Sudd pwmpen yn y cartref ar gyfer y gaeaf - y ryseitiau gorau ar gyfer paratoi diod defnyddiol

Ar ôl cadw sudd pwmpen yn y cartref ar gyfer y gaeaf, bydd modd gwared ar yr angen i baratoi diod bob dydd ac, felly, arbed amser. Bydd lliw haul disglair y biled yn codi'r hwyliau ar ddiwrnodau oer cymylog y tu allan i'r tymor, a bydd cyfansoddiad unigryw'r diod yn llenwi'r corff gyda'r elfennau angenrheidiol.

Sudd pwmpen - da a drwg sut i yfed?

Argymhellir bod sudd pwmpen, y manteision a'r niwed o ganlyniad i'r sylweddau cyfansoddol, yn cael eu defnyddio gan ddeietegwyr o bob cwr o'r byd mor aml â phosibl. Mae digonedd o fitaminau a gwahanol fwynau yn cael effaith sylweddol ar y corff.

 1. Mae'r defnydd o sudd pwmpen yn helpu i gryfhau imiwnedd, gwella cyflwr y croen, gwallt ac ewinedd a'r corff cyfan.
 2. Nodir y diod i'w ddefnyddio'n rheolaidd mewn clefydau'r galon, y pibellau gwaed a'r afu.
 3. Bydd gwydraid o ddiod o'r fath, yfed yn y nos gyda mêl, yn helpu i gael gwared ag anhunedd, goresgyn straen a gwella cwsg.
 4. Er mwyn atal afiechydon neu fel ffynhonnell ar gyfer ychwanegu at y corff â fitaminau, mae sudd pwmpen yn defnyddio 0.5 cwpan ar stumog wag. Pan gaiff ei ddefnyddio i wella'r cyflwr gan waethygu anhwylderau, mae'r diod yn feddw ​​3 gwaith y dydd, gan gynyddu'r swm i 1 cwpan os dymunir.
 5. Peidiwch â argymell bwyta sudd pwmpen ar gyfer clefydau gastroberfeddol, ynghyd ag asidedd llai, treulio gwanhau ac anhwylderau coluddyn.

Sut i goginio sudd pwmpen?

Gallwch chi baratoi sudd pwmpen ar gyfer y gaeaf trwy ddefnyddio gwahanol ddulliau o brosesu mwydion llysiau yn ymarferol. Fe allwch chi ei basio trwy'r juicer, fodd bynnag, er mwyn cael y diod mwyaf defnyddiol mewn ffres, caiff mwydion bach wedi'i falu ei ychwanegu'n aml. Gellir addasu faint o siwgr i flasu, gan ychwanegu ar yr un pryd, os dymunir, asid citrig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. A pwmpenni sudd gwasgu mewn unrhyw ffordd gyfleus.
 2. Melyswch y diod i flasu, berwi ar ôl berwi am ychydig funudau, yna arllwyswch mewn jariau di-haint.
 3. Sudd pwmpen selio yn y cartref ar gyfer y caeadau wedi'u hailio gan y gaeaf, wedi'u lapio i fyny i lawr nes eu bod wedi'u hoeri yn llwyr.

Sudd Pwmpen gyda Chlesh am Gaeaf - ryseitiau

Mae paratoi sudd pwmpen gyda mwydion yn sylfaenol wahanol i gynhyrchu ffres ddibwys. Yn yr achos hwn, nid oes angen tiwtoriaid arnoch, ond bydd yn symleiddio'r gwaith o baratoi cymysgwr trochi diod. Heb ddefnyddio teclynnau bydd angen i chi ail-rwbio'r màs pwmpen wedi'i ffrio trwy gribog, yna eto berwi a rholio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pwmpen wedi'i gludo o groen a hadau stiff.
 2. Caiff y cnawd ei dorri'n sleisen 2-4 cm a'i roi mewn llestr coginio.
 3. Arllwyswch y màs pwmpen gyda dŵr nes ei gorchuddio a'i roi i ferwi.
 4. Boilwch y taflenni llysiau nes eu bod yn feddal, ac ar ôl hynny maen nhw'n màs y cymysgydd.
 5. Ychwanegwch siwgr ac asid citrig i flasu, berwiwch y diod am funud.
 6. Mae sudd pwmpen wedi'i goginio yn y cartref wedi'i gipio'n boeth mewn cynhwysyn di-haint, wedi'i selio nes iddo oeri.

