Sut i ddysgu sglefrio ar oedolyn a dysgu'r driciau ar y rholwyr?

Mae gwybodaeth ar sut i ddysgu rholerbladio yn ddefnyddiol i rieni, y mae eu plant yn gofyn am brynu sglefrynnau, a'r oedolyn ei hun, a benderfynodd feistroli'r gamp hon. Mae yna lawer o fanylion sy'n werth ystyried i deimlo'n rhydd ar unrhyw ffordd.

Ym mha oedran allwch chi sglefrio ar sglefrynnau rholer?

Mae llawer o rieni, yn prynu fideos i'w plant, yn eu trin fel tegan, ac nid fel ffordd o gludo. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn yn digwydd pan fo'r plentyn 3-4 oed. Nid yw meddygon yn argymell prynu fideos ar gyfer plant ifanc, gan nad yw'r system locomotor wedi ffurfio'n llwyr eto a gall y llwythi anghywir arwain at ganlyniadau difrifol. Yn ogystal, mae nifer o gwympiadau yn bosibl, sydd hefyd yn beryglus. Os oes gennych ddiddordeb mewn pa mor gyflym i ddysgu sut i farchogaeth rholer ar blentyn, ac mae'n ddiogel, yna mae'n well dechrau ei wneud mewn 6-7 mlynedd.

A allaf i ddysgu fideos ar gyfer oedolyn?

Gall pob person, os dymunir, feistroi'r daith ar unrhyw gerbyd a hyd yn oed ar y fath ffatri fel sglefrio rholer. Bydd dysgu sglefrio ar oedolyn yn fwy anodd na phlentyn, ond bydd ychydig o wersi a nod yn cael eu cyflawni. Ni ellir osgoi cwympo, ond, yn bwysicaf oll, goresgyn ofn . Os ydych chi'n defnyddio help hyfforddwr, bydd y canlyniad ar gael hyd yn oed yn gyflymach.

A yw'n ddefnyddiol i sglefrio?

Nid yn unig yw adloniant sglefrio rolio, ond hefyd hyfforddiant chwaraeon, sy'n rhoi canlyniadau da. Bydd yn ddiddorol gwybod beth sy'n ddefnyddiol ar gyfer sglefrio rholer:

 1. Yn ystod y daith, mae'r system resbiradol, y galon a'r pibellau gwaed wedi'u hyfforddi'n dda.
 2. Ceir y llwyth da gan y cyhyrau, sy'n dod yn elastig ac yn gryf. Yn ystod sgïo, mae bron pob un o'r grwpiau cyhyrau yn cael eu cynnwys, a hyd yn oed y rhai sy'n anodd cymryd rhan mewn gwaith yn ystod sesiynau hyfforddi ar yr efelychwyr.
 3. Gall pobl sydd am golli pwysau eu rholio'n rheolaidd ar rholeri ac ar ôl tro bydd y canlyniadau'n weladwy, gan fod hwn yn hyfforddiant cardio effeithiol.
 4. Mae cydbwysedd a chydlyniad y corff yn datblygu.
 5. Yn effeithio'n gadarnhaol ar weithgaredd y system nerfol.

Sut i sglefrio?

Gelwir y prif symudiad ar gyfer sglefrio rholer "Coeden Nadolig". Dylai symud y traed yn ystod sgïo fod yn debyg i strwythur y goeden Nadolig. Bydd un goes yn mynd, a bydd y llall yn gwasanaethu fel loncian, sy'n awgrymu newid canol y disgyrchiant o un goes i'r llall. Gan ddisgrifio sut i rolio ar y rolwyr yn iawn, mae'n werth nodi ychydig o awgrymiadau:

 1. Mae'n bwysig peidio â bod ofn, oherwydd ei fod yn lleihau'r siawns o lwyddiant, oherwydd mae cyhyrau'r corff yn draenio'n fawr.
 2. Yn ystod y daith, nid oes angen i chi gadw'ch fflat yn ôl, ond yn hytrach tiltwch y torso ychydig ymlaen. Mae hyn yn bwysig er mwyn peidio â thir ar eich cefn yn ystod y cwymp, sy'n beryglus iawn.
 3. Yn ystod y symudiad mae angen cadw'r coesau bob amser yn hanner plygu, sy'n bwysig ar gyfer dibrisiant.
 4. Er hwylustod symud, argymhellir cadw'ch dwylo mewn cyflwr lled-bent. Mae hyn yn bwysig ar gyfer cwymp diogel.

