Deiet protein - beth allwch chi ei fwyta a sut i wneud bwydlen yn gywir?

Un o'r rhai mwyaf cyffredin ac effeithiol yw'r deiet protein. Mae'n helpu nid yn unig i golli pwysau, ond hefyd i wella'r corff. Mae llawer o amrywiadau o fwyd dietegol o'r fath gyda'i hynodion a rheolau ei hun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried gwrthdrawiadau presennol ac yn arfarnu niwed posibl cyn eu defnyddio.

Deiet protein effeithiol

O'r enw nid yw'n anodd dyfalu bod y ddeiet yn seiliedig ar y defnydd o fwydydd sy'n gyfoethog mewn protein. Oherwydd bod y defnydd o garbohydradau a braster yn gostwng, mae'r corff yn dechrau gwastraffu'r cronfeydd wrth gefn cronedig. Nid yw'r deiet protein am wythnos yn effeithiol, oherwydd dim ond dwr gormodol yn cael ei ysgwyd o'r corff, felly argymhellir ei arsylwi am 14 diwrnod. Prif fanteision system pwer o'r fath:

 1. Mae gwaredu dŵr dros ben, sy'n bwysig ar gyfer lleihau edema ac amlygiad o cellulite.
 2. Yn ystod colli pwysau, nid yw'r corff yn aml yn treulio braster, ond mae màs y cyhyrau, ac felly, yn achos diet protein, mae hyn yn amhosibl.
 3. Gan fod y bwyd yn ffracsiynol ac mae'r protein yn cael ei dreulio am gyfnod hir, ni all un boeni am y torment o newyn.
 4. Mae'n bositif effeithio ar faeth o'r fath ar weithgaredd y system nerfol, sy'n helpu i ymdopi ag anhunedd a hwyliau drwg.
 5. Bydd deiet protein, y bydd y canlyniadau'n sicr, os gwelwch yn dda, am bythefnos yn helpu i daflu 5-8 kg.

Diet Protein - Cynhyrchion

Mae rhestr benodol o gynhyrchion sy'n cael eu gwahardd rhag bwyta ar ddeiet protein, ac mae hyn yn berthnasol i'r holl opsiynau presennol. Mae angen gwahardd cynhyrchion blawd, gan gynnwys bara grawn cyflawn, melysion, diodydd alcoholig a charbonedig, a ffrwythau melys hefyd. Mae'n bwysig deall beth yw diet protein, yr hyn y gallwch ei fwyta, ei barchu, a beth na allwch ei fwyta. Mae'r cynhyrchion mwyaf defnyddiol yn cael eu cyflwyno isod.

Diet Protein - Dewislen

Mae gan bawb yr hawl i ddatblygu bwydlen yn annibynnol iddo'i hun, o ystyried y rheolau sylfaenol. Dylai'r bwydlen ar gyfer wythnos o ddeiet protein gael ei amrywio fel nad oes unrhyw awydd i fwyta rhywbeth wedi'i wahardd. Er mwyn ei gwneud yn haws gwneud deiet, ystyriwch yr enghreifftiau canlynol.

Opsiynau brecwast:

Amrywiadau o'r ail frecwast:

Opsiynau cinio:

Dewisiadau ar gyfer byrbryd:

Opsiynau cinio:

Deiet protein ar gyfer colli pwysau

Mae yna nifer o reolau ar sail y dull hwn o golli pwysau:

 1. Ni all gwrthod y braster yn gyfan gwbl, oherwydd gall effeithio'n andwyol ar gyflwr y corff. Nid yw'r norm dyddiol yn fwy na 30 g.
 2. Mae deietau protein ar gyfer colli pwysau cyflym yn eich galluogi i fwyta bwydydd â charbohydradau cymhleth hyd at ddau yn y prynhawn.
 3. Gall llysiau a ffrwythau fod mewn symiau bach, ond yma dylid osgoi'r ffrwythau melys a startsiog.
 4. Mae'r deiet protein yn golygu diet ffracsiynol, hynny yw, bwyta'n rheolaidd. Ni argymhellir ei fwyta cyn mynd i'r gwely.
 5. Mae'n bwysig yfed digon o ddŵr bob dydd, felly dylai'r gyfradd ddyddiol fod o leiaf 1.5 litr.