Sudd pwmpen ar gyfer y gaeaf trwy rysáit juicer

Mae'n fwyaf cyfleus i wasgu'r sudd pwmpen ar gyfer y gaeaf trwy gyfrwng suddwr. Gellir defnyddio gwasgau i wneud compostiau blasus, pob math o gaseroles, eu pobi neu eu berwi â dŵr nes eu bod yn feddal, yn eu cymysgu neu'n eu cymysgu trwy lithr, yna eu hychwanegu at y sudd wrth berwi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwasgwch y sudd o'r mwydion pwmpen a baratowyd, gan fynd heibio'r sleisen trwy'r melys.
 2. Diliwwch ddŵr ffres, ychwanegu siwgr ac asid citrig.
 3. Dewch â'r ddiod i ferwi, ei orchuddio ar reiriau sych cyn stemio, wedi'u selio'n dynn a'u troi at y caeadau i oeri.

Sudd pwmpen mewn popty sudd gartref

Y rysáit ganlynol ar gyfer sudd pwmpen i berchnogion sudd hapus. Bydd cyfansawdd o'r fath yn helpu i baratoi diod gyda'r mwydion a hebddo, heb drafferth diangen a sterileiddio ychwanegol. I lenwi'r diod gyda mwydion llysiau ar ôl cwblhau llif y sudd, trowch y sleisys meddal yn yr haen uchaf a disgwyl i'r màs symud ar hyd y tiwb i'r jar.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Arllwyswch ddŵr i waelod y ddyfais.
 2. Yn yr haen uchaf mae torri cnawd pwmpen bach.
 3. Cael sokovarku ar y stôf, rhoddir cynhwysydd dan y cynhwysydd i gasglu'r sudd parod.
 4. Melyswch y diod sy'n deillio i flasu, yn ewyllys, wedi'i wanhau â dŵr, wedi'i ddwyn i ferwi.
 5. Sêl y sudd pwmpen poeth yn y popty sudd ar gyfer y gaeaf mewn llongau stêm.

Sudd pwmpen ar gyfer y gaeaf yn y multivark

Gall paratoi sudd pwmpen gael ei ymddiried yn ddiogel i ddyfais aml-gyfeiriol. Mae cnawd pwmpen yn berwi'n berffaith yn ystod triniaeth wres, sydd bron yn dileu llosgi ac eiliadau annymunol eraill. Os yw'r sudd yn troi'n drwchus, gellir ei wanhau i'r gwead a ddymunir, unwaith eto boil a chorc.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir mwydion llysiau maint wedi'u sleisio a'u sleisio mewn powlen.
 2. Ychwanegu dŵr, arllwyswch y siwgr a pharatoi'r sudd pwmpen yn y 40 munud aml-tro.
 3. Mirewch y cymysgydd màs sy'n deillio o'r unffurfiaeth uchaf, dewch â berwi yn y modd "Varka" a phacio'r diod ar gynwysyddion anffafriol.

Sudd pwmpen gydag oren

Y swn bwmpen yw'r mwyaf cytûn a chytbwys i flas, wedi'i goginio gartref ar gyfer y gaeaf gydag oren. Yn aml yn cael ei ddefnyddio'n aml yn unig sudd sitrws wedi'i wasgu'n ffres, sy'n rhoi'r blas derfynol yn ddiogel dymunol ac arogl cynnil cynnes ychwanegol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae surop wedi'i baratoi o ddŵr a siwgr, lle mae'r ciwbiau a baratowyd o'r pwmpen puro yn cael eu gostwng a'u gorchuddio i feddal.
 2. Arllwyswch y sleisennau i mewn i gorsur, yna trowchwch mewn cymysgydd a gwanwch i'r dwysedd a ddymunir gyda sudd oren a syrup o blanhigion.
 3. Ychwanegu pinch o asid citrig, dewch â'r sudd pwmpen gydag oren i ferwi a'i selio mewn cynhwysydd stêm.

Sudd pwmpen gyda bricyll sych ar gyfer y gaeaf

Bydd coginio blasus yn cael ei goginio ar gyfer sudd pwmpen y gaeaf gyda bricyll sych. Mae'r nodiadau prin sy'n amlwg o fricyll yn pwysleisio ffafriaeth y llysiau ac yn trawsnewid nodweddion y diod er gwell. Gellir addasu'r swm o siwgr yn dibynnu ar y raddfa a melysrwydd cychwynnol y pwmpen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowch y swm angenrheidiol o fwydion pwmpen, glanhau'r moron.
 2. Torri llysiau, arllwys tair litr o ddŵr, ychwanegu'r bricyll golchi, cydrannau coginio am oddeutu awr.
 3. Mellwch gynnwys y cynhwysydd gyda cymysgydd, gwanhau â dŵr, melyswch i flasu, arllwys asid citrig.
 4. Ar ôl 30 munud, caiff y pwmpen ei dywallt â sudd pwmpen gyda bricyll sych ar gynwysyddion di-haint, wedi'u selio.

