Gwenith y môr ar gyfer y gaeaf heb goginio - ryseitiau'n fwy defnyddiol a diogel

Mae llawer o aeron yn enwog am eu priodweddau meddyginiaethol, ac er mwyn eu cadw, mae cogyddion yn defnyddio'r dull cynaeafu heb driniaeth wres. Mae môr y môr yn boblogaidd iawn ar gyfer y gaeaf heb goginio, mae ei ryseitiau'n amrywiol iawn, gellir ei gadw ar ffurf jam, sudd, surop, jeli.

Sut i baratoi rhostyr y môr ar gyfer y gaeaf heb goginio?

Mae yna lawer o ryseitiau sy'n eich galluogi i stocio eich hun gydag aeron mewn caeth, heb lawer o ymdrech yn cael ei wario. Cynhelir caffaeliad y môr ar gyfer y gaeaf heb goginio yn y ffyrdd canlynol:

 1. Gellir gosod yr aeron torri, ynghyd â'r canghennau, un i un ar wyneb unffurf a'u gosod mewn lle oer lle mae'r tymheredd yn cael ei gadw'n gyson o 0 i 4 gradd. Yn y trefniant hwn ni fydd y rhosyn môr yn difetha tan y gwanwyn.
 2. Gwenith y môr wedi'i gadw'n ardderchog ynghyd â siwgr, mae angen i chi gadw at gymhareb o 1: 1. Dylid cadw aeron wedi'u gollwng gyda siwgr yn yr oergell ar dymheredd o 4 gradd. Yn ddiweddarach, gellir defnyddio gwenith y môr fel cynhwysyn ar gyfer cyfansawdd a gwahanol ddiodydd cynnes.
 3. Gellir storio aeron heb ei chwistrellu o ddraenen y môr am amser hir mewn dŵr. I wneud hyn, mae angen ichi gynaeafu a'i ledaenu dros jariau wedi'u sterileiddio gyda dŵr wedi'i berwi ar dymheredd yr ystafell. Dylai'r banciau gael eu cau a'u rhoi yn yr oergell. Cyn storio o'r fath, mae'n bosibl peidio â golchi aeron.
 4. Bydd y lle delfrydol i storio bwthen y môr yn rhewgell, gallwch roi'r aeron mewn cynwysyddion a'u rhoi yn y lle hwn oer. Yn y gaeaf, os oes angen, gallwch gymryd y swm cywir o aeron a'u hychwanegu at gyfaill neu de.

Jam o fagennen y môr heb goginio

Gellir cynaeafu seabuckthorn heb driniaeth wres, tra'n cadw'r rhan fwyaf o'r eiddo defnyddiol. Yn y modd hwn, mae jam o fagennen y môr yn barod ar gyfer y gaeaf heb goginio. Y fantais yw y bydd yn ofynnol o leiaf cydrannau: aeron a siwgr, ar eu sail, gallwch greu triniaeth flasus, a fydd yn croesawu holl aelodau'r teulu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymerwch aeron cyfan, eu rinsiwch a'u sychu.
 2. Gorchuddiwch yr aeron gyda siwgr a gadael am ychydig oriau i wahanu'r sudd.
 3. Banciau yn sterileiddio ac yn ychwanegu at jam.
 4. Banciau wedi'u sgriwio â chaeadau, halen amrwd o fagennen y môr wedi'i roi yn yr oergell.

Môr y mochyn gyda mêl ar gyfer y gaeaf heb goginio

Wrth gynaeafu aeron gallwch chi ddyblu eu priodweddau meddyginiaethol, os ydych chi'n defnyddio'r dull hwn o goginio fel mochyn y môr gyda mêl heb goginio. Gall yr elfen hon gymryd lle siwgr, ac yna ni fydd y cynnyrch yn driniaeth flasus, ond hefyd yn gynorthwy-ydd yn y frwydr yn erbyn gwahanol annwyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Golchwch a aeron sych. Mwynwch nhw gyda chymysgydd neu grinder cig.
 2. Aeron wedi'u paratoi'n gymysg â mêl.
 3. Mae'r gymysgedd ddefnyddiol wedi'i ledaenu dros y jariau a'i glocio â chaeadau, wedi'i storio mewn lle oer.

Sudd o fagennen y môr ar gyfer y gaeaf heb goginio

Gellir paratoi aeron defnyddiol nid yn unig ar ffurf jam, poblogaidd iawn yw sudd y môr gyda siwgr heb goginio. Mae'n hynod o hawdd ei wneud, a gellir ei storio am amser hir, wedi'i botelu neu'i botelu. Gellir rhoi blas syfrdanol melys a blas sudd, gan ddefnyddio siwgr ac asid citrig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Arllwyswch yr aeron gyda dŵr fel bod yr holl garbage ar yr wyneb, a'u rinsio'n drylwyr.
 2. Mirewch yr aeron gyda cymysgydd, ychwanegwch siwgr ac asid, ac yna'n malu eto. Os yw'r gymysgedd yn asidig, gallwch barhau i ychwanegu siwgr.
 3. Sychwch y màs trwy gribiwr i wahanu'r cacen o'r sudd.
 4. Storio sudd mewn lle oer.

