Fitaminau i'r llygaid i wella gweledigaeth - cyngor ar ddewis

Nododd ein hynafiaid hefyd y gall rhai cynhyrchion bwyd gael effaith bositif ar weledigaeth. Enghraifft yw'r defnydd o'r afu, y gall person weld yn well yn y tywyllwch. Awgrymwn ddarganfod pa fitamin sy'n gwella gweledigaeth.

Pa fitaminau sy'n dda ar gyfer y llygaid?

I bawb sydd â phroblemau gyda'r llygaid, mae'n bwysig gwybod pa fitaminau sy'n ddefnyddiol ar gyfer gweledigaeth:

 1. Fitamin A. Mae offthalmolegwyr yn mynnu y gall ei diffyg arwain at groes i weledigaeth lliw, yn ogystal ag addasiad tywyll.
 2. Mae fitamin E yn gweithredu fel gwrthocsidydd naturiol sy'n ymyrryd â'r broses heneiddio. Gyda hi, gallwch gadw'r llongau a'r cyhyrau'n hyblyg, elastig.
 3. Asid Ascorbig . Diolch iddo, cryfhau waliau'r capilarau y tu mewn i'r llygad. Yn ogystal, gall defnyddio asid ascorbig atal cataractau rhag digwydd. Os nad oes digon o fitamin yn y corff dynol, mae'r llygaid yn blino'n gyflym, a gall hemorrhage ddigwydd.
 4. Fitamin B1 (thiamine) . Yn cael ei galw i fod yn gyfrifol am drosglwyddo ysgogiadau nerfau yn yr organau (llygad yn cynnwys). Yn ogystal, mae'n hyrwyddo synthesis y cholinesterase ensymau, sy'n helpu i leihau pwysau mewnociwlaidd.
 5. Mae fitamin B6 yn hyrwyddo gweithrediad arferol y system nerfol a'r nerf optig ar wahân. Hyd yn oed gyda'i help, gallwch leddfu'r tensiwn ac ymlacio cyhyrau'r llygad, sicrhau gweledigaeth glir.

Y fitaminau gorau ar gyfer diferion llygaid yw:

 1. Riboflafin;
 2. "Taufon";
 3. "Taurine";
 4. "Fitamin A".

Fitaminau ar gyfer y llygaid - i wella gweledigaeth

Mae'n bosibl gwella neu gynnal gweledigaeth, gan wybod pa fwynau a fitaminau sy'n fwyaf effeithiol ar gyfer y llygaid:

 1. Mae fitamin B2 (riboflavin) yn hyrwyddo symbyliad cynhyrchu ynni yng nghellau'r corff dynol. Diolch iddo, gallwch gynnal swyddogaeth weledigaeth arferol, lleihau blinder llygaid.
 2. Mae fitamin B9 yn cymryd rhan weithgar wrth greu prosesau celloedd a lleihau ocsideiddio. Yn ychwanegol, mae'n helpu i gryfhau waliau'r pibellau gwaed yn y llygaid ac yn helpu i normaleiddio'r weledigaeth.
 3. Gelwir zinc i gyfrif am waith retina a thryloywder lens, addasiad tywyll, aflonyddwch gweledol a hyd yn oed yn atal afiechyd mor ddifrifol fel cataract.

Fitaminau ar gyfer y llygaid - gyda blinder

Mae bywyd person modern wedi'i or-annirlawn gyda gwybodaeth y mae'n ei gymryd o'r Rhyngrwyd a chyfryngau eraill. Yn gyson o flaen cyfrifiadur y monitor, teledu neu ger ffôn smart, mae'r tabl yn cyfrannu at linder llygaid cyflym. Bydd gwella cyflwr y llygaid yn helpu cymhlethdodau fitamin. Mae'n bwysig gwybod pa fitaminau sydd orau ar gyfer y llygaid. Yn aml mae meddygon yn argymell blinder llygaid:

 1. Beta-caroten - caiff ei drawsnewid yn y corff dynol i mewn i fitamin A ac ar yr un pryd mae'n cronni yn y retina. Mae'n cymryd rhan weithgar yn natblygiad pigmentau gweledol, yn amddiffyn y llygad dynol rhag radicalau rhydd ac yn helpu i leddfu blinder.
 2. Mae fitamin C yn gwrthocsidydd cryf. Mae'n gwella all-lif yr hylif y tu mewn i'r llygad, a thrwy hynny atal datblygiad glawcoma.
 3. Fitamin E - yn helpu i leihau blinder llygad.
 4. Lutein a zeaxanthin yw prif pigmentau mannau melyn y retin a'u gwarchod rhag dirywiad ocsideiddiol, effeithiau niweidiol ymbelydredd uwchfioled, gwella anhwylderau gweledol a helpu i oresgyn blinder.
 5. Mae sinc a chopr yn chwarae rhan bwysig wrth ddiogelu llygaid rhag effeithiau radicalau rhydd .

Fitaminau ar gyfer y llygaid - gyda myopia

Mae arbenigwyr mewn offthalmoleg yn galw'r fitaminau gorau hyn ar gyfer llygaid â golwg byr:

 1. Mae fitamin A yn bwysig iawn wrth weithrediad organau gweledigaeth. Gall ei brinder gyfrannu at ddechrau myopia.
 2. Mae fitamin B1 yn dylanwadu ar waith yr organau gweledol. Mae digon o fitamin yn y corff dynol yn effeithio'n negyddol ar aflonyddwch gweledol.
 3. Mae angen fitamin B2 ar gyfer iechyd gweledol. Os oes prinder yn y corff, gall gwasgu, rwystro pibellau gwaed a blinder uwch ddigwydd yn ddrwg.
 4. Mae fitamin B3 yn effeithio ar weithrediad y systemau nerfol a chylchredol. Pan nad yw'n ddigon, mae'r cylchrediad gwaed yn y nerf optig yn gostwng.

