Deiet dadwenwyno - y ryseitiau gorau ar gyfer colli pwysau

Mae yna lawer o dechnegau sydd wedi'u hanelu at lanhau'r corff a cholli pwysau, ond mae diet detox yn boblogaidd iawn. Er mwyn ei ddefnyddio, mae angen i chi wybod rheolau sylfaenol bwyd a ryseitiau ar gyfer coginio ac yfed.

Deiet dadwenwyno - beth ydyw?

Mae llawer o bobl wedi clywed am y dull unigryw o golli pwysau, sef enw cyfun nifer o ddeietau i'w glanhau o gynhyrchion pydredd, ac mae'r broses o golli'r pwysau yn digwydd fel uwchradd. I'r rheini sydd â diddordeb yn yr hyn y mae deiet dadwenwyno, mae'n bwysig gwybod ei fod yn dechrau prosesau hunan-iachau, gan gynyddu'r gronfa wrth gefn ynni. Gall barhau rhwng 3 a 21 diwrnod. Y prif fanteision yw'r canlynol:

 1. Mae'r system dreulio yn cael ei symbylu ac mae adferiad cymhleth yn digwydd.
 2. Oherwydd tynnu gormod o hylif yn ôl, mae cwymp y meinweoedd yn cael ei leihau.
 3. Yn gwella ymddangosiad: cyflwr y croen, ewinedd a gwallt.
 4. Mae gwaredu afiechydon cronig amrywiol a hyd yn oed alergeddau.
 5. Mae gweithgarwch y system nerfol yn cael ei normaleiddio, mae cyflwr iechyd cyffredinol yn gwella ac yn tunnu'r organeb yn digwydd.
 6. Mae'r deiet dadwenwyno yn lleihau faint o golesterol gwael ac yn sefydlogi pwysedd gwaed .
 7. Mae'r prosesau metabolig yn cael eu cyflymu ac mae treuliad yn gwella.

Cynhyrchion Dadwenwyno

Mae ei ymddangosiad a'i iechyd yn effeithio ar yr hyn y mae rhywun yn ei fwyta. Mae bwyta gormod o losin, brasterog, ysmygu, alcohol a bwydydd niweidiol eraill yn arwain at gasglu tocsinau a tocsinau sy'n gwenwyno'r corff cyfan. I lanhau, mae angen i chi gynnwys yn eich cynhyrchion dadwenwyno deiet y gallwch ac y dylent eu bwyta, ond maen nhw'n gysylltiedig â maeth dietegol.

 1. Eogiaid . Mae'r pysgod yn cynnwys asidau brasterog defnyddiol sy'n puro'r gwaed.
 2. Reis brown Yn arddangos dŵr dros ben a thocsinau.
 3. Moron . Mae'n glanhau'r arennau ac mae'n gwella gwaith y llwybr treulio.
 4. Lemon . Mae'n lladd gwenwynau ac yn lleihau faint o golesterol.
 5. Beets . Mae cynnwys ffibr yn glanhau'r coluddion ac yn gwella'r system dreulio.
 6. Garlleg . Mae'n pwrpasu'r corff a'r gwaed rhag tocsinau a cholesterol gwael.

Deiet dadwenwyno yfed

Mae'r system ddadwenwyno fewnol yn cynnwys arennau, llwybr gastroberfeddol, yr afu, y croen a'r system lymffatig. Os bydd o leiaf un cydran yn methu, yna mae yna broblemau iechyd gwahanol. Mae dadwenwyno'n gollwng yn gwella'r system dreulio a chylchrediad y gwaed, yn ysgogi'r afu, yn glanhau'r coluddion a'r dirlawniadau â sylweddau defnyddiol. I wneud hyn, mae angen defnyddio 2.5-3 litr o hylif y dydd, 2 litr ar gyfer diodydd llysiau, ac 1 litr ar gyfer diodydd ffrwythau. Maent yn cael eu hargymell i ail-droi te a chwythiadau llysieuol. Am gyfnod hir i gadw at y deiet dadwenwyno yn cael ei wahardd.

Dadwenwyno - ryseitiau

O'r cynhyrchion a ganiateir, gallwch chi baratoi nifer fawr o brydau, ac mae'n hawdd ffurfio diet cyflawn. Diodydd poblogaidd: sudd, esgidiau, coctels ac eraill. Credir eu bod yn cael eu prosesu a'u treulio'n well. Mae'r dull dadwenwyno yn caniatáu i chi ddefnyddio prydau eraill, er enghraifft, saladau ffres, prydau pysgod, cawl, cig bras, porridges a hyd yn oed pwdinau defnyddiol.