Diet Protein Ducane

Dyma'r dull mwyaf poblogaidd o golli pwysau ac adfer, sy'n helpu i ailadeiladu eu harferion bwyta, colli pwysau a'i ddal. Mae'r deiet protein Ducant yn cynnwys pedair cam:

 1. Ymosodiad . Mae'r cyfnod hwn yn para am bum niwrnod a gallwch chi daflu hyd at 5 kg. Ar hyn o bryd, caniateir cig a physgod braster isel, afu, wyau, glaswellt ac ati. Mae'n bwysig yfed digon o ddŵr.
 2. Mordaith . Mae'r cyfnod hwn yn para wythnos ac yma mae yna ailiad: dylai un diwrnod fod yn brotein yn unig, a'r cyfunol nesaf yn cynnwys proteinau a llysiau, ac yn y blaen.
 3. Arall . Mae hyd y cam nesaf yn dibynnu ar ostwng nifer y cilogramau. Ar ôl hynny, mae'r "minws" yn lluosi â 10: os caiff 8 kg ei daflu, yna 8x10 = 80 diwrnod bydd y cam hwn yn para. I'r proteinau a'r llysiau, ychwanegwch ffrwythau, a gallwch chi fwyta 2 sleisen o fara y dydd, a chyfaill o datws neu reis yr wythnos. Unwaith yr wythnos, trefnwch ddiwrnod protein.
 4. Sefydlogi . Mae'r cyfnod hwn yn parai gweddill eich bywyd. Dylai'r bwyd fod yn iach, ond bob wythnos yn gwneud diwrnod protein ar yr un pryd.

Deiet protein-carbohydrad

Mae'r dull maeth hwn yn seiliedig ar ailiad proteinau a charbohydradau, sy'n achosi llosgi braster wedi'i storio, ond mae'r màs cyhyrau yn cael ei gadw. Mae'r diet protein, y mae ei ryseitiau'n eithrio cynhyrchion â charbohydradau syml, yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

 1. Mae'r diwrnod cyntaf yn gymysg, hynny yw, mae'r diet yn cynnwys proteinau a charbohydradau, y ddau ddiwrnod protein nesaf, a'r pedwerydd carbohydrad.
 2. Ar gyfer diwrnodau carbohydrad, defnyddiwch ffrwythau heb eu siwgr, muesli gyda mêl, grawnfwydydd, bara rhygyn a llysiau.
 3. Mae'r diet protein a charbohydradau yn helpu i golli pwysau ac adeiladu màs cyhyrau . Yn yr ail achos, dim ond cymryd rhan mewn chwaraeon yn ogystal â chi yn ddwys.

Deiet llysiau protein

Mae arsylwi ar y diet hwn am fwy na 20 diwrnod yn amhosibl ac yn ystod y cyfnod hwn bydd modd taflu hyd at 5-8 kg. Defnyddir cynhyrchion protein, llysiau a ffrwythau i wneud y rheswm. Mae'r diet fitamin protein yn cynnwys rheolau o'r fath:

 1. I gael y canlyniad, mae'n rhaid i chi ddilyn yr eiliad: dau brotein a dau ddiwrnod ffrwythau a llysiau.
 2. Gellir bwyta llysiau i gyd ond tatws, a hyd yn oed wrthod ffrwythau melys, er enghraifft, bananas, mangau a grawnwin.
 3. Arsylwi prydau ffracsiynol, a dylai dogn fod yn fach.
 4. Gellir bwyta llysiau mewn symiau anghyfyngedig, ond ychydig iawn o ffrwythau ac fel pwdinau. Mae'n well eu bwyta'n ffres.
 5. Pan fydd dyddiau protein, rhaid i chi yfed 1.5 litr o ddŵr, a llysiau - 2 litr.

Deiet braster protein

Efallai y bydd llawer yn ei chael yn rhyfedd i dandem proteinau a brasterau tandem, yn enwedig mewn diet, ond treuliodd y maethegydd Pwylaidd Kvasnevsky 30 mlynedd o ymchwil, ac ar ôl hynny daeth i'r casgliad bod hwn yn gyfuniad ardderchog ar gyfer colli pwysau. Yn ogystal, yn ei farn ef, dyma'r deiet protein gorau ar gyfer set o fàs cyhyrau. Brasterau yw'r prif gludydd ynni, ac maent hefyd yn sbarduno mecanweithiau defnyddio glycogen cronedig. Mae yna nifer o reolau ar gyfer y dull maeth hwn:

 1. Ni ddylai cymryd bwyd fod yn fwy na thair gwaith y dydd, gan osgoi byrbrydau. Bydd brasterau yn eich helpu i deimlo'n orlawn, felly ni fydd yn rhaid i chi ddioddef o newyn.
 2. Ar ôl prydau bwyd, cymerwch 15 munud. gweddill, a chwaraeon dim ond ychydig oriau ar ôl pryd o fwyd.
 3. Nid yw deiet ar brotein a braster yn cynnwys cellwlos, grawnfwydydd a bran.
 4. Yn y fwydlen, mae'n bosibl cynnwys braster o'r fath: menyn, llafn, pysgod brasterog a chig, a hefyd sgil-gynhyrchion.