Pwynt arall, y dylid ei atal - sut i reidio ar rholeri sneakers. Dechreuwch hyfforddiant ar wyneb fflat. Rhowch eich traed fel bod un o flaen y llall a bod eich traed ar yr un llinell. Mae'n bwysig dod o hyd i sefyllfa gyfforddus. Pan fyddwch yn agos at y rheilffordd neu'r wal ar gyfer yswiriant, sefyllwch ar eich sodlau a cheisiwch ddod o hyd i gydbwysedd, gan ddibynnu ar wahanol gyfeiriadau. I ddechrau marchogaeth, tiltwch y corff ymlaen. Ar gyfer brecio, yn syml, trowch y toes o un neu ddwy droedfedd i'r llawr.

Sut i rolio ar rholeri yn ôl?

Pan allwch chi fynd yn syth, gallwch fynd i'r cam nesaf a dysgu sut i yrru yn ôl. Yn gyntaf, mae angen i chi ddysgu un symudiad:

 1. Rhowch y traed mewn cornel, hynny yw, y sodlau gyda'i gilydd, a'r sachau ar wahân. Cadwch eich pen-gliniau ar bent, a'ch breichiau yn eu blaen.
 2. Dylid symud ymlaen â chanol y disgyrchiant, pwyswch ar y sodlau a lledaenu'r stopiau i'r ochrau, gan gadw ongl y traed.
 3. Y dasg yw tynnu coesen o lemwn, hynny yw, yn gyntaf mae'r coesau yn cael eu bridio, ac wedyn yn lleihau, gan gysylltu y sanau ynghyd, a'r hetiau ar wahân.
 4. Wedi hynny, gwnewch popeth, i'r gwrthwyneb, o'r pwynt olaf, tynnwch y lemwn i'r cyfeiriad arall, gan bwyso ar y sanau, gan symud canol y disgyrchiant yn ôl.
 5. Yng nghanol y "lemwn" rhaid i chi sgwatio, lledaenu eich coesau.

Yn y cyfarwyddiadau, sut i ddysgu rolio ar y rholwyr yn ôl, nodir y bydd angen i chi dynnu ychydig o lemwn yn olynol.

 1. Eisteddwch i lawr ychydig, cadwch eich dwylo o flaen a dechrau tynnu zigzags. Sylwch, wrth symud i'r chwith, rhaid i chi droi i'r chwith, ac yna, i'r droed dde. Wrth symud i'r dde, mae popeth yn cael ei wneud i'r gwrthwyneb.
 2. Mae angen cyfuno tynnu zigzags a lemwn. Dylai canol disgyrchiant symud i'r brif goes. Cyngor pwysig - nid oes angen i chi osod yr aelodau'n rhy eang.

Sut i arafu ar rholeri?

Mae arbenigwyr yn dadlau bod angen i chi ddechrau sglefrio ar rholeri a meistroli'r dechneg brecio. Mae dau opsiwn:

 1. Trowch. Wrth orffen sglefrio ar rholeri, a chyrraedd y lle i stopio, dylech droi o gwmpas. Ar gyfer hyn, mae'n rhaid i'r goes ategol barhau i symud ymlaen, a'r ail - i'w osod ar ongl iawn iddo. O ganlyniad, mae'r sodlau wedi'u cysylltu â'i gilydd.
 2. Brêc rheolaidd. Gan esbonio sut i ddysgu rolio ar rholeri a brecio'n iawn, mae'n werth nodi bod gan y rhan fwyaf o rholeri ddyfais arbennig sydd ar sudd yr esgid cywir. Ar gyfer brecio, gosodwch eich troed dde yn ôl, a chadw eich corff mewn sefyllfa lefel, ac eithrio troi.

Sut i gylchdroi ar rholeri?

Mae'n amhosibl sglefrio drwy'r strydoedd heb allu troi, felly mae'n bwysig dysgu sut i wneud hyn. Mae yna dair ffordd sylfaenol ei bod yn bwysig meistroli ar y ddwy droed. Ar eu cyfer, mae yna reolau o'r fath: rhaid i'r coesau mewnol fod o flaen, mae'r cluniau'n cael eu defnyddio i gyfeiriad y symudiad, a dylai'r ysgwyddau a'r corff edrych tuag at ganol y tro. Byddwn yn nodi sut i ddysgu sut i farchnata roller:

