Protein Casein - pam mae ei angen ac ym mha fwydydd y mae'n ei gynnwys?

Mewn athletwyr a chyrff corffwyr, mae'r angen am brotein yn bodoli'n barhaus. Er mwyn ei fodloni, mae'n rhaid ichi fwyta cilogram o gaws o gal, wyau a chaws bwthyn uchel. Dewis arall yw cynnwys atchwanegiadau protein sy'n gweithredu'n araf yn y diet. Byddant yn darparu ynni i'r corff a maeth y cyhyrau am y diwrnod cyfan heb frasterau niweidiol a charbohydradau.

Casein - beth ydyw?

Mae Casein yn brotein gyda chamau hir. Mae deunydd crai ar gyfer cynhyrchu achosin yn llaeth, wedi'i guro ag ychwanegu ensymau arbennig. Gan fynd i mewn i'r stumog, nid yw'r protein yn diddymu mewn sudd gastrig, ond fe'i troi'n gel o asidau amino. Mae'n cymryd 5-7 awr i dreulio'r corff. Dyma'r gwahaniaeth rhwng proteinau achosin a gwenyn - mae'r olaf yn cael ei dreulio'n gyflym.

Yn y broses o dreulio bioadditives mae asidau amino gwerthfawr, ffosfforws a chalsiwm, sydd eu hangen ar gyfer corff yr athletwr ar gyfer gweithredu arferol ar lwythi corfforol cyson, yn cael eu rhyddhau. Mae proteinin Casein yn ei ffurf pur yn bowdwr gwyn, nid yw'r blas yn amlwg, mae'n debyg i gaws bwthyn. Mae'r cynnyrch yn naturiol, nid yw'n cynnwys ychwanegion cemegol a lliwiau.

Protein Casein - cyfansoddiad

Mae'r protein micellar yn cynnwys magnesiwm, potasiwm, calsiwm, sodiwm ac asidau amino gwerthfawr. Mae cyfansoddiad asid amino o achosin yn cynnwys 10 o asidau amino hanfodol. Mewn 100 gram o brotein pur, maent yn cyfrif am 47 gram:

Casein - niwed neu fudd?

Protein Casein yw'r ffynhonnell o brotein sydd ei angen gan athletwyr i recriwtio a gwarchod màs cyhyrau. Mae'r protein yn cael ei dreulio'n araf, gan ddarparu'r corff â maeth dydd a nos. Gellir ei ddefnyddio fel diet oherwydd diffyg braster a charbohydradau. Arweiniodd cost isel a symlrwydd gweithgynhyrchu atodiad chwaraeon at ymddangosiad achos o ansawdd amheus ar y farchnad. Gall achosi niwed i iechyd.

Astudiodd arbenigwyr blaenllaw o bob cwr o'r byd y manteision a'r niwed o brotein casein. Maent yn credu bod angen 3 gram o brotein fesul cilogram o bwysau i gynnal athletwyr ffitrwydd corfforol. Gyda hyfforddiant difrifol, mae'r angen am brotein yn cynyddu i 4-6 gram y cilogram o bwysau. Gall gorddeisio atchwanegiadau dietegol niweidio iechyd athletwr.

Manteision Protein Casein

Pam mae angen achosin arnoch i'r corff? Mae'n perthyn i'r grŵp o broteinau llaeth, ac mae ei heffeithiolrwydd ddwywaith yn uwch na phroteinau llysiau. Mae atchwanegiadau mynediad yn cyflymu'r casgliad o fàs cyhyrau ac yn sicrhau ei dwf yn ystod ac ar ôl hyfforddi yn y neuadd. Mae Casein yn cael ei dreulio'n araf ac yn hirach yn goresgyn y corff gydag asidau amino gwerthfawr. Mae astudiaethau a wneir gan wyddonwyr o wledydd gwahanol yn cadarnhau bod achosin yn gweithredu'n fwy effeithlon na bwydydd sy'n cynnwys llawer o brotein. Mae manteision ychwanegyn bioactifiol fel a ganlyn:

