Crempogau ag eog - y syniadau mwyaf blasus, prydferth a gwreiddiol ar gyfer coginio byrbrydau

Mae crempogau gydag eog yn fyrbryd blasus anhygoel, a all ddod yn nid yn unig yn ddysgl traddodiadol ar gyfer Shrovetide, ond hefyd gydag addurno priodol gydag addurniad teilwng o unrhyw wledd. Os ydych chi'n defnyddio gwahanol fersiynau o gyfansoddiad y llenwad, byddwch yn gallu arallgyfeirio blas clasurol y bwyd.

Sut i goginio crempogau ag eog?

Mae paratoi byrbrydau yn cael ei ostwng i greu crempogau, gan baratoi cydrannau'r llenwad ac addurno'r gwendid trwy lapio llenwi'r crempogau.

 1. Gellir pobi crempogau ar gyfer unrhyw rysáit cartref wedi'i wirio neu goginio toes, gan gymysgu hanner litr o laeth, 3 wy, pinsiad o halen, llwy o olew llysiau, siwgr a blawd nes bod gwead dymunol y sylfaen yn cael ei gael.
 2. Ar gyfer llenwi'r pysgod yn unig mae ffiledau bach wedi'u halltu neu wedi'u mwg, sy'n cael eu torri'n aml mewn sleisenau tenau, yn llai aml yn giwbiau neu giwbiau.
 3. Mae eog yn cytgordio'n berffaith wrth lenwi caws meddal neu wedi'i doddi, menyn, glaswellt, ciwcymbrau ffres, llysiau eraill.
 4. Gellir clymu crempogau gyda physgod eog coch yn dda ar gyfer gwasanaethu ysblennydd.

Sut i lapio crempogau gydag eog?

Mae'n bwysig nid yn unig gwneud crempogau gyda eog yn flasus, ond hefyd yn eu cyflwyno'n iawn. Gallwch wneud cynhyrchion mewn gwahanol ffyrdd.

 1. Y ffordd fwyaf poblogaidd o weini'r ddysgl yw mewn rholiau. Mae cacennau cregyn yn cael eu cywasgu o gwmpas y perimedr gyda chaws meddal, caws bwthyn y ddaear neu ddim ond menyn, gan ledaenu sleisenau tenau o bysgod o'r brig, gan blygu'r biledau i mewn i roliau, sy'n cael eu torri'n waelod neu'n ddarnau ar wahân.
 2. Fel arall, gallwch chi dorri'r pysgod yn ddarnau bach a gosod canolfan y crempog. Dim ond i rolio y gofrestr a'i dorri i mewn i sawl darnau.
 3. Gellir addurno crempogau gydag eog ar ffurf bagiau, gan godi ymylon yr eitemau i fyny a bandio'r winwns gyda phlu.
 4. Gellir gosod crempogau a llenwadau mewn haenau a siâp y gacen, ac ar ôl hynny gellir ei dorri a'i addurno ar ffurf cana.

Crempog gyda eog a chaws hufen

Yn ddiflas yn troi crempogau gydag eogiaid a chaws. Yn yr achos hwn, mae'r mysgodyn yn ategu'r pysgod, ond gallwch chi fynd â Philadelphia neu Ricotta. Yn hollol gyflenwi'r palet cyffredinol o fysel ffresig ffres wedi'i dorri'n fân, pa gyfnod o gaws neu ymyrryd â llysiau gwyrdd mewn toes ar gyfer crempogau pobi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Crewch grawngenni trwch canolig yn ôl rysáit wedi'i brofi, gan eu galluogi i oeri yn gyfan gwbl.
 2. Gosodwch bob crempog yn hael ar hyd perimedr caws.
 3. Gosodwch y pysgod sydd wedi'i dorri'n denau, gan adael o'r slice i'r slice mewn tua centimedr.
 4. Plygiwch grawngenni gyda mascarpone ac eog gyda rholyn trwchus, lle am ychydig oriau yn yr oergell, ac yna maent yn torri i mewn i sleisennau ac yn eu gwasanaethu.

Crempog gyda ricotta ac eog

Gellir ricotta ychwanegu crempogau gydag eog. Yn hytrach na physgod ychydig wedi'i halltu, gallwch chi gymryd ffiled wedi'i ysmygu, sydd wedi'i dorri'n sleisen o faint a siâp addas. Ni fydd yn ormodol yn y cyfansoddiad yn winwns werdd, sy'n cael ei dorri a'i chwistrellu cynhyrchion cyn plygu neu osod glwynyn nionyn cyfan wrth ymyl y pysgod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Crewch crempogau, gadewch nes i chi gael ei oeri yn llwyr.
 2. Cymysgir Ricotta gyda dill a lledaenir y gymysgedd gyda phob cywanc.
 3. Ysgafnwch trwy sleisennau fel pysgod tenau â phosibl, wedi'u pentyrru o gwmpas perimedr y cynnyrch.
 4. Plygwch y llongau gyda rholiau neu addurno crempogau gyda chaws coch ac eog i'w ffeilio i'r bwrdd mewn ffordd wahanol.

Crempog gydag eog a chaws wedi'i doddi

Mae crempogau gyda physgod coch a chaws toddi yr un mor ddeniadol mewn blas a nodweddion maeth. Ar gyfer rholiau mae'n well defnyddio cynnyrch pasty, ac i lenwi bagiau crempog, caws selsig, ei dorri, fel eog wedi'i halltu, gyda chiwbiau bach neu basio trwy grater mawr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Crewch grawngenni o toes syml ar laeth neu ddŵr, ganiatáu i'r cynhyrchion oeri.
 2. Lliwch y cynhyrchion gyda chaws pasty neu dorri'r selsig mewn modd cyfleus.
 3. Rhowch ychydig o bysgod wedi'i halltu, ei ategu â chrempogau, sy'n rhoi'r siâp a ddymunir ac yn cael ei roi am ychydig oriau yn yr oergell.

