do - mae'n helpu i wella sgiliau empathi ac adlewyrchiad. Mae angen i'r grŵp dorri mewn parau. Mae angen i un o'r cyfranogwyr ddweud ymadrodd yn mynegi ei gyflwr, ei hwyliau neu ei deimlad. Wedi hynny, dylai'r ail gyfranogwr ofyn cwestiynau.
 4. Carousel - yn helpu i greu sgiliau ymateb cyflym wrth gysylltu. Mae'r ymarfer hwn yn cynnwys cyfres o gyfarfodydd, gyda phob tro yn berson newydd. Yma mae'n bwysig dod o hyd i gysylltiad hawdd, cefnogi'r sgwrs a dweud hwyl fawr.
 5. Rhinweddau - yn helpu i ddatblygu hunan-barch gwrthrychol y cyfranogwyr. Rhaid i bawb ysgrifennu o leiaf ddeg o bositif ac o leiaf ddeg o nodweddion negyddol eu hunain, ac yna eu rhestru. Mae'n bwysig rhoi sylw i'r rhinweddau cyntaf a'r olaf.

Sut i gael gwared ar fyfyrio?

Os yw'r cyflwr myfyrio yn isel ac mae awydd i gael gwared arno, dyma rai awgrymiadau gwerthfawr i seicolegwyr:

 1. Mae'n bwysig cymryd y rheol i chi eich hun fel y cyntaf i gyfarch pobl.
 2. Mae angen i chi allu dal yn hyderus neu o leiaf esgus bod yn berson hyderus. I gychwyn, mae angen i chi ledaenu eich ysgwyddau a chodi'ch cyw iâr.
 3. Peidiwch â bod ofn edrych ar bobl yn y llygaid. Felly bydd rhywun yn deall bod yna ddiddordeb ynddo ef a bydd yn sicr yn ail.
 4. Mae'n bwysig dysgu sut i gynnal sgwrs bach. Gallwch chi ddechrau gyda'r bobl hynny y mae mewn gwirionedd yn hawdd iawn ac yn ddymunol.
 5. Hyfforddiant awtomatig. O bryd i'w gilydd, mae angen i chi atgoffa eich hun am eich pwysigrwydd eich hun ac unigryw.
 6. Mae angen ceisio gwneud rhywbeth lle mae ofn. Os yw'n troi allan i gyflawni rhywbeth nad oedd yn flaenorol mewn ysbryd, yna does dim amheuaeth bod y fuddugoliaeth ar y blaen.