Casein - niwed

Beth yw niwed achosin i bobl? Mae protein yn ddiogel os cymerir ef ar ddogn argymhelliedig y gwneuthurwr. Mae sgîl-effeithiau, sy'n cael ei egluro gan y crynodiad uchel o brotein llaeth pur a nodweddion unigol y corff. Amlygir niwed yn y canlynol:

 1. Pwysau gormodol wrth ddefnyddio casein mewn symiau mawr. Mae'r cynnyrch yn uchel mewn calorïau, gyda gormod o brotein yn y corff, mae'r haen brasterog yn cynyddu yn y gyfrol.
 2. Problemau gyda'r afu a'r arennau - maent yn codi oherwydd y baich ychwanegol ar yr organau rhag ofn y gorddos.
 3. Mae alergedd i achosin yn cael ei amlygu gan frech, tywynnu, cochni'r croen. Mae'r adwaith hwn yn nodweddiadol i bobl ag anoddefiad i lactos.
 4. Mewn achosion prin, mae poenau yn yr abdomen, trallod .

Casein - Rhywogaethau

Mae cynhyrchwyr yn cynhyrchu casein o dri math: micellar, caseinate, hydrolyzate achosin. Maent yn wahanol i dechnoleg cynhyrchu, cyfansoddi a gweithredu.

 1. Gwneir achosin micellar gan y dull o hidlo llaeth. Yn y broses gynhyrchu, mae achosin wedi'i wahanu o fraster ac olwyn. Nid yw strwythur y protein naturiol yn cael ei thorri, mae ei eiddo yn cael ei gadw. Mae'r math hwn o brotein yn cael ei dreulio'n hawdd, ond yn hir (8-9 awr). Mewn dŵr a hylifau eraill, nid yw'n diddymu'n llwyr, felly mae coctelau sy'n seiliedig arno yn gyson cyson.
 2. Mae Caseinate yn 90% o brotein, a 10% o galsiwm, potasiwm a sodiwm. Mae'n diddymu'n llwyr mewn dŵr, mae gweithgynhyrchwyr yn aml yn ei gynnwys yng nghyfansoddiad coctelau ynni parod.
 3. Mae hydrolysi Casein yn cael ei wneud gan hydrolysis asid. Mae'n cynnwys atebion asid amino a pheptidau. Mae'r bioadditive hwn yn cael ei amsugno'n gyflym yn y corff, a ddefnyddir yn aml fel elfen o fwyd babi.

Pa fwydydd sy'n cynnwys casein?

Beth yw casein a pha gynhyrchion all gymryd lle'r ychwanegyn biolegol weithredol? Mae Casein yn brotein llaeth, yn ddigon digonol ar gyfer yr organeb, mae wedi'i gynnwys mewn cynnyrch llaeth a chynhyrchion llaeth. Mae ei faint yn amrywio mewn gwahanol gynhyrchion o'r un grŵp:

Mae athletwyr sy'n brotein achosin arall gyda faint o gaws bwthyn braster isel a chynhyrchion llaeth eraill. Mae'r cynllun maeth hwn yn addas ar gyfer bodloni newyn, ond fel ffynhonnell o brotein yn y maint gofynnol, nid yw'n ffitio. Mewn 100 gram o gaws bwthyn nid yw'n cynnwys mwy na 20 gram, ac yn yr achosin gorffenedig mae 90 gram. Mae cudd, keffir, iogwrt yn dda i'w fwyta fel atodiad i ychwanegyn biolegol weithredol, ac nid yn hytrach na hynny.

Sut i gymryd proteinin casein?