Crempog gyda chaws a eog bwthyn

Gallwch goginio crempogau gydag eog, gan ddefnyddio màs coch pasta, wedi'i baratoi gan gaws bwthyn, hufen sur, garlleg a gwyrdd, fel cyfeiliant i bysgod coch. Yn ddelfrydol, defnyddiwch gudyn meddal neu grât y gronynnog trwy gribiwr. Gallwch ddefnyddio'r cymysgydd i falu'r cynnyrch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Crewch crempogau, gadewch nes i chi gael ei oeri yn llwyr.
 2. Mae caws bwthyn yn cael ei falu trwy gribiwr dirwy neu ei goginio gyda chymysgydd, ac ar ôl hynny mae'n cael ei gymysgu â hufen sur, perlysiau, sudd lemwn a'i wasgu trwy'r wasg garlleg.
 3. Lliwwch bysgod ychydig wedi'i halltu, cymysgwch gyda'r cymysgedd coch, os bwriedir iddo ddylunio crempogau gyda bagiau, neu osod un haen o gydrannau ar gyfer ffurfio rholiau cywasgu.
 4. Mae crempogau gyda chaws bwthyn a physgod coch yn cael eu gadael yn yr oergell am ychydig oriau.

Crempog gyda cheiriar a physgod coch

Mae crempog wedi'u pwmpio â eog a cheiriar coch yn clasuron o fwyd Rwsia, sy'n symbol o ffyniant a chyfoeth y wledd. Mae byrbrydau o'r fath yn cael ei wneud yn laconiaidd heb gynhwysion ychwanegol neu sy'n cael ei ategu â menyn neu gaws meddal. Gellir plygu cynhyrchion gydag amlen, wedi'i blygu gyda rholyn neu wedi'i glymu ar ffurf bocs.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pobi crempogau cartref yn ôl rysáit wedi'i brofi.
 2. Ar ôl oeri i lawr y cynhyrchion, os dymunir, maen nhw'n cael eu lidio â menyn o'r tu mewn ac yna'n cael eu hategu â physgod coch a cheiâr wedi'u sleisio.
 3. Peidiwch â chreu crempogau gydag eogiaid a cheiriar, gan ddewis y dull priodol.

Crempogau gyda sbigoglys ac eog

Bydd argraff anhyblyg ar y gwesteion a'r cartref yn cynhyrchu crempogau gwyrdd gydag eog. Mae'r cyferbyniad o liwiau a'r terfysg o liwiau byrbrydau yn yr achos hwn yn cael ei ategu gan ei blas ardderchog a'i werth maeth trawiadol. Paratowyd toes crempog gydag ychwanegu pure spinach, sy'n trawsnewid ymddangosiad y cynhyrchion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Lledaenwch y sbigoglys mewn cymysgydd hyd nes ei falu, ychwanegu llaeth ac wyau wedi'u curo gyda siwgr a halen.
 2. Cychwch mewn menyn, blawd, coginio crempogau mewn padell ffrio.
 3. Ar ôl oeri, caiff y cynhyrchion eu clymu gyda chymysgedd o hufen sur a garlleg.
 4. Ar ben, trowchwch yr eog a'u chwistrellu gyda chaws.
 5. Plygwch y crempogau gwyrdd gyda rholiau eog, wedi'u torri'n rhannau traws.

Rholiau crempogau gydag eogiaid a ciwcymbr

Yn ansoddol, yn cynyddu'r blas o gynhyrchion sy'n cael eu hychwanegu at lenwi ciwcymbr ffres. Mae'r llysiau wedi'u torri gyda slabiau hydredol a'u gosod yn gyfochrog â'r sleisenau pysgod. Fel gwydredd, gallwch chi gymryd caws meddal wedi'i ffasio neu gwn, a'i gymysgu ar gyfer nodweddion mwy sbeislyd o'r byrbryd parod gyda dill wedi'i dorri'n fân.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Crewch grawngenni, oeri.
 2. Lliwch arwyneb y cynhyrchion â chaws, arhoswch ar bob sleisen perimedr o bysgod, yn eu hachosi gyda llu o ddarnau gwenyn a chiwcymbr.
 3. Plygiwch y crempogau gyda rholio tyn eog a chiwcymbr, gadewch am ychydig oriau yn yr oer, yna eu torri i mewn i'r rhannau trawsnewidiol, gan gael rholiau cywancion blasus.

Crempogau wyau gyda physgod coch

Fersiwn wreiddiol arall o'r byrbryd yw crempog wyau gydag eog, y gallwch chi eu paratoi yn seiliedig ar yr argymhellion isod. Yn lle'r toes glasurol ar gyfer crempogau pobi, yn yr achos hwn, defnyddir wyau cyw iâr wedi'u pwmpio â llaeth a halen. Mewn stwffio ynghyd ag eog, mae'n bosib rhoi sleisys o giwcymbr, gwyrdd, caws.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O wy wedi'i chwipio â llaeth, blawd a pherlysiau, gliniwch y toes a chreu crempogau.
 2. Cymysgu mayonnaise gyda chaws a gwyrdd.
 3. Lliwch y crempogau wyau saws sy'n deillio o hyn, wedi'u lledaenu ar ben yr eog a'r sleisenau o giwcymbr ffres.
 4. Plygwch gynhyrchion â rholiau, oeri ychydig oriau yn yr oergell a'u torri'n ddarnau.