Dadwenwyno Sudd - Presgripsiwn

Mae ffres yn ganolbwynt o faetholion sy'n cael eu hamsugno'n gyflym ac yn enwedig ar gyfer fitaminau. Mae sudd yn cael eu hystyried yn egni pur, oherwydd eu bod yn gyfoethog mewn carbohydradau cyflym. Maent yn dda iawn ac yn cyfrannu at wella hwyliau. Mae'r broses o golli pwysau o ganlyniad i dreuliadwyedd ardderchog a gweithgaredd biolegol uchel. Mae gan ddadwenwyno hefyd anfanteision: risg uwch o alergeddau a mwy o asidedd sudd gastrig. Gallwch ddefnyddio mono-ddiod neu wneud fersiynau cymysg.

Cynhwysion:

Paratoi:

 1. Lemon a chorfa moron.
 2. Trowch yr holl gynhwysion drwy'r juicer a chwistrellwch trwy griw.

Coctel Dadwenwyno - ryseitiau ar gyfer colli pwysau

Opsiwn arall o ddiodydd iach sy'n cynnal glanhau da, cyflymu'r broses o golli pwysau a chryfhau imiwnedd. I weld y canlyniad, mae angen i chi yfed dau coctel y dydd a newid i'r bwyd iawn. Bob dydd gallwch chi ddefnyddio gwahanol ryseitiau a hyd yn oed ddyfeisio'ch opsiynau eich hun, gan gymysgu gwahanol lysiau a ffrwythau, ond mae'n well osgoi mathau melys. Mae'n bwysig cyn yfed y mynnu coctelau dadwenwyno yn yr oergell am ychydig oriau.

Rysáit # 1

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae Apple yn cael ei dorri'n ddarnau ac yn eu malu i gael sudd. Os nad oes unrhyw sofiwr, yna defnyddiwch grater a rhwyllen.
 2. O'r sitrws, gwasgu'r sudd a'i gymysgu gyda'r hylif cyntaf yn y cymysgydd.
 3. Mae sinsir yn malu ar grater bach a'i roi i gynhwysion eraill.
 4. Ychwanegwch y spinach golchi a chwistrellwch y coctel yn y cymysgydd am funud.

Rysáit # 2

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cuddiwch y citrus o'r brig a ffilmiau i gael cnawd glân.
 2. Rhowch hi yn y cymysgydd gyda'i gilydd a chynhwysion eraill.
 3. Gwisgwch bopeth, ac yna, arllwyswch mewn dŵr neu ddefnyddio iâ yn lle hynny.

Dadwenwyno Dŵr - Rysáit

Mae hyd yn oed y plant yn yr ysgol yn gwybod na allwch fyw heb ddŵr. Gan ychwanegu sawl cydran iddo, gallwch gael diod defnyddiol a fydd yn puro, gwella swyddogaethau amddiffynnol, yn gwella prosesau metabolig a bydd yn tôn pob cewyll. Mae pobl sy'n perfformio'n rheolaidd yn glanhau dadwenwyno, yn nodi eu bod yn teimlo'n frwd o nerth, ynni a goleuni yn y corff. Fel sail, defnyddiwch ddŵr pur gyda neu heb nwy. Y swm dyddiol o 2-2.5 litr o hylif, sydd wedi'i rannu'n 5-8 derbynfa.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y sleisys ciwcymbr a chwistrellwch y dail mintys.
 2. Mae grawnffrwyth yn cuddio oddi ar y briwiau a'r ffilmiau sydd â chwerwder annymunol.
 3. Cymysgwch yr holl gynhwysion a gwasgwch ddŵr am awr yn yr oergell.

Te dadwenwyno - rysáit

I wella eich iechyd, ennill egni a dechrau'r broses o golli pwysau, argymhellir dechrau'ch bore gyda fitamin a the blasus. Mae'r rysáit dadwenwyno yn cynnwys sinsir, sy'n gwella treuliad , tyrmerig, sy'n helpu i lanhau'r afu, pupur cayenne, sy'n angenrheidiol i gyflymu prosesau metabolaidd a sinamon, sydd â effaith gwrthlidiol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Peidiwch â thorri tenau sinsir. Rhowch hi mewn dŵr a berwi dros wres uchel, y mae angen ei leihau wedyn, a'i goginio am 10 munud;
 2. Ychwanegwch sinamon, tyrmerig a phupur. Coginiwch am 5 munud arall.
 3. A fydd ond yn draenio, yn oer ychydig, yn rhoi mêl a lemwn. Mae'r deiet dadwenwyno yn caniatáu yfed te o'r fath nid yn unig yn y bore, ond hefyd yn ystod y dydd.