Sudd afal pwmpen ar gyfer y gaeaf

Mae gwneud sudd pwmpen yn y cartref yn bosib trwy ychwanegu afal, sy'n arallgyfeirio blas clasurol y ddiod gwreiddiol, yn ei roi yn newyddion, sourness ychwanegol ac arogl ffrwythau nodweddiadol. Yn yr achos hwn, bydd angen juicer ar gyfer paratoi diod fitamin.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Maent yn pasio llysiau ac mae afal yn torri trwy gyfrwng llysieuyn.
 2. Mae'r ffres sy'n deillio'n cael ei roi mewn cynhwysydd enamel, ychwanegu siwgr a chwistrell lemwn, a gwreswch y diod i ferwi.
 3. Arllwyswch y sudd sy'n deillio o gerbydau stêm, sêl, lapio cyn oeri.

Pwmpen a sudd moron

Bydd sudd pwmpen o fitaminau go iawn a charoten yn cael ei gynaeafu ar gyfer y gaeaf yn ôl y rysáit canlynol. Mae yfed yn iawn yn gwneud iawn am y diffyg cydbwysedd o fitaminau yn y gaeaf a bydd yn gyfle i fwynhau nodweddion blas rhagorol diod blasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y mwydion pwmpen a'r moron mewn sleisys, tywallt mewn sosban gyda dŵr nes ei orchuddio.
 2. Boilwch y màs llysiau nes bod y darnau yn feddal, yn cwympo'r cymysgydd i boblogrwydd.
 3. Mae puro Sdahrivayut gyda siwgr, os oes angen, yn gwanhau â dŵr ac yn dod â berw.
 4. Mae sudd poeth wedi'i gau mewn cynhwysydd di-haint.

Sudd pwmpen gydag asid citrig ar gyfer y gaeaf

Mae sudd o fwydion pwmpen yn fwy pleserus i flasu, os ydych chi'n ei ategu â sudd ffres arall, asid â sudd lemwn neu yn yr achos hwn rhowch asid citrig. Wedi'i baratoi mewn modd tebyg, mae gan y diod ffactor diogelwch uwch ac nid yw'n llai anodd o ran amodau storio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff pwmpen ei lanhau, ei dorri i mewn i sleisennau, ei dywallt â dŵr i'w gorchuddio a'i goginio nes ei fod yn feddal.
 2. Torrwch y sylfaen gyda chymysgydd, melyswch, ychwanegu asid lemwn.
 3. Diliwwch yfed gyda dŵr, berwi am un funud.
 4. Sudd pwmpen sel gyda asid citrig ar gyfer y gaeaf mewn caniau di-haint.

Sudd pwmpen heb siwgr ar gyfer y gaeaf

Sudd pwmpen anhygoel iach gyda mêl. Mae'n well melysio'r diod cyn ei fwyta, ac i baratoi ar gyfer y gaeaf heb ychwanegu siwgr. Bydd cadwraeth y biled yn ddelfrydol yn sicrhau bod y llongau'n cael eu sterileiddio â yfed, ac yna eu selio hermetig a'u hunan-sterileiddio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pwmpen yn cael ei lanhau, wedi'i dorri'n ddarnau bach, yn caniatáu meddalwedd gyda dŵr ychwanegol.
 2. Mae'r sylfaen llysiau wedi'i gymysgu â chymysgydd, wedi'i wanhau â dŵr, wedi'i dywallt i mewn i ganiau.
 3. Lledaenwch y llongau am 20 munud, corc, wedi'i inswleiddio'n drylwyr nes i chi oeri.

Sudd pwmpen gyda llugaeron ar gyfer y gaeaf

Hyd yn oed yn fwy defnyddiol a maethlon yw'r sudd pwmpen a gynaeafwyd ar gyfer y gaeaf , os yw llysiau'r hydref yn cael ei ategu wrth baratoi diod llugaeron. Mae'r aeron nid yn unig yn llenwi'r gweithdy gyda fitaminau a mwynau ychwanegol, ond hefyd yn ei roi i'r sourness a blas gwreiddiol anarferol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae mwydion pwmpen a llugaeron yn cael eu pasio drwy'r juicer.
 2. Melyswch yfed, ychwanegu dŵr.
 3. Os ydych chi am gael diod trwchus, ychwanegwch ychydig wedi'i goginio i feddalwedd pomok pwmpen.
 4. Sêl y sudd mewn cynhwysydd di-haint, lapio'r gwres nes ei fod yn oeri yn llwyr.