 1. Cylchdroi "sgwter". Wrth yrru, symudwch y goes ategol ymlaen a throsglwyddo pwysau'r corff iddo. Dylai'r rholer gael ei roi ar yr ymyl allanol. Trowch eich pengliniau a'ch ankles. Wrth wthio â'r droed tu allan, gwnewch dro.
 2. Cylchdroi "lled-golau". I wneud tro, dyrchafwch y goes gefnogol a throsglwyddo pwysau'r corff iddo, a gosodwch y sglefrio ar yr ymylon allanol. Eto, blygu eich pengliniau a'ch ankles. Mae'r ail goes yn cael ei gwthio i'r neilltu ac yn ôl, a'i olrhain ar hyd yr arc. Gofalwch nad yw eich goes yn dod oddi ar yr asffalt.
 3. Trowch y swing. Dod o hyd i sut i ddysgu sut i ddysgu rholerbladio, mae angen dadelfennu un tro arall y byddwch yn dod â'r coes gefnogol ymlaen iddo a throsglwyddo pwysau'r corff iddo. Rhowch y goes allanol ymlaen a'i osod yn groesffordd, fel petaech chi eisiau gosod y footboard eich hun. Gwthiwch eich goes fewnol a'i arwain ychydig yn ei flaen er mwyn iddo fynd yn gyfochrog â'r tu allan. Mae angen ail-leoli sefyllfa coesau o'r fath: gwthio, cyfochrog, gwrthsefyll, croes, gwthio ac yn y blaen.

Tricks ar rholeri

Mae yna lawer o driciau sy'n cael eu perfformio yn ystod llithro, gyrru ar gyflymder, nyddu a neidio. Mae'r triciau mwyaf poblogaidd yn cynnwys yr opsiynau canlynol:

 1. Monoline . Mae gyrru o'r fath ar rholeri yn debyg i drên. Mae angen rhoi un goes yn llym ar ôl y llall. Pan fydd rhwystrau yn mynd heibio, rhaid i'r rholer cefn ailadrodd y symudiad blaen ac ni ddylai fod mwy nag 8 cm rhyngddynt.
 2. Wyth . Yn ystod y symudiad, dylai'r coesau naill ai wahaniaethu neu groesi.
 3. Disgyn o'r grisiau . Er mwyn peidio â syrthio i lawr y grisiau, mae angen i chi yrru hyd at y cam cyntaf, gan roi un troed yn union ar gyfer yr ail. Dylai'r cyfeiriad gael ei gadw ychydig yn orfodol, a fydd yn cynyddu hyd y llwybr ar bob un o'r camau. Dylid cludo pwysau i'r goes sydd wedi'i leoli y tu ôl, a dylai gyffwrdd â'r ysgol gyda phob olwyn. Y goes flaen, gan gyffwrdd â'r ysgol yn unig yr olwyn gefn.

Ble i sglefrio?

I ddarllen i'w hyfforddi mae'n angenrheidiol ar lwyfan gydag arwyneb cyfartal, heb unrhyw dyllau, sleidiau ac yn y blaen. Mae'n dda, os oes coed a parapedi uchel o gwmpas er mwyn brêc yn y cam cychwynnol. Yn ogystal, peidiwch ag anghofio ei bod yn llawer meddalach i syrthio ar y glaswellt. Os oes gennych ddiddordeb mewn lle mae'n well i farchogaeth sglefrio rholer, mae'n werth chweil cynghori traciau yn y parc neu ardaloedd arbennig. Mewn llawer o ddinasoedd mae rollerdromau wedi'u hadeiladu, lle nid yn unig y gallant ddysgu i reidio, ond hefyd yn perfformio gwahanol driciau.

Dillad am sglefrio rholio

Offer gorfodol yw rhwymedigaeth, sy'n cynnwys diogelu ar yr arddwrn, padiau pen-glin a padiau penelin, a hefyd y helmed. Mewn siopau chwaraeon, gallwch brynu briffiau amddiffynnol sydd â padiau ar y cluniau a coccyx. Os oes gennych ddiddordeb mewn beth i farchogaeth ar sglefrio rholer, mae'n werth gwybod ei bod yn well gwisgo crys-T rhydd, fel na fyddai dim yn ymyrryd â'r symudiad. Dewiswch briffiau hir neu bentiau wedi'u gwneud o ffabrig trwchus, ond ysgafn.

A yw'n bosibl teithio sglefrio rholer yn y glaw?

Ni argymhellir teithio i ddechreuwyr mewn tywydd glawog, ond os ydych wir eisiau, gallwch. Mae'n bwysig deall y bydd yr adlyniad i'r gorchudd yn llawer gwaeth, oherwydd bydd yn wlyb a llithrig, a bydd hyn yn atal y brecio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sglefrio yn y glaw gydag offer amddiffynnol. Sylwch, ar ôl gyrru trwy byllau o ddaliadau, caiff saim ei olchi, a bydd baw yn cyrraedd yr olwynion, a all achosi iddynt atal a gwneud sŵn. Ar ôl cerdded glawog yn y cartref, tynnwch yr olwynion, tynnwch y clustiau, eu sychu, eu lubricating a'u mewnosod yn ôl.