Lacto-ovo-llysieuiaeth - y manteision a'r anfanteision

Mae gan bawb eu rhesymau eu hunain i newid i'r llysieuedd poblogaidd:

 1. Mae llawer o bobl yn gwrthod cig o barch at fywyd, oherwydd amddiffyn hawliau anifeiliaid, credoau crefyddol.
 2. Mae rhywun o'r farn bod diet llysieuol yn iachach.

Yn ôl pob tebyg, mae cymaint o resymau, cymaint o fathau o lysieiddiaeth. Penderfynodd y Pescetarians y byddai pysgod a bwyd môr arall yn addas i'w bwyta, yn wahanol i gig anifeiliaid gwaed cynnes. Nid yw llysiau yn bwyta nac yn defnyddio unrhyw gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid, hyd yn oed gwenyn gwenyn, dillad sidan neu fraster y geifr ar gyfer esgidiau. Yn wahanol i'r lawd-ovo-llysieuwyr "dirgel".

Beth yw lacto-ovo-llysieuiaeth?

Mae etymoleg y cysyniad o lacto-ovo-vegetarianiaeth yn dangos ei ystyr yn glir:

 1. Mae'r llaeth gair Lladin (lacr) yn golygu llaeth (enghraifft arall yw lactiad);
 2. Ovum (ofwm) o'r un Lladin yn cael ei gyfieithu fel wy;

Mae Lacto-ovo-llysieiddiaeth yn ffordd o fyw yn seiliedig ar wrthod bwyta cig, gan gynnwys pysgod a bwyd môr, ond mae wyau a chynhyrchion llaeth yn dderbyniol. Mae deiet-ovo-nodweddiadol yn cynnwys:

Lacto-ovo-llysieuiaeth yn dda ac yn ddrwg

Mae unrhyw gyfyngiad mewn bwyd angen sylw arbennig i'r diet. Gall diet Lacto-ovo-llysieuol ddod nid yn unig yn dda, ond hefyd niwed i'r corff, gan ei fod yn eithrio:

Lacto-ovo-llysieuiaeth yn dda

Mae diet dew-llysieuol lact cytbwys yn gyfoethog o fitaminau, mwynau a gwrthocsidyddion. Er bod diet llysieuol yn aml yn cael ei ddewis am resymau moesegol, mae llawer o fanteision mewn lacto-ovo-llysieuiaeth ac ar gyfer iechyd:

 1. Amddiffyn rhag afiechydon . Mae bwydydd llysieuol yn gyfoethog mewn ffibr a gwrthocsidyddion ac yn cynnwys symiau bach o golester a brasterau, gan leihau'r risg o ddatblygu diabetes, canser a chlefydau cardiofasgwlaidd.
 2. Cynnal pwysau delfrydol . Mae lacto-ovo-llysieuiaeth, fel mathau eraill o ddeiet llysieuol, bron yn dileu'r posibilrwydd o ordewdra ac yn helpu i gadw'r corff mewn siap.
 3. Hirhoedledd . Mae braster anifeiliaid mewn symiau mawr yn cael effaith andwyol ar iechyd rhydwelïau a gwythiennau, yn cynyddu'r nifer o radicalau rhydd yn y corff. Mae diet sy'n isel mewn carbohydradau a braster, llawer o gwrthocsidyddion, yn cynyddu disgwyliad oes.
 4. Esgyrn cryf . Pan nad oes digon o galsiwm yn y corff, mae'n ei dynnu o'r llif gwaed, sy'n gwneud yr esgyrn yn beryglus ac yn brwnt. Mae lacto-ovo-llysieuiaeth yn golygu diet sy'n llawn calsiwm (cynhyrchion llaeth yw'r prif ffynhonnell).

Lacto-ovo-llysieuol - niwed

Mae gan Ovolacto-vegetarianiaeth ei naws ei hun:

 1. Mae rhai gwyddonwyr yn dweud y gall diffyg fitaminau rhai grwpiau, a gynhwysir yn unig mewn cig, arwain at anhwylderau difrifol o'r system nerfol.
 2. Mae gwrthod cyflawniad pysgod a bwyd môr yn bygwth diffyg sinc, magnesiwm, a ffosfforws a maetholion eraill ar gyfer y corff. Ar o leiaf, dylech feddwl am gymryd fitaminau.
 3. Y tebygrwydd o orddyffwrdd, ynghyd â hyn - y risg o glefydau'r system dreulio. Mae llysieuyddiaeth yn aml yn gysylltiedig â gor-gynyddu, gan fod dirlawnder â bwyd planhigion yn gofyn am amsugno cyfrannau mawr. Er yn yr ystyr hwn, mae lacto-ovo-llysieiddiaeth yn dal i fod yn fanteision dros fathau eraill o ddeiet llysieuol oherwydd llaeth ac wyau yn y diet.

Lacto-ovos-vegetarianiaeth am golli pwysau

Gall diet Lacto-ovo-llysieuol fod o ansawdd gwahanol, yn dibynnu ar y dewis o fwydydd. Nid yw'r diffyg cig yn y diet eto'n dangos diet iach sy'n helpu i gynnal pwysau delfrydol. Mae llawer o gynhyrchion defnyddiol iawn a llysieuol:

I golli pwysau a'i gefnogi ar lacto-ovo-llysieuiaeth, mae angen ichi roi sylw i bethau fel cyfrif calorïau a diet cytbwys. Dim ots, yn deillio o fraster anifeiliaid neu lysiau, gall fod yr un gwerth ynni . Er enghraifft, mae cig eidion ac olew olewydd ar gyfer 1 gram yn cynnwys yr un 9 kcal.