Y fitaminau gorau ar gyfer y llygaid - gyda farsightedness

Gyda farsightedness rhagnodi'r fitaminau gorau ar gyfer y llygaid:

Mewn llus, mae cynhwysion gweithredol sy'n gwella gweledigaeth ac yn addasu'n uniongyrchol i oleuadau artiffisial. Gyda'u cymorth, mae celloedd gweledol yn cael cyflenwad gwaed llawn, mae effaith blinder llygaid yn cael ei ddileu. Mae lutein mewn kiwi, spinach, seleri. Diolch iddo, gallwch amddiffyn y llygaid rhag heneiddio a gwahanol fathau o niwed.

Fitaminau ar gyfer y llygaid - gydag astigmatiaeth

Gyda chymaint o'r fath o glefyd organau gweledigaeth fel astigmatiaeth, gall fitaminau ar gyfer y llygaid mewn dolennod a sylweddau maethol a gynhwysir mewn bwyd helpu:

Mae'r holl fitaminau hyn ar gyfer y llygaid wedi'u cynnwys mewn bwydydd sy'n cael eu caru gan lawer ohonom - yr iau, wyau, moron, cwnrose, persli, sbigoglys, cynhyrchion llaeth, ciwi, lludw mynydd, cig, betys. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig iawn bod y maeth yn gywir, yn llawn ac o anghenraid yn gytbwys. Wrth arsylwi ar gyfundrefn ysgafn y dydd a bwyta'n iawn, gallwch gadw'ch llygaid yn iach am flynyddoedd lawer.

Fitaminau ar gyfer y llygaid - gyda glawcoma

Mae offthalmolegwyr yn cynghori fitaminau o'r fath mewn glawcoma'r llygad:

 1. Fitamin A - yn bresennol mewn moron, afalau a thatws, beets, pupur coch, letys, ffrwythau sitrws a bananas.
 2. Mae fitamin C - mewn lemonau, orennau, beets, bresych, asbaragws, tomatos a mefus.
 3. Fitamin E - i'w weld mewn olewau llysiau , pysgod môr, dofednod, perlysiau ffres.
 4. Mae fitaminau B - mewn meintiau mawr yn bresennol mewn cnau, cig, cynhyrchion llaeth, burum bragwyr.

Fitaminau ar gyfer y llygaid - gyda cataractau

Y fitaminau mwyaf effeithiol ar gyfer y llygaid â cataractau:

 1. Mae "Vision Vitrum" yn cael effaith gwrthocsidiol, yn dileu sychder cynyddol y llygad, yn lleihau blinder a thensiwn.
 2. Mae "Ffocws" yn helpu i wneud iawn am y troseddau hynny a gododd o ganlyniad i gataractau.
 3. "Blueberry Forte" - fitaminau poblogaidd ar gyfer y llygaid. Mae'n ychwanegyn biolegol weithredol, sy'n cynnwys detholiad fitamin a llus.
 4. Mae "Viziomax" - yn gynorthwyydd anhepgor i'r henoed, gan ei bod yn helpu i arafu'r newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran yn organau gweledigaeth.
 5. "Okuvait Lutein" - fitaminau ar gyfer gwella golwg, ychwanegyn biolegol weithredol, sydd ag effaith gwrthocsidiol amlwg, arafu heneiddio'r corff.

Fitaminau ar gyfer y llygaid mewn bwyd

Mewn bwyd, mae llawer o fitaminau yn ddefnyddiol i'r corff, sy'n cael effaith fuddiol ar y llygaid. Mae fitaminau defnyddiol ar gyfer gweledigaeth wedi'u cynnwys mewn cynhyrchion o'r fath:

Fitaminau ar gyfer y llygaid - meddyginiaethau gwerin

Gwella eich golwg a gall fod yn defnyddio amrywiaeth o feddyginiaethau gwerin. Ymhlith y rhain mae fitaminau ar gyfer llygaid llus. Er mwyn i'r aeron hyn gael yr effaith a ddymunir, mae'n bwysig ei ddefnyddio ar gyfer 4-7 wythnos o leiaf 50 mg o ddydd i ddydd. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y corff yn dysgu sylweddau defnyddiol. Gelwir y cyflenwad effeithiol ar gyfer y llygaid mewn meddygaeth werin yn te, lle gallwch chi lanhau'r organau gweledol. Yn aml, ynghyd â fitaminau ar gyfer y llygaid, mae gwymon hefyd yn cael ei ddefnyddio i wella gweledigaeth.

Gwenyn ar gyfer y llygaid

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae gwyfyn yn cael ei dywallt â dŵr berw.
 2. Mynnwch am ddeuddeg awr.
 3. Mae'r cynnyrch sy'n deillio'n cael ei dywallt i fowldiau arbennig.
 4. Gadewch y cynnyrch yn y rhewgell.
 5. Bob dydd, chwistrellwch yr ardal o gwmpas y llygaid gydag un dis.
 6. Mae'r gwelliannau cyntaf eisoes wedi'u harsylwi ar ôl 7 diwrnod.