Syrop y môr bwthorn heb ei goginio

Gellir amrywio llawer o bwdinau a diodydd os ydych chi'n ychwanegu syrup o fagennod y môr i'r gaeaf heb goginio. Mae'n gallu diddymu mewn dŵr, ac yn syml, ar gyfer paratoi diod fitamin mae angen 2 llwy fwrdd o surop i bob 1 gwydr. Yn y gaeaf, gyda chymorth syrup crynodedig, mae mors iach a blasus wedi'i goginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y rhostyr y môr yn drylwyr, tynnwch yr holl garbage a'i roi ar colander i ganiatáu'r holl hylif gwydr.
 2. Gwasgwch y sudd aeron gyda gwasgu ac arllwys trwy hylif.
 3. Mae siwgr yn cael ei dywallt 2 gwaith yn fwy na'r sudd sy'n deillio ohono.
 4. Nesaf, mae angen cymysgu'r surop yn dda, gall y siwgr ddiddymu o fewn 24 awr, felly mae angen cyflymu cyfnodol.
 5. Lledaenwch y surop dros y poteli, gellir ei storio hyd yn oed ar dymheredd yr ystafell.

Gwenith y môr gyda oren heb ei goginio

Mae effaith fuddiol ar y corff yn rendro môr y môr ar gyfer y gaeaf heb goginio, ynghyd ag oren. Gellir paratoi'r ddau gydran hyn ar ffurf jam, sudd, surop neu jeli. Y fantais ddiamheuol o ryseitiau yw mai ychydig iawn o amser a ymdrech sy'n cael ei wario ar eu paratoi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y rhosyn môr. Gorchuddiwch yr aeron mewn sosban ac ychwanegu siwgr iddynt.
 2. Cnewch y gymysgedd a gadewch iddo fagu i ynysu'r sudd.
 3. Mae'r oren wedi'i gludo, ei wasgu allan o'r sudd ac yn cael ei ychwanegu at y bwaenenen.
 4. Dylai'r cynhyrchion gael eu cymysgu a'u dosbarthu dros ganiau wedi'u paratoi, wedi'u storio mewn lle oer.

Jeli crw o fagennen y môr

Bydd pobl sy'n mwynhau pwdinau blasus yn gallu gwneud jeli o sudd y môr heb eu coginio, wedi'u llenwi'n llawn â'r holl eiddo iachau sy'n bresennol yn yr aeron. Mae'r dysgl hon yn cynnwys llawer iawn o serotonin, sy'n helpu ymestyn ieuenctid, ac fitamin E, sy'n gweithredu fel asiant cadarn ar gyfer gwallt, ewinedd a chroen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Peelwch yr aeron a'u rinsio â dŵr oer.
 2. Gwnewch yn sych yr aeron a throswch trwy grinder cig, yna sychwch trwy gribad.
 3. Yn y banciau a baratowyd i osod pure o fagennen y môr ac ychwanegu siwgr.
 4. Cymysgwch y preform yn dda nes bod y siwgr wedi'i wahanu'n llwyr. Ar ôl iddo gael ei orchuddio â chaead, a'i roi yn yr oergell.

Sychu'r rhostyr môr ar gyfer y gaeaf

Mae rhai maestres yn cael eu stocio â mochyn y môr, sychu aeron, ac yna fe allwch chi goginio compotiau. Yn y broses o sychu, mae'r rheolau canlynol yn berthnasol:

 1. I sychu, caiff yr aeron eu casglu cyn y rhew, fel na all amodau'r tywydd ddifetha ymddangosiad y môr-ddraenen.
 2. Wedi hynny, dylech olchi'r aeron a'u sychu yn y stryd, ond yn y cysgod, nid o dan yr haul ei hun.
 3. Yn y stryd, ni fydd hi'n bosibl sychu'r aeron yn gyfan gwbl, felly mae sychu'r môr-ddwfn ymhellach yn y sychwr trydan neu yn y ffwrn ar dymheredd isel o +40 gradd yn cael ei wneud.

Sut i rewi gwenith y môr ar gyfer y gaeaf?

Gall merched sydd â diddordeb mewn sut i rewi bwthyn y môr gyda brigau wneud hyn mewn dwy ffordd:

 1. Yr opsiwn cyntaf yw trefnu'r aeron sych ar gynwysyddion plastig. Fe'ch cynghorir i gau'r cynhwysydd yn unig ar ôl 2 ddiwrnod, pan fydd yr aeron yn rhewi'n dda.
 2. Os bydd rhewi yn digwydd mewn bagiau cellofhan, caiff y ffrwythau eu dosbarthu mewn haen denau. Er mwyn eu gosod yn y rhewgell, mae angen i chi ddewis lle na fyddant yn cael eu symud unwaith cyn eu defnyddio.
 3. Mae'r ail ddull yn cael ei osod ar hambwrdd a chymhwyso rhewi dwfn. Mae'r opsiwn hwn yn dileu gludo aeron, ar ôl ychydig oriau gellir eu symud i gynhwysydd mwy cyfforddus. Yn y dyfodol, wrth ddefnyddio, gallwch gipio aeron yn y swm cywir, pan fyddant yn cael eu gwahanu ni fydd anawsterau.

Rhosen y môr wedi'i hau â siwgr wedi'i rewi

Ffordd arall o rewi gwenyn y môr ar gyfer y gaeaf yw sychu'r aeron a'u cymysgu â siwgr. Gellir defnyddio'r gymysgedd sy'n deillio o hyn fel triniaeth flasus neu ei ddefnyddio fel ateb i helpu gyda chlefydau penodol. Bydd gwenith y môr wedi'i dorri'n cadw'r eiddo defnyddiol am hyd at 3 mis.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Clwy'r môr clir a rhwbio gyda siwgr nes ei fod yn unffurf. Gellir cynnal y broses hon gan ddefnyddio morter neu ddefnyddio offerynnau modern.
 2. Dylid lledaenu'r tatws mwdlyd sy'n deillio o ganlyniad i'r siapiau ar gyfer iâ neu gacennau cacennau.
 3. Seabuckthorn, wedi'i chwipio â siwgr heb ei goginio, ar ôl ei rewi'n gyfan gwbl ei drosglwyddo i fag a'i storio yn y rhewgell.