Dopio ar gyfer athletwyr - cyffuriau gwaharddedig ac awdurdodedig

Collodd llawer o enwogion eu medalau a'u teitlau cyn gynted ag y daeth yn amlwg bod eu corff yn cynnwys sylweddau anghyfannedd. Hyd yn hyn, mae yna lawer o gwestiynau ac amheuon ymhlith arbenigwyr blaenllaw ynghylch a yw'n bosibl defnyddio cyffuriau. I ateb y cwestiwn hwn, mae angen darganfod beth ydyw a pham ei fod yn cael ei ddefnyddio.

Dopio - beth ydyw?

Dopio - yw'r defnydd o sylweddau gwahardd o darddiad naturiol neu synthetig, sy'n eich galluogi i gyflawni'r canlyniadau gorau mewn chwaraeon. Mae'r nifer sy'n cymryd cyffuriau yn hybu cynnydd dros dro yn y gweithgaredd y systemau endocrin a nerfol, yn cynyddu màs y cyhyrau oherwydd synthesis protein. Rhestrir cyffuriau o'r fath mewn rhestr arbennig o Asiantaeth Gwrth-gyffuriau'r Byd. Mae eu defnydd yn arwain at sgîl-effeithiau annymunol ac yn niweidio iechyd pobl.

Sut mae dopio yn gweithio?

Hormonau steroid anabolig yw'r math mwyaf poblogaidd. Mae cyffuriau cyffuriau o'r fath yn cynnwys testosteron, a gynhyrchir gan gelloedd germau gwrywaidd. Gyda chymorth anabolig mae cynnydd mewn cryfder corfforol, cyfaint cyhyrau a dygnwch yn digwydd. Ar ôl defnyddio cryfderau penodol gyda chymorth cyffuriau, byddant gyda grym newydd yn codi posibiliadau'r corff dynol i lefel newydd.

Dopio mewn chwaraeon - "ar gyfer" ac "yn erbyn"

Mae'r athletwr yn ganlyniad pwysig, y gall ei gyflawni gyda chymorth hyfforddiant caled. Felly, mae pob modd posibl yn aml yn cael ei ddefnyddio i gyflawni canlyniadau uchel. Byddai'n gamgymeriad yn datgan yr awydd i ddiogelu iechyd i athletwyr yn rhagrithiol. Ac nid dim ond cyffuriau chwaraeon sy'n caniatáu i'r athletwr gynnal gallu gweithredol y corff gydag ymroddiad corfforol anferth.

Barn arbenigwyr ynghylch a yw'n bosibl defnyddio dope, gwasgaredig. Mae gwyddonwyr a siaradodd amdanynt yn dweud:

 1. Bydd caniatâd i ddefnyddio cyffuriau yn gwneud chwaraeon yn ddiogel, bydd awydd i ddatblygu cyffuriau diogel a mwy effeithiol.
 2. Bydd cyfreithloni cyffuriau yn helpu i atal gorddos o gyffuriau a niweidio athletwyr.

Mae gwyddonwyr sydd wedi gwrthwynebu, yn dweud:

 1. Gall caniatâd i dope arwain at y ffaith y bydd athletwyr net hefyd yn dechrau ei dderbyn a gall uniondeb y gamp gael cwympo.
 2. Mae athletwyr sy'n cymryd dope, yn rhoi risg fawr iddynt: clefyd cardiofasgwlaidd, colesterol uchel , caethiwed cyffuriau, difrod difrifol i'r afu, newid rhyw, ymosodol.
 3. Mae cwmpasu'n gwneud chwaraeon yn ddeniadol, ni fydd yn wahanol i unrhyw weithgaredd masnachol arall.
 4. Mae'r defnydd o gyffuriau yn arwain at chwaraeon anonest, yn torri'r syniad o gydraddoldeb rhwng athletwyr, ac yn llwyddo yn yr achos hwn, nid trwy hyfforddiant parhaus, ond trwy adwaith cemegol y corff i'r sylwedd.

Mathau o gyffuriau

Ceir y mathau canlynol o ddopio mewn chwaraeon:

