Sgïo - mathau o sgïo a'u nodweddion byr

Gaeaf yw'r amser delfrydol ar gyfer sgïo. Mae llawer o wahanol gyfarwyddiadau yn hysbys, bydd cymaint yn gallu dod o hyd iddyn nhw eu hunain a fydd yn dod â phleser. Yn ogystal, mae gan yr hyfforddiant awyr agored ystod eang o fuddion i berson.

Nodau ac amcanion sgïo

Un o'r rhai mwyaf poblogaidd yw sgïo. Cynrychiolir llawer o'r cyfarwyddiadau a gynhwysir ynddo yn y Gemau Olympaidd. Mae pwysigrwydd sgïo ar gyfer dyn yn enfawr:

 1. Wellness . Yn ystod yr hyfforddiant, mae'r corff yn gwneud llawer o waith corfforol, sy'n cael effaith gadarnhaol ar iechyd.
 2. Addysgiadol . Wrth sgïo, mae person yn addysgu ac yn gwella ynddo'i hun lawer o sgiliau pwysig, er enghraifft, dygnwch, ystwythder, cryfder, dygnwch ac yn y blaen.
 3. Cymhwysol . Defnyddir sgis mewn amrywiol weithgareddau gwaith, y fyddin, bywyd bob dydd ac mewn meysydd eraill.

Sut mae sgïo yn effeithio ar iechyd dynol?

Wrth wneud chwaraeon yn rheolaidd, fe allwch chi gael effaith gadarnhaol enfawr, ac mae hyn oherwydd y ffaith fod bron pob un o'r grwpiau cyhyrau yn cymryd rhan yn y gwaith. Mae effaith sgïo ar y corff yn debyg i redeg neu neidio, ond mae'r llwyth yn ysgafn, gall pobl yn eu hardaloedd ymdrin â nifer o ardaloedd hyd yn oed. Caniateir hyfforddiant i blant ifanc a phensiynwyr.

Manteision sgïo ar gyfer iechyd

Gall siarad am yr effaith gadarnhaol y gall rhywun ei gael, yn sgîl cael sgîl yn rheolaidd, fod yn amser hir. Mae hyn yn ddyledus nid yn unig i'r ffaith bod yn rhaid i chi weithio gyda'ch dwylo a'ch traed, gan gadw eich cydbwysedd, ond hefyd oherwydd bod hyfforddiant yn digwydd yn yr awyr iach.

 1. Cerdded ar y stryd yn y gaeaf, yn debyg i chwistrellu, sy'n helpu i gryfhau imiwnedd .
 2. Mae cryfhau'r calon a'r pibellau gwaed, a phob un oherwydd bod sgïo yn llwyth cardio.
 3. Mae manteision sgïo yn gysylltiedig â chysyniad fel therapi tirwedd, sy'n cynnwys iachau a chryfhau'r corff trwy hyfforddiant awyr agored. Mae hyn yn eich galluogi i ymdopi ag anhunedd, sefydlogi'r system nerfol, gwella hwyliau a ymdopi â straen .
 4. Yn hyrwyddo awyru ysgyfaint, sy'n cynyddu faint o ocsigen sy'n dod i mewn yn y corff.
 5. Mae sgïo yn helpu i golli pwysau a chryfhau'r system gyhyrau.

Niwed i sgïo

Mewn rhai sefyllfaoedd, gall sgïo achosi llawer o broblemau iechyd. Mae anafiadau mewn sgïo yn digwydd yn aml, a phob oherwydd nad ydynt yn cydymffurfio â rheoliadau diogelwch, offer amhriodol tebyg a gyrru ar lwybrau heb eu hamgáu. Gan ddisgrifio manteision ac anfanteision sgïo, mae'n bwysig rhoi sylw i wrthdrawiadau.

 1. Patholeg ddifrifol o'r system cyhyrysgerbydol neu'r asgwrn cefn.
 2. Clefydau'r system cardiofasgwlaidd ac anadlol.
 3. Cyfnod beichiogrwydd.
 4. Imiwnedd gwaeth a phroblemau ar y cyd.
 5. Yn ddiweddar dioddef clefydau a gweithrediadau.

