Diswyddo ar fenter y cyflogwr

Mae llawer o rywsut yn credu, mewn unrhyw achos, ei bod yn well ymddiswyddo yn ewyllys, ac nid aros am ddiswyddiad ar fenter y cyflogwr. Ond a yw'r datganiad hwn bob amser yn wir?

Seiliau ar gyfer diswyddo gweithiwr ar fenter y cyflogwr

 1. Gellir diswyddo gweithiwr gyda gostyngiad yn y staff neu nifer y gweithwyr y cwmni. Dylai'r gostyngiad gael ei gyhoeddi i'r gwasanaeth cyflogaeth am 2 fis, a thua layoffs màs - mis yn gynharach.
 2. Ar fenter y cyflogwr, gellir diswyddo'r gweithiwr pan fydd y cyflogwr yn peidio â gweithredu neu pan ddaw'r cwmni i ben.
 3. Gall y cyflogwr ddiswyddo'r cyflogai os nad yw'n cydymffurfio â'r swydd neu'r swydd y mae'n ei dal. Y weithdrefn ar gyfer diswyddo gweithiwr ar fenter y cyflogwr yn y sefyllfa hon yw'r canlynol: yr ardystiad gan y comisiwn, a ddylai gynnwys cynrychiolydd yr undeb llafur, penderfyniad y comisiwn a dim ond wedyn y diswyddiad. Dylai'r ardystydd hysbysu cynnwys y cwestiynau rheoli o leiaf 1 diwrnod cyn diwrnod yr arolygiad.
 4. Gellir cynnal y weithdrefn ar gyfer diswyddo gweithiwr ar fenter y cyflogwr os yw perchennog eiddo'r cwmni yn newid.
 5. Mae methiant ailadrodd gweithiwr i gyflawni ei ddyletswyddau heb reswm da, os oes camau disgyblu, yn sail ar gyfer diswyddo. Rhaid marcio'r teithiau ar y cerdyn adroddiad, yn ychwanegol, mae angen tystiolaeth tyst.
 6. Gall troseddau lluosog o ddisgyblaeth lafur hefyd arwain at ddiswyddo. Mae'r rhain yn droseddau fel yr ymddangosiad yn y gwaith dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, absenoldeb, datgelu dwyn cyfrinachedd (cyflwr, masnachol), torri rheolau amddiffyn llafur (os yw'r canlyniad yn ganlyniadau difrifol). Yn yr achos hwn, rhaid i'r penderfyniad diswyddo gael ei wneud yn y cyfarfod gyda chyfranogiad gweithwyr yr undeb llafur.
 7. Mae cyflwyno cyflogai i gyflogwr wrth llogi dogfennau wedi'u ffurfio hefyd yn sail ar gyfer diswyddo.
 8. Rhaid i'r cyflogwr ddiswyddo gweithiwr sy'n cyflawni swyddogaeth addysgol wrth gyflawni gweithredoedd anfoesol.
 9. Gall diswyddo ddod o ganlyniad i'r unig groes gros gan ddirprwy bennaeth y sefydliad a'i ddyletswyddau llafur ei hun.
 10. Y rheswm dros ddiswyddo yw colli hyder yn y gweithiwr sy'n gwasanaethu gwerthoedd materol y sefydliad.
 11. Efallai mai'r rheswm dros ddiswyddo yw mabwysiadu penderfyniad heb ei benodi gan bennaeth y gangen neu ei ddirprwyon, a achosodd niwed i eiddo'r sefydliad.

Rhwymedigaethau'r cyflogwr ar ôl diswyddo

Rhaid cyflawni diswyddiad gweithiwr ar fenter y cyflogwr yn unol â'r weithdrefn ar gyfer diswyddo - camymddwyn dogfenedig heb ei gadarnhau gan y gweithiwr, diffyg penderfyniad y comisiwn ardystio, absenoldeb cynrychiolwyr yr undeb llafur wrth wneud penderfyniad diswyddo - mae hyn i gyd yn golygu bod diswyddo'r gweithiwr yn fenter y cyflogwr yn anghyfreithlon. Hefyd, ni allwch ddiswyddo gweithiwr tra ei fod ar wyliau neu'n anabl dros dro.

Felly peidiwch â bod ofn pan fydd y pennaeth yn fygythiad i'ch tân ar yr erthygl, os nad oes rhesymau gwirioneddol dros hyn. Yn aml mae cyflogwyr yn defnyddio anllythrennedd cyfreithiol o weithwyr ac yn eu perswadio i adael ar eu pen eu hunain, yn lle lleihad. Mae angen gwybod hynny gyda rhai mae achosion o ddiswyddo ar fenter cyflogai'r cyflogwr yn gymwys i gael iawndal. Yn wir, pe bai mudiad yn cael ei ddiddymu, gostyngiad yn nifer y staff (nifer) y gweithwyr, rhaid talu'r tâl diswyddo i dalu'r tâl diswyddo ac arbedir y cyflog misol ar gyfartaledd am amser dod o hyd i swydd newydd (dim mwy na 2 fis). Cyfrifir y tâl diswyddo ar sail y cyflog misol cyfartalog (weithiau cyflog 2 wythnos).

Cofiwch fod y cyflogwr yn atebol am ddiswyddo anghyfreithlon. Felly, ar gwestiynau anhygoel mae angen mynd i'r afael â hwy yn y llys. Os caiff yr achos ei enill, bydd yn rhaid i'r cyflogwr ad-dalu'ch holl gostau.