Deiet protein gyda IVF

Mae'r weithdrefn IVF yn gymhleth ac yn beryglus. Er mwyn i'r ffrwyth wreiddio, ac roedd y fenyw yn gallu dwyn y plentyn, argymhellwyd bod ganddi ddeiet protein arbennig. Mae arbenigwyr atgynhyrchiol yn cynghori eu holl gleifion i addasu'r diet. Mae'r diet protein yn ystod IVF wedi'i anelu at helpu'r corff i ffurfio oviwlau llawn-ffug ac osgoi canlyniadau a chymhlethdodau negyddol. Mae'n seiliedig ar reolau o'r fath:

 1. Sail y deiet yw cynhyrchion protein, y dylai swm y rhain fod yn 40%. Argymhellir rhoi blaenoriaeth i wynau wy, cig dietegol, caws bwthyn, caws, cynhyrchion llaeth, pysgod a bwyd môr. Mae'n well os bydd y protein llysiau yn fwy na'r protein anifeiliaid.
 2. Mae'r un swm, sef 35-40% yn cyfrif am gynhyrchion sydd â charbohydradau cymhleth gyda mynegai glycemig isel. I wneud hyn, yn y diet mae grawnfwydydd, ffrwythau heb eu siwgr, llysiau a chynhyrchion amrywiol o wenith cyflawn.
 3. O bwysigrwydd mawr yw'r bwydydd sy'n gyfoethog mewn ffibr, sy'n bwysig ar gyfer gweithrediad priodol y llwybr treulio. Mae mewn llysiau, ffrwythau, perlysiau a grawnfwydydd.
 4. Dylai'r deiet protein roi i'r fitin y fitaminau a'r mwynau angenrheidiol. Mae'n ddefnyddiol cynnwys suddiau, cnau, ffrwythau wedi'u sychu yn y fwydlen, ac ati.

Deiet protein mewn beichiogrwydd

Mae'n bwysig deall bod menywod yn y sefyllfa yn cael eu gwahardd yn llym i ddefnyddio amrywiadau clasurol y diet protein. Ar eu cyfer, mae opsiwn ysgafn, sy'n awgrymu gwrthod carbohydradau cyflym. Yn achos ffrwythau, grawnfwydydd a llysiau heb eu lladd, lle mae carbohydradau defnyddiol, dylid eu bwyta yn ystod hanner cyntaf y dydd. Mae diet protein ar gyfer menywod beichiog yn bwysig oherwydd bod angen proteinau ar y ffetws, felly dylid cynyddu eu maint yn raddol. Yn y trimester cyntaf, bydd 65-85 gram y dydd yn ddigon, ac yn nhermau hwyr 110-125 g. Mae yna lawer o reolau diet:

 1. Yn y diet mae mwy o gynhyrchion llaeth sur.
 2. Mae'n ddefnyddiol pwyso ar bysgod a bwyd môr.
 3. Mae'n bwysig yfed digon o ddŵr a pheidio â phoeni am y poffod yfed 1-1.5 litr.
 4. Cadw at ddeiet ffracsiynol (5-6 pryd o brydau bwyd).

Anfanteision y deiet protein

Mae'n anodd dod o hyd i'r dull delfrydol o golli pwysau, sydd heb unrhyw anfanteision. Mae'r niwed o ddeiet protein fel a ganlyn:

 1. Mae pobl sy'n defnyddio llawer iawn o brotein yn aml yn wynebu problem o'r fath fel rhwymedd. I ymdopi â'r minws hwn, mae angen i chi yfed digon o hylifau.
 2. Mae marwolaeth y cynhyrchion pydru. Yr ateb i'r broblem hon yw fel yr oedd yn yr achos blaenorol.
 3. Efallai ymddangosiad anadl ddrwg, problemau gyda gwallt a chroen.
 4. Dim ond pobl nad ydynt yn fwy na 35-40 oed a dim clefydau cronig y gall defnyddio deiet protein.
 5. Ni argymhellir dilyn y deiet am fwy na phythefnos, gan ei fod yn gorlwytho'n fawr yr arennau a'r afu.
 6. Os ydych chi'n pwyso ar broteinau sy'n deillio o anifeiliaid, yna gall ysgogi cynnydd mewn colesterol.
 7. Mae gormod o brotein yn cynyddu'r gwaed, ac mae hyn eisoes yn cynyddu'r risg o glotiau gwaed.

Deiet protein - gwrthgymeriadau

Mae rhestr benodol o sefyllfaoedd lle mae wedi'i wahardd rhag defnyddio diet protein. I raddau helaeth, mae hyn yn berthnasol i bobl sydd â phroblemau gyda threulio a chymhathu bwydydd protein. Mae diet ffrwythau-protein ac amrywiadau eraill o faeth o'r fath yn cael eu gwahardd mewn thrombosis, gowt, clefyd y galon a'r arennau. Nid yw llawer o fwyd protein yn y diet yn ddymunol ar gyfer yr henoed, merched sy'n bwydo ar y fron a phlant sydd dan 16 oed. Pe bai anfodloniadau yn ystod y deiet, yna mae angen ichi fynd i'r meddyg.