 1. Ysgogwyr . Maent yn cyfrannu tuag at gynyddu effeithlonrwydd, pwysedd gwaed, gweithgarwch cardiaidd, yn tarfu ar thermoregulation.
 2. Dadansoddwyr . Maent yn effeithio ar y system nerfol ganolog, yn cynyddu'r trothwy poen , ac nid yw'r athletwr mewn trawma yn gallu deall ei ddifrifoldeb, sy'n arwain at fwy o niwed hyd yn oed.
 3. Beta-atalwyr . Maent yn helpu i leihau amlder cyfyngiadau calon, yn cael effaith lliniarol, yn gwella cydlynu, yn cael eu defnyddio lle nad oes angen gweithgaredd corfforol difrifol.
 4. Diuretics . Helpwch i golli pwysau yn gyflym. Cymerir cyffuriau o'r fath er mwyn gwella rhyddhad y cyhyrau a chyn rheoli cyffuriau i gael gwared ar gyffuriau gwahardd yn gyflym.
 5. Mae erythropoietin yn gwella dygnwch.
 6. Mae hormon twf yn hybu twf cyflym o fàs cyhyrau, lleihau haenau braster, iachau cyflym o glwyfau, cryfhau imiwnedd.
 7. Inswlin . Wedi'i ddefnyddio mewn chwaraeon pŵer.
 8. Steroidau anabolig . Maent yn helpu i gynyddu màs y cyhyrau i ddeg cilogram y mis, cynyddu cryfder, dygnwch, cynhyrchedd, lleihau adneuon braster.
 9. Dwlio genynnau . Dyma drosglwyddo deunydd genetig neu gelloedd allanol i gorff yr athletwr. Mae llawer o weithiau'n gryfach na'r holl gyffuriau eraill a fu unwaith yn bodoli.

Dopio ar gyfer athletwyr

Mae cyffuriau mewn chwaraeon yn dyddio'n ôl i amseroedd yr Undeb Sofietaidd. Yn y dyddiau hynny, creodd meddygon bob math o gyffuriau i wella dygnwch corfforol athletwyr. Yn raddol ffurfiwyd rhestr o feddyginiaethau poblogaidd:

 1. Mae erythropoietin yn gosb gwaharddedig ar gyfer athletwyr.
 2. Steroidau anabolig ar ffurf testosteron, stanozolol, nandrolone, methenolone.
 3. Trallwysiad gwaed - autohemotransfusion a thrallwysiad gwaed.
 4. Ysgogwyr ar ffurf cocên, ephedrin, ecstasi, amffetaminau.

Dopio ar gyfer yr ymennydd

Cynrychiolir cyffuriau ar gyfer chwaraewyr gwyddbwyll gan gyffuriau sy'n gwella swyddogaeth yr ymennydd, gweithgaredd meddyliol, efelychwyr a nootropics, mae gan yr un cyntaf effaith bwerus ond tymor byr, mae'r ail yn cael effaith gronnus, yn addas ar gyfer symbyliad hirdymor. Yn yr achosion cyntaf ac ail, mae'r cyffuriau'n cyfrannu at:

Cyffuriau am ddygnwch

Mae cyffuriau cemegol neu naturiol yn helpu i gyflawni'r nodau penodol. Defnyddir cyffuriau cemegol ar gyfer rhedeg ar ffurf asiantau analeptig, hormonau twf, diuretig a chyffuriau anabolig. Mae cydrannau naturiol yn cael eu cynrychioli gan bethau, molysgod, leuzeem, wort Sant Ioan. Mae pob un o'r rhain yn golygu cyfrannu:

Dopio ar gyfer adeiladu cyhyrau

Mae asiantau cyffuriau yn helpu i adeiladu màs cyhyrau, maent yn gwella cryfder ac yn llosgi braster. Mae'r cyffuriau canlynol yn cynrychioli dopio fferyllol mewn adeiladu corff:

 1. Mae hypocsen, yn cynyddu dygnwch o 15%, yn dileu diffyg anadl, yn gwella'r defnydd o ocsigen yn y gwaed, yn cael effaith fuddiol ar y system gardiofasgwlaidd, mae'n fath o ddopiad ar gyfer y galon.
 2. Pentoxifylline, yn lleihau gwasgu gwaed, yn dilatio pibellau gwaed. Gwrth-ddileu mewn clefydau cardiofasgwlaidd a phwysedd gwaed uchel. Mae'r cyffur yn cael ei gyhoeddi gan bresgripsiwn.
 3. Mae Schisandra, yn gwella tôn y system nerfol ganolog, yn gwella treuliad ac ansawdd cysgu.
 4. Mae orotad potasiwm yn gysylltiedig â chreu moleciwlau protein, yn helpu i adeiladu cyhyrau.

Dopio cryfder

Un o'r ffactorau pwysig ar gyfer cyflawni canlyniadau chwaraeon uchel yw cryfder corfforol. Ar gyfer hyn, mae athletwyr yn defnyddio cyffuriau ategol:

 1. Mae Actoprotectant, yn cynyddu sefydlogrwydd, yn cael effaith gadarnhaol ar y system nerfol, system cardio-resbiradol a meinwe cyhyrau.
 2. Mae asidau amino yn helpu gyda synthesis protein.
 3. "Asidau amino cadwyn cangen". Mae effaith cyffuriau yn cael ei amlygu mewn cynnydd mewn ynni o 10%, adfer glycogen yn y cyhyrau.
 4. Mae L-carnitin yn cynyddu dygnwch, yn lleddfu blinder, poen, yn llosgi braster dros ben.
 5. Methionine, sy'n cynhyrchu dygnwch corfforol , nid yw'n caniatáu i'r corff gael ei ddadhydradu.

Beth sy'n niweidiol am ddopio?