Mathau o sgïo

Fel y crybwyllwyd eisoes, ystyrir bod y cyfeiriad chwaraeon a gyflwynwyd yn fwyaf enfawr. Y prif fathau o sgïo a'u disgrifiad byr:

 1. Sgïo traws gwlad . Mae'n gamp gylchol sy'n rasio ar bellteroedd gwahanol. Maent yn cynnwys: cychwyn ar wahân, cychwyn màs, mynd ar drywydd hil ac eraill.
 2. Sgïo alpaidd . Mae disgyn o'r mynydd yn digwydd ar hyd llwybr penodol, a nodir gan giât arbennig. Mae hyd y llwybr, y nerthiau uchder a nifer y gatiau bob amser wedi'u sefydlu'n glir. Mae gwahanol fathau o chwaraeon ar sgis: slalom, super-enfawr, slalom mawr, i lawr ac ati.
 3. Neidio ar y sgïo gyda gwanwyn . Yn y gamp hon mae adenydd sgïo arbennig yn cael eu defnyddio, sy'n helpu'r athletwr, gan ei dynnu oddi ar y ddaear, i reoleiddio'r hedfan.
 4. Digwyddiad traws gwlad . I'r cyfeiriad hwn, cyfunir neidio o'r sbringfwrdd (2 ymdrech) a ras 15 km.
 5. Snowboard . Mae'r sgïo hon yn golygu gwneud ymarferion ar un sgïo, a elwir yn "fwrdd eira." Mae yna sawl math: slalom mawr a chyfochrog, croes eira ac eraill.
 6. Rhyddid . Mae'r cyfarwyddyd hwn yn golygu perfformio gwahanol driciau a neidiau. Mae sawl disgyblaeth: acrobatics sgïo, mogul, croes sgïo a hanner pibell.

Sut i wneud sgïo?

Mae yna nifer o amodau pwysig y mae angen i ddechreuwyr roi sylw iddynt.

 1. Mae angen dewis yr offer cywir. Wrth ddewis sgïo, ystyrir manylion pwysig, er enghraifft, chwaraeon, twf ac yn y blaen.
 2. Yn ogystal, dylech brynu'r dillad cywir, na ddylai orfodi symudiadau, ond mae'n dda cadw'n gynnes.
 3. Mae angen cynnal archwiliad ac eithrio gwrthgymeriadau posibl.
 4. Dylai dechreuwyr ddechrau gyda llwythi bychan a sicrhewch eich bod yn teithio ar y llwybrau a baratowyd. Os yn bosibl, dylech ymarfer gyda'r hyfforddwr.
 5. Os yw rhywun am ymarfer yn broffesiynol, yna rhaid paratoi ar gyfer sgïo mewn ysgolion arbennig lle mae rhaglenni hyfforddiant yn cael eu datblygu.

Ffeithiau diddorol am sgïo

Yn ôl pob tebyg, ym mhob maes gallwch ddod o hyd i wybodaeth nad yw'n hysbys i nifer fawr o bobl. Mae ffeithiau diddorol am y gêm sgïo:

 1. Dechreuwyd defnyddio sgïo ar adeg pan ddefnyddiwyd croen anifeiliaid yn lle dillad. Profir hyn gan y petroglyphs a ddarganfuwyd.
 2. Bydd gan bobl sydd am golli pwysau ddiddordeb i wybod y gallwch chi daflu tua 350-400 kcal mewn awr.
 3. Credir bod sgïo yn codi yn ystod y Sgandinaidd hynafol, ac felly roedd ganddynt noddwr sgis - dewin.
 4. Cynhaliwyd cyrchfannau sgïo chwaraeon yn gyntaf yn y Gemau Olympaidd yn 1924 ac yna cymerodd y tîm Norwy bron pob un o'r gwobrau.
 5. Cyrhaeddodd y sgis cyntaf ar gyfer chwarae chwaraeon hyd at dri metr.
 6. Yr unig ddarganfyddwr sgïo yn y Swistir oedd Arthur Conan Doyle.

Chwedlau sgïo

Yn ymarferol ym mhob cyfeiriad chwaraeon, cynhelir cystadlaethau, sy'n helpu i wahaniaethu rhwng y rhai sy'n cymryd rhan. Mae pencampwyr sgïo wedi derbyn medalau mewn gwahanol gystadlaethau, gan gynnwys yn y Gemau Olympaidd.

 1. Bjorn Daly . Sgïwr a enwir sydd â chwe Cwpan y Byd ac wyth medalau aur Olympaidd.
 2. Bjorn Daly

 3. Travis Rice . Mae cyflawniadau'r snowboarder hwn yn sail i'r gamp hon, ac maent yn pennu'r cyfeiriad ar gyfer datblygiad pellach. Mae ganddi restr eang o wobrau.
 4. Travis Rice

 5. Tony Seiler . Y sgïwr enwog Awstriaidd, sy'n un o dri pencampwr byd llwyr. Mae hefyd yn bencampwr byd saith-amser ymhlith dynion.
 6. Tony Seiler