Pam mae angen achosin arnaf? Ar gyfer recriwtio a chadw màs cyhyrau, i ddiffyg newyn yn y broses o golli pwysau. Mae'r amserlenni derbyn a'r nifer yn dibynnu ar y pwrpas. Y ffordd hawsaf yw diddymu'r powdwr mewn llaeth a'i yfed fel cocktail. I ychwanegu at y blas, fanila, sinamon neu goco yn cael ei ychwanegu ato a'i gymysgu mewn ysgwr. Mae Casein yn feddw ​​yn ei ffurf pur, ac i wella'r effaith mae'n gymysg â phrotein olwyn .

Sut y gallaf gymryd achosin pan fyddaf angen cyhyrau ac yn ystod sychu? Mae cynllun cyffredinol ar y gall athletwyr gyfeirio atynt eu hunain:

Casein ar gyfer ennill pwysau

Er mwyn cynyddu màs y cyhyrau, darparu maeth i'r corff a chynyddu dygnwch, mae achosin yn feddw ​​yn y noson yn y swm a nodir gan y cyhyrau. Fe'i caniateir i'w gymysgu gyda'r protein gwenith - mae achosin yn bwydo'r cyhyrau am ddiwrnod, ac mae protein olew yn cymryd rhan weithredol wrth lunio'r rhyddhad, yn ysgogi twf y cyhyrau yn ystod y dydd. Casein ar ôl cymryd ymarfer i wella anaboliaeth. I wneud hyn, mae'n gymysg â phrotein iau mewn cymhareb o 1: 2.

Protein Casein ar gyfer colli pwysau

Nid yw Casein ar gyfer colli pwysau yn achosi niwed i iechyd, os ydych chi'n cydymffurfio â'r dos. Mae'r coctel yn cael ei baratoi o bowdwr protein wedi'i wanhau mewn dŵr. Gallwch ei yfed ar unrhyw adeg o'r dydd, ond ystyrir yr oriau gorau a'r dydd gorau posibl, pan fydd yr awydd yn cael ei ddychymu neu os oes awydd i fwyta melys, ffres. Mae'r protein yn taro'r teimlad o newyn , yn dirlawn y corff gyda'r mwynau angenrheidiol ac asidau amino.

Mae amlder y dderbynfa yn dibynnu ar y pwysau cychwynnol a'r canlyniad a ddymunir. Y cynllun gorau posibl o golli pwysau - gan gymryd atodiad dietegol yn hytrach na 1-2 fyrbrydau. Un dos o bowdwr ar gyfer yr opsiwn hwn yw 20 gram. Gellir cymryd Casein 4-5 gwaith y dydd rhwng prydau bwyd, heb fod yn fwy na'r dosiad dyddiol. Ar gyfer colli pwysau, bydd 40-50 gram o atchwanegiadau y dydd yn ddigon.

Y Protein Achos Gorau

Mae'r canlyniad terfynol yn dibynnu ar ansawdd y cynnyrch. Wrth ei ddewis, dylai un gael ei arwain gan y safle o brotein casein ac enw da'r gwneuthurwr. Mae ychwanegion o ansawdd isel yn denu cost isel, ond yn hytrach na'r effeithiau a ddymunir sgîl-effeithiau achos. Mae arweinwyr yn y rhan o faeth chwaraeon yn cael eu hystyried yn haeddiannol o'r brandiau canlynol:

 1. Safon Aur o'r brand Maeth Optimum . Gyda un llwy fesur, mae'r corff yn derbyn 34 gram o brotein, sy'n cynnwys 24 gram o brotein casein heb unrhyw amhureddau.
 2. Elite Casein o'r Dymatize brand . Ychwanegyn o ansawdd uchel, sy'n cynnwys yr holl elfennau olrhain angenrheidiol. Mae un llwy yn cynnwys 24 gram o brotein.
 3. Mae Casein gan y cwmni MusclePharm ar gyfer 80% yn cynnwys protein llaeth.
 4. Mae Casein Pro o'r brand Maethiad Cyffredinol yn cynnwys protein micellar heb amhureddau. Bydd ychwanegyn yn cynnig gourmets gyda blasau vanilla, siocled, hufen.