Mae cyffuriau hefyd yn effeithio ar y maes seicolegol, gan achosi ymosodol, syched am fuddugoliaeth a chyflawniad y nodau penodol. Ond oherwydd bod cyffuriau anabolig yn deillio o hormonau gwrywaidd, maent yn atal system endocrin y maes rhywiol gwrywaidd, sy'n arwain at:

Mewn colledion gwallt mewn merched yn digwydd ar y pen yn ôl y math gwrywaidd a'r gwallt, mae gwallt yn ymddangos ar yr wyneb, y frest, yr abdomen, y llais yn dod yn garw, yn isel, mae'r tarfu menstruol yn cael ei amharu, mae'r gwter yn cael ei atffeithio, mae secretion y chwarennau sebaceous a'r swyddogaeth atgenhedlu yn cynyddu. Amlygir y difrod i ddopio mewn dynion a merched mewn cynnydd yn lefel y colesterol, ymddangosiad atherosglerosis, datblygu isgemia, difrod yr afu.

Sut i wneud dope?

Os ydych chi eisiau gwneud dope yn y cartref heb unrhyw dreuliau ychwanegol, gallwch ddefnyddio'r ryseitiau canlynol:

 1. Defnyddio ynni. Mae'n dwyn ac yn ysgogi. Dw rwch berwi tri phacyn o de mewn 200 ml o ddŵr. Ar ôl deng munud, arllwyswch yr ateb i lawr y llawr plastig o botel, llenwch y gweddill gyda dŵr oer. Ychwanegwch 20 dragees o asid ascorbig, ysgwyd, lle yn y rhewgell. Yn ystod pob ymarfer, cymerwch y diod mewn darnau bach.
 2. Diod heb caffein. Cymerwch y botel, tywalltwch hanner litr o ddŵr mwynol ynddi, diddymwch ychydig o lwyau ynddo, ychwanegu sudd un lemwn, 0.15-0.30 g o asid succinig , 10-20 diferyn o dredwaith alcohol yr adaptogen. Bydd y fath ddiod yn eich llenwi ag ynni, yn ysgogi ac yn ysgogi hefyd.

Dopio - ffeithiau diddorol

Am y tro cyntaf daeth yn hysbys am ddopio yn ystod y Gemau Olympaidd yn 1960. Ystyrir mai defnyddio cyffuriau anghyfreithlon yw'r broblem bwysicaf o chwaraeon modern ac mae'n cynnwys llawer o ffeithiau diddorol:

 1. Yn ystod cystadlaethau mewn saethyddiaeth, mae athletwyr yn cymryd yr un cyffuriau â llawfeddygon yn ystod gweithrediadau fel na fydd eu dwylo'n crwydro.
 2. Pan fo rheolaeth ddopio yn orfodol i athletwyr merched yn cael ei ystyried yn brawf beichiogrwydd, gan fod gwyddonwyr yn dysgu y gall y sefyllfa hon gynyddu rhai galluoedd corfforol.
 3. Yn y 1990au yn y ganrif ddiwethaf, cymerodd gwyddonwyr waed gan yr athletwyr, eu rhewi, ac yna eu dywallt ar noson cyn y gystadleuaeth. Roedd hyn yn helpu i wella cylchrediad gwaed, yn cynyddu dygnwch. Ar yr un pryd, ni allai neb ddarganfod olion paratoadau gwaharddedig.
 4. Ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif, profwyd bod bron pob athletwr o'r categori o godi pwysau yn ennill trwy ddefnyddio cyffuriau cyffuriau.

Mae athletwyr yn cael eu dal mewn cyffuriau

Roedd athletwyr a ddaliwyd mewn cyffuriau yn cofio hanes chwaraeon y byd:

 1. Ben Johnson . Daeth y sbridwr canadaidd, enillydd gwobrau Gemau Olympaidd 1984, dros farw canrif metr yn llai nag mewn deg eiliad, a dorrodd ddwywaith y record byd. Yn 1988 cafodd ei ddal a'i wahardd am fywyd.
 2. Lance Armstrong , yn bencampwr saith amser yn y beicio "Tour de France", ar ôl frwydr hir a chaled gyda chanser. Yn 2012 cafodd ei euogfarnu a'i anghymhwyso am fywyd. Roedd yn rhaid i'r Hyrwyddwr ddychwelyd yr holl wobrau, teitlau, ond ni chafodd hyn ei atal rhag bod yn chwedl.
 3. Yegor Titov . Pêl-droediwr Rwsia, a chwaraeodd yn ei amser yn y rhan fwyaf o "Spartacus", yna yn "Khimki", ac yn "Locomotive". Yn 2004, cafodd ei anghymhwyso am flwyddyn. Yn ôl llawer o arbenigwyr, oherwydd diffyg Titov yn y tîm, perfformiodd y tîm yn yr un peth yn aflwyddiannus. Nawr mae Titov yn cymryd rhan